OPINION

ವಿಗಾರ್, ಬಳಗ ಆನಿ ರಾಜಿಸಂದಾನ್ !

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕುಡ್ಶಿನಾಸ್ತಾಂ ಯಾ ಕಳ್ವಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಗ್ತಿ ತನ್ಖೆ ವರ್ದೆಂತೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ವರ್ದಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಮಾಳಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವರವ್ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, 'ಬಳಗ'ನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ - ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿಚಿ ಕಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ( iPhone) ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ - ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ವೋಡ್ನ್, ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ದಾಳ್ ಶಿಜವ್ನ್, ಕದೆಲ್, ಹುದ್ದೊ, ಪಯ್ಶೆ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ!

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !