Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

POEMS

ಚೊವ್ದಾ ಶೆರ್ ತಾಂದು

ಏಕ್ ತೇಂಪ್ ಆಸ್ಲೊ, ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಧವ್ಯಾಚ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ‘ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಛಾಪುನ್ ಫಿಛಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಗ್ಡಾಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ನಾಣಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ – ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಪರಿಂ. ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಹೊ ಕಂರ್ಡೊ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತೆನ್ ಜಶೆಂ – ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕಣ್ಶಿ ವಾ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಮ್ …

Read More »

ದುಕಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ವಿಚಾರಾಚೆ ಅತ್ಮೆ ಮೊಡ್ಯಾಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ, ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ. ಕೋಣ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ? ತೇಂಯ್ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ನೆಗಾರುನ್ ? ಮೂಟ್ ಬಿಗ್ದುನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ? ವೆವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊ? ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕಿ ಕೀ ತೊ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. ದೆಕುನ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ಅಸಲಿಂ ಮರ್ಣಾಂ …

Read More »

ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಸುರ್ಪಾಚೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆದಾಂವ್ಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಪಿಕಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ಬೋರ್ ಚೋರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ರಚ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪಾಸುನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಭುಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ, ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ …

Read More »

ಮಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾ ತವಳ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿಂಞ್ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪರಿಕರಾಂ ಪಳಯಾ – ದೆಸ್ವಾಟ್‌ಲ್ಲೆ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸೂಮ್, ನಿಶ್ಪಾಪಿ, ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಉದಕ್‌ಚ್, ಜೀವ್ …

Read More »

ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ

ಕಾಲ್ಚೆ ಸಾಕಾಳಿಂ (ಆಗೋಸ್ತ್ 30) ದಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿದೆಚೊ ದೊಳೊ ಘಶ್ಟುನ್ ಥೊಡೆ ಖಿಣ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಮತಿಪಾಶ್ಟ್ ಹಂತಕಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಶೋದಕ್, ಸಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಎಮ್. ಎಮ್ ಕಲಬುರಗಿಚಿ ಗುಳೊ ಘಾಲುನ್ ಖುನ್ ಕೆಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತಾನಾ ರಗತ್ ಪೆಟ್ತೇ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ …

Read More »

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಕ್ಕ ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಸರ್ಲೆ. ಕಿಟಾಳ್ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಂಗಿ ಸಜೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಕವಿತಾ ’ರಿಸರ್ವ್’ ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ನವ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್ …

Read More »

ಕಾಯ್ಬೆವಾಚಾ ರುಕಾಚಿ ಅಶಾ

ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರ್,  ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕೂನ್ಹಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯೊ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಝೊಂಪಾಳೆ – ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ  ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ –  ಆಬ್ – ಪೂತ್ – ನಾತು ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ …

Read More »

ಜಿಹಾದಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್

ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೋನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಸಂಮೇಳಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಕವಿತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೋಯ್ ಬರಯ್ತಾ. ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ನವ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜೋನಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಥಾ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾದಣ್ಸಣ್ ಆನಿ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಸತಾಚೆ ಭಂವ್ತಣಿ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾತ್. ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ …

Read More »

ದಿಷ್ಟಿ ಪಡನಾತ್ಲೇ

ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಿಕುನ್ ’ಹಾಂವ್’ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಿಕಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ. ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ  ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನಾಗ್ಡ್ಯಾಪಣಾಕ್  ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್, ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂವಾಕ್ ಆಂಕುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ? ವಾ ವಸ್ತುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಯ್ಜೆ ? ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುತಾಂಚೊ ಅಭಿಶೇಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಶೇಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂ …

Read More »