Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

POEMS

ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ . . .

“ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ” – ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ. *** ಸಾಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆಚೊ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಳ್ಬಾಕ್‍ಯಿ ಆಮಾಲ್ ಚಡ್ಚೊ ವೇಳ್! ಕಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುನ್ ತಳ್ಟ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡೊನ್ ಸದಾಂಯ್ ಸುರ್ ಮುರ‍್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮುದರಣ್ಣಾನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಧೊಂಪ್ರಾಗಾಂಟಿಚೆಂ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರಯ್ಲಾಂ! ವ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ. …

Read More »

ಜಾಗ್

ಜಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ವಾ ಮೊನ್ಜಾತ್ , ಸಂಯ್ಭಾನ್ ದೊಡ್ಯಾ ಮನೊಭಾವಾಚೀಚ್ ಆಸ್ತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಜಾಗ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕೀಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಚಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ , ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಶೆವ್ಟಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ.  ಪೂಣ್ ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪೆಗ್ಗಾಂತ್ ಕೀಟ್ ಪಾಲ್ವಜೇಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಮ್ ನಾ. ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಕೀಟ್ ಪೆಟುಂಯೆತಾ, ಪೆಟೊನ್ ಆಗ್ಟೆಂಯ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. …

Read More »

ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

ಹೊ ದೇಶ್ ಅಜಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ , ಹಾಂಗಾ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆತಾಂಯೀ ತಸೇಚ್ ಆಸಾತ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉದ್ಯಾನ್ ನಗರಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಳ್  ಪಾಂಚ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಕವೀಕ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತೀ , ಭುಕೆಚೆಂ ವಿಕೃತ್ ರೂಪ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಫಕತ್ ಪೊಟಾಚಾ ಭುಕೆಕ್ ಕೊಪೆ ಖಾವ್ನ್  ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂತ್ …

Read More »

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ …

Read More »

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ,  ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ …

Read More »

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್

[ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟೀಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ , ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಮತಾಂದ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೇರ್ ಭಜ್ರಂಗಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್, ಪಬ್ಬಾಚೆರ್ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್ ,  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಕಸಾಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿ  ರಯ್ತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಪತ್ರಾವೊಚಿ …

Read More »

ಘಾ೦ಟ್

[ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಕುರ‍್ಹು ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಘಾಂಟಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾಜನಾಂತ್. ವೆಳಾರ್ ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ನಾಂನಿಂ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ರಿಂಗ್‌ಟೊನಾಂನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಯ್ಕತಿತ್ ತೋಯಿ ದುಬಾವ್. ಇಗರ್ಜಿಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಾ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮಾಯ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ದೀಸ್ ಆಜ್  ನಾಂತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ …

Read More »

ದೋನ್ ಮುಖಾಂ

ಏಕ್ : ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿರಾಳ್ ಸಕಾಳಿಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್, ವೆತಾ ಜಶೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ  ಪಾಡ್ಯಾಬರಿಂ ದುಂವೊರ್ ವೊಂಕುನ್. ಗಾಂವಾತ್ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರೀ, ಘುಂವೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಲಿ ಭಿತರ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಸುಟಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಹೆ ಕಾಮೆಲಿ- ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆವ್ರಾಸ್ ಅಮಾಲಾರ್ ಜೆಮ್ತಾತ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಧಲ್ತಾತ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪಠಾಣ್ ವೆಳಾಕ್ ದರುಂಕ್ …

Read More »

ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

ಸುರ‍್ಯೊ ಆಡೊಸ್ ಜಾತಾಸರ್ ಜನೆಲಾಂತ್ ಲಿಪ್ಚ್ಯಾ ಲಜೆಪಾಶ್ಟ್ ಚೆಡ್ವಾಬರಿ ವಣದಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ತಾ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ. ಸಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿಂ ಚಾರ್  ರೊದಾಂ ಹಿಕಾ, ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ವೊಂಟಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ. ಆಂಬ್ರಾಪೊಲೊ ತಾಂಬ್ಶೆತಾನಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡಿಯೆಬರಿ, ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾ ಹಿ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತಾ- ಬಿಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್, ಪೂರಾಯ್ ದಾರಾಂ …

Read More »