Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SHORT STORIES

ಮಂಗಳ

ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಸುರವೇ ದೀವಸ್…. ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಶಿಕೂನ್  ಪದವಿ ಶಿಕಪಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಮೇಳತನಾ ಸುಂಟೂನ ಗೆತೀಲೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಚೆ ಸ್ನೇಹ , ತಾಂಗ್ ತಾಂಗೇಲ್ ವಾಟ್ ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ. ವ್ಹಳಕ್ ನಾತಿಲೇ ಗಾಂವಚೆ ಸಾಂತೇಕ್ ಆಯಲೇ ವರೀ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರಿ ಆಪಣ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಾಚೆ ನಂಬರ್ ಪಳೋವನ್ , ಸೀದಾ ಕ್ಲಾಸಾಕ್ ವಚೂನ್ ಚಾರೀ ಬೆಂಚಾರ್ ಬಸಲೋ ಆನೀ ದೃಷ್ಠಿ ಬಾಗಲಾ ದಿಕಾನ್, ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಪಣ್ಯಾಲೆ ವ್ಹಳಕೇಚೋ ಕೋಣಾಯ್ …

Read More »

ಕಂತ್ರಾಟ್ ದಾರಾನ್ ಕಾತಾರ್ ಲ್ಲೊ ರೂಕ್

“ಮಾಮ್ಮಾ ದಫ್ತರಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾತಿಂಚಿ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಕಾಮಿಲ್ ಪಾಟ್ಲೊ ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೆತಲೊ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾಚೆರ್ ಫಾಂಟೆ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್” “ಆನಿ ಹೆಂ ತುಕಾ..” “ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜತ್ತಣ್ಣಚಾ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಶೆನ್ ಪುರ್ವಜಾಂಚಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸರೊಪ್ …

Read More »

ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್

ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಲೇಕಕ್. ಮ್ಹಜಿ ಲಿಕ್ಣಿ ಸ್ವತ೦ತ್ರ್, ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ಮೋವ್ ಆನಿ ಕಲ್ಪನ್ ಸಕತ್ ಇಟಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ವರವ್ಣಿ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಜಾರಾ೦ಚೆ ಮೆಳಿ೦ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ಸುರೊ೦ ಜಾತಾ೦, ಚುಕೊನ್ ವೆತಾ೦, ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾ೦ವ್ ಸೊದ್ತಾ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವೇ೦ಗ್ ಮಾರು೦ಕ್ ಆಶೆತಾ೦. ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವ ತುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಸಲೊಗಿ ಎಕ್ ಗಾ೦ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿವಿತಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧಿನಾಕಾ . . . !

ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಾಂತ್ …… ದೋನ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ, ಮತಿಂತ್ ಕರಂದಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್  ಧೆಧೆಸ್ಪರಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ!. ಪೂಣ್ ತಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಮಾತ್ರ್….ಆಪ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಟ್ಕೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ವ್ಯಾನಾ ಭಿತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ, ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಜಾಮೀನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಪಾಸೊನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ! ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್ಳೆನಂತರ್ ಆಪುಣ್ …

Read More »

ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಮನಿಸ್

ಅಸೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಬಂದೊಬಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ಲೆಲೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ ಆಚಾನಕ್ ಘರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಸೆಂ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಲ್ಟೊ ಘೆವ್ನ್ ವೀಸ್ ಏಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಲಿನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್.  ಕೋಣೆಂಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಥಾಂಬವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ತಾಚೊ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿಂ ರಡ್ಣೆಂ… ತಸೆಂಚ್ಚ್ ರಡೊನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಜೀವಾಂತ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ‍್‍ಚ್ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆ೦.  ತಸೆಂ ಭಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ದೀಸಾಂನಿಂ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ …

Read More »

ಬಚಾವೆ . . . .ಹಾತೆರ್!

ಟಾಂಯ್…..ಟಾಂಯ್…..ಟಾಂಯ್… ‘ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ’….. ಅಶೆಂಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ಯಾಳ್….ಜಾಸಿಂತಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾಸ್ತಾಂ….ಜಾಸಿಂತಾ ನಿದೆನಟನ್ ಕರುನ್ ಘಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥರಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಖೈಂಯ್ಚ್ಯಾಘಡ್ಯೆಯೀ…..ದಾರಾಭಾಯ್ರ್ ಆವಾಜ್-ದಿಂವ್ಚಿಂ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕಾಚಿಂ ಮೌನ್-ಮೆಟಾಂ,ದಾರಾರ್ ಪಡ್ಚೆ ತಾಚೆ ಮೋವ್ ಠೊಕೆ….ಹಾಕಾ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.!. ಚಡಾವತ್…..ಅಮಾಲ್-ಭೊರೊ ಘೆವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ರಿಗ್ಚೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಜಾಸಿಂತಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಿ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾಲ್-ಹವಾಲ್ ಕರ್ಚೆತೆಂ ಜಗ್ಲಾತಾನಾಂ…. ‘ದೆವಾಮ್ಹಜಾ!’ಮತಿಂತ್-ಚ್ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ಜಾಸಿಂತಾ. ‘ಸೈರಣ್ …

Read More »

ವ ಣ ದಿ

ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ೦ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಪಳೇತ್ತ್ ಆಸಾ೦ವ್ ಪುಣ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಸಬ್ದ್ ಆಮಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ವ್; ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಧರ್‌ಲ್ಲೆನಾ೦ತ್. ‘ತಿಚೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ಗುಲೊಬಿ ರ೦ಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಎಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಮ್ಜತಾ೦. ಕಸಲಿ ಮಜ್ಬೂರಿ! ದೊಳೆ ಘು೦ವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ತಿಕಾ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ೦, ತಿರ‍್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಕರುನ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಖಾ೦ಚಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ …

Read More »

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊನ್ಯೆಚಿ ವಾಸ್ತು

ತೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ವೊನ್ಯೆಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಘರಾಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೀ?  ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ದಾಟ್ಟು, ಶೆರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೈಸೂರ್ ವಚೊನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಘರಾ ವೊನಿ ಆನಿ ಧು ಲಿನೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಭಾಭಾವ್. ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಲ್ಲಿ ಧಾಟ್ಟು ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವೊನಿ ಟೀಚರ್ …

Read More »