INTERVIEWS

ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ – ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್  ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ www.sairikuncle.com  ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್,  ಸನ್ವಾರಾ , ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ,  ದುಬಾಯ್ ಕರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್  ಶ್ರೀ ಆಗ್ನೇಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕಟಪಾಡಿ , ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ , ಶ್ರೀ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ …

Read More »

ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರಸಂಟೇಶನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ – ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಹೋಪ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ( ರಿ ) ಹಾಂಣಿ , ಆಯ್ತಾರಾ ,  ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ , ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ವೊರಾರ್,  ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ , ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಯು.ಕೆ  ಹಾಚ್ಯಾ ಮಜೆದಾರ್ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಮನೊರಂಜನಾನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಹ್ಯಾ …

Read More »

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ – ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾ

ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಅತ್ತಾವರ್ಚೊ ಜೋಕಿಮ್ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಅತ್ತಾವರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತಾಣೆ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ಪ್ರಕಾರ್. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿಕೊನ್ ವಚೊನ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ , ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಚಿತಳ್ , ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಕುರಾಡ್, ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಇಮಾಜ್ , ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಹಸ್ …

Read More »

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಬೋಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಜೆ – ಬಾ| ವಾಲ್ಡರ್

ಆಯ್ತಾರಾ, 2011 ನವೆಂಬ್ರ್ ತೆರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್  ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅನಿ ನಜ್ರೆತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಕಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮೋತ್ಸವಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »

ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಉರ್ತಾ – ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೆರ್

ಫಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ  ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ  ಮಾ. ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ್ ಪತ್ರಾಚೊ ನವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಟೊಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ. ಬಾ. ನೆಲ್ಸನ್ …

Read More »

ರಾಜಕೀಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ – ಶಿವಸುಂದರ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ ಸ ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಬಲ್ಮಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಹೋದಯ ಸಾಲಾಂತ್, ತುಳುನಾಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್  ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.  ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಡಾ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಉದಯ ಹಾಚೊ ‘ವಾಸ್ತವದ ಒಡಕುಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ತೊಡಕುಗಳು’ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬುಕಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಪಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ. ಸಮಾರಂಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಡಾ. ಕೆ. …

Read More »

ಹಾಂವ್ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿ – ಚಿನ್ನಾ ಕಾಸರಗೋಡು

[ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ , ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾ , ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಯ್ನೆ ಸ ಜಾತಾತ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ನಾಂತ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದ್ಲೆಂ …

Read More »

ಆತಾಂ ಮೊನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬೂದ್ ಕಳ್ಟೆಲಿ – ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಬಾಕ್ರೆಬಯ್ಲ್

ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಬಾಕ್ರೆಬಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಫೆಬ್ರೆರ್ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಪ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋದ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹತ್ ಪರತಿಭಟನವೆಳಿಂ ತಾಚೊಯ್ ಬೂಕ್ ’ಕೇಸರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದ್ಫನೆ’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿಂ  ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕಿಟಾಂ …

Read More »

ನವ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ? – ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ರೂವಾರಿ  ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ಪ್ರಿಂಟಾನಿಯಾ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಸೊಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಚೊ ಚೆಯರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ …

Read More »