News Analysis

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ಕಾಳೆ ದೀಸ್

ಶೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಯಾದಿಂನಿ ’ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಅಪಾಂಪಿಚ್ ಜೀವ್ ಜಾತಾಗೀ ತೆಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಕ್ತಿ ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್/ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ’ಸಂಕಶ್ಟಾಂ’ ತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ತಲಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದುಡು …

Read More »

ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತಾಂಚೊ ದೇವ್

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಆದಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ದೊ| ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆಚಾರಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತರ್ಕ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತರ್ಕಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೇಕನಾಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಕಶೆಂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. …

Read More »

ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್

ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೇಲ್ಸ್, ಯು.ಕೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೊಕ್ಟರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಬೊಳಿಯೆ ಮುಳಾಚೆ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಉರ್ಭೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾನ್ ಕನ್ನಡ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ …

Read More »

ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?

ಬಹುಶಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಹೆ ಲೇಖನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂಕ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಿಯೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾಚಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಚಡ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರಿಯೊಂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಭಾವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊಯಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆನಿ ಮಲೇಶಿಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ …

Read More »

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಖುನ್ಯೆ ಘರ್ – ಚಿಕಾಗೊ

ಚಿಕಾಗೊ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್ – ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಹರ್; ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಖ್ಯಾತ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕುಮ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ; ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಗರ್; ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ; ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ …

Read More »

ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾವಿ ಅಕಾಂತ್‌ವಾದ್

ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಇ.ಎನ್.ಟಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡೊ.ವೀರೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಥಾವ್ಡೆಕ್,ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧ್ ಶ್ರಧ್ದ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸೂತ್ರ್ ಧಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿಬಿಐನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೋಡ್ತೆಕ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದಿ ಪಾಟಾಯ್ಲ್ಯಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬೈ ಹೈಕೋಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖುನಿಯೆಚಿ ತನ್ಕಿ ಮುಂಬಯ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚಾಥಾವ್ನ್ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ …

Read More »

’ಕೊಂಕಣಿವುಡ್’ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ’ ಟಚ್‍ವುಡ್’

ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆನ್ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿತ್ರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಸಬ್ದ್ ಎದೊಳ್‌‌ಚ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕನ್ನಡಾಚೊ …

Read More »

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ : ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂನಿ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ

ರಿಯೊ 2016 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್, ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್, ಲಲಿತಾ ಬಬ್ಬರ್ ಆನಿ ಆದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಂಚಿಚ್ ನಾಂವಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್. ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚೊ ಘಾಯ್ ನಹಿಂ ತರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವೊತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. 127 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪದಕಾಂ …

Read More »

ಪಾಪಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ಕೋಣ್ ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ 79 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಯಾಜಕ್ ತರ್ಭೆತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಜಣಾಂಲಾಗಿಂ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಲಕ್‍ಲಕಿತ್ ವ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ನವಿಂ ಕಾರಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ಫುಡೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಯಾಟ್ ಕಾರ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಕಾರ್ (ಪೋಪ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಆಪ್ಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಖ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !