News Analysis

ಇಟೆಲಿ : ಭುಂಯ್‍ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ 250 ಜೀವ್ ಬಲಿ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಇಟೆಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ 250 ಜೀವ್ ಗೆಲೆ ತಸೆಂಚ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಘರಾಂಚೆಂ, ಶಾಲಾಂಚೆಂ, ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲೆಂ. 6.2 ಥೊರಾಯೆಚಿ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ರೋಮ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ 65 ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ – ಪೂರ್ವ್ ಶಹರಾಂನಿ ಘಡ್ಲಿ. ಸಭಾರ್ ಘರಾಂ ಗುಡ್ಯಾ – ದೊಂಗ್ರಾಂನಿ ಸೊಭವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಜಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಂಗಾ – ಗತ್ …

Read More »

ಟರ್ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಪೆಥುಲ್ಲಾ ?

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ 290 ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಜಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ, 1,140 ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲೊ, 6,000 ಜಣಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ, 2,839 ಮಿಲಿಟರಿ ಅಮಲ್ದಾರಾಂಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ, ಲಾಗಿಂ 200 ಊಂಚ್ಲೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಬಂಧ್ಕಣೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ 48 ರಾಜ್ಯ್ ಜುಂತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲೆಂ. ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿಸೆಪ್ ತಾಯಿಪ್ …

Read More »

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಬಾರ್?

266ವೊ ಪಾಪಾ, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಪಾಪಾ ತರೀ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಮಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಮಧೆಂ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ ತರೀ ವಾತಿಕಾನಾ ಭಿರರ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೊದೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.  ರೋಮಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಕಸೆಂ ಗೊಮ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶಯಾರ್ ಬಂಡಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯೊ ವರಾಂದಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ; ದಸ್ತಾವೇಜಾಂಚಿ …

Read More »

ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್

ಪಿಎಂ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾಪರಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಯುಎಇಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 34 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಛಪ್ಪನ್ ಇಂಚ್ ಛಾತಿ ಕಾ ಪಿಎಂ ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುಎಇಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ …

Read More »

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ತರೀ ತೆ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಅಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾವಂತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗ್ದಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ …

Read More »

ಬೀಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾಗೀ, ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಉಂದಿರ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಗ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್‌ ಕೆದಾಳಾ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೊ ’ಬೊಲ್ಪೊ’ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರೀಗ್‌ ಘೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಕೀಗತ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ‌ ಅಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ನಿಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್‌ ಆಪ್ಣಾಕ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !