News Analysis

ಬೀಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾಗೀ, ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಉಂದಿರ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಗ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್‌ ಕೆದಾಳಾ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೊ ’ಬೊಲ್ಪೊ’ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರೀಗ್‌ ಘೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಕೀಗತ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ‌ ಅಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ನಿಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್‌ ಆಪ್ಣಾಕ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !