SPECIAL ARTICLE

ಆಮ್ಚಿ ಧರ್ತಿ ತಾಪ್ತಾ, ಬುಡ್ತಾ ವಾ ಫುಲ್ತಾ?

ಪರಿಸರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಜಶೆ೦ ವನಮಹೋತ್ಸವ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡೀಸೆಲಾಚೊ ಉಣೆಂ ಉಪ್ಯೋಗ್.  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಾ೦ಚೊಂ ತ್ಯಾಗ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಕತ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ವೀಜ್  - ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ‌ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಣೆಂ ಕರು೦ಕ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಪೂರಕ್. ತಶೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ "ಕಾರ್ಬನ್ ಜೀವನಾ"  ಥಾವ್ನ್ "ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೀವನಾ" ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಸರ್ ಬದ್ಲಾವಣಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಲೊಕಾ ಥ೦ಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾ೦ಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಗ್ರುತಾಯ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮುಖ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್  ಅಸ್ಚಿ ನಾ.

Read More »

ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಚಿ ಖುನ್!!

ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್. ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡಾಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಕುಡಾಯ್ಲಾ. ಕೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತೊಲೊಗೀ ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತೆಲೆ." ತಾಚೊ ಖರೊ ಆರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಹುಷ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಿಚಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ.

Read More »

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 4

ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್‍ಚ್ ನಹಿಂ, ಏಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ management ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಜರ್ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ಪಿ ಹ್ಯಾಂ ವಿಷಯಾಂಚೊ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾ ವ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ, ತಾಣೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸವ್ಲತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಢೆಂ ಸಂವಾದ್ ಕರಿಯೆತ್. 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಚ್, ದೋನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಚಲಯ್ತನಾ, ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹರಾಚಿ ಫೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲರ್ 125 ಆಸ್ಲಿ. ಹಿ ಸೆವಾ ಆತಾಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫುಕಟಾಕ್. ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ MRPL, UPCL, KIOCL, MFC, Suzlon, Strategic Oil Reserve ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಸ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿಂ ಜಾಂಟಿಕಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಹುಮೆದ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ.

Read More »

ದುಬಂಯ್ತ್ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ…

ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಕಾಮಾ ದೀಜಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಬೆಂಕಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವ್ಯವಸಾಯಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಡೇರಾ ದುಬಯ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆಶಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾ ವಜ್ರಾಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿ. ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ದುಕನಾಂ ಅರ್ಬಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚಿಂ. ಜೊಯ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಜೊಸ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಮಲಾಬಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕೃಷ್ಣಾ, ಪೊಪ್ಲೇ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಾ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಪಠಾಣಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿ ಲೋಕ್‌ಯಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲಯ್ತಾ.

Read More »

ಜಿವ್ಘಾತ್ – ಸಮಾಜಿಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ವಾ ಗಿರಾಂತ್?

ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ತೀನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಜರ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಉನ್ನತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನ್ ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆಲೊಚೆನ್, ಏಕ್ ತರ್, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್, ಮಣಿಯಾರಿಚ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜೆ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್, ದುಸ್ರಿ ಸಂಗತ್. ತಿಸ್ರಿ ಆನಿ ಆನಿ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್  - ಫಾರಿಕ್ಪಣ್!  ಜಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರೋಪ್ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೀಂಯ್ ನಾಂವಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಜಿಣಿ ಅಕೇರ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ತರೀ ನಾಂವಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಲಿಂ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ತಶೆಂ ಪುಣೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೀತ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲಿ, ಜೀವ್ ಆಸೊನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಮರೊನ್ ತರೀ ಬೂದ್ ಶಿಕವ್ಯಾಂ  - ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ, ಹಗ್ಯಾಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಉಜೊ!

Read More »

ಆಮಿ ಆಟಿ ಸೊಣಾಚೆ ಜಣ್

ಆದಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಎಕ್ಪಾವ್ಟ್ ಧರ‍್ಲೊ ತರ್ ನೊಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಸುರ್‌ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ‍್ಣಾಚಿ ಸಾವ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಧರ‍್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾನಾಂ 'ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಭಿಕಾಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ‍್ಚೆಂ ಮೆಟ್ ದೆಂವ್ಚೊಂ ನಾ' ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತಾಲಿ. ಪಾಗ್ಗುಂ ಬಾಂದುನ್ ದವರ‍್ಲಲೆಂ ಬೆಶ್ಯಾ ಕಾರ‍್ತಿಂಗೊಳಾಂತ್‌ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಆಟಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉರ‍್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಭುಕೆ-ಉಪ್ವಾಸಾಂಚ್ಯಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆ ದೀಸ್. ತರಿ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಪಡುಂಕ್ ಸಾಧಾರ‍್ಣಾಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಲೊ. ತೆಣೆಂ ತೆರೆಂ, ಹೆಣೆಂ ಆಳುಂ, ರುಕಾ’ಳುಂ ಕಿರ‍್ಲಾತಾಲೆಂ, ತಾಯ್ಕುಳೊ ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಲೆಂಕ್ರಿ ವಾಶ್ಯಾ ಮುಳಾಂನಿ ಕೀರ್ಲ್ ಮುಂಗ್ಗೆತಾಲೊ, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಕ್ ಭುಂಯ್ಪುಟಾಂ- ಕಳ್ಳಾಲಾಂಬ್- ಆಳ್ಮಿಂ ಉದೆತಾಲಿಂ, ಮುಸ್ಕಾರುಕಾಕ್ ನವೊ ಪಾಲೊ ಆಂಕ್ರೆತಾಲೊ. ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂನಿ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ, ಉಬ್ರಾಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ಗೆ-ಗುಲಿಯೊ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ ಪೊಣೊಸ್ ಉರ‍್ತಾಲೆ. ತಾಂತುಂಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭುಕ್ ತಿರ‍್ಸುಂಚಿ ಅನಿವಾರ‍್ಯತಾ ಆಸಾ ಜಾತಾಲಿ ತ್ಯಾ ಆಟಿಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಗುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ ದೇಡ್ ಶೆರ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಪತ್ರಾಡೆ ಜಾತಾಲೆ, ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಪತ್ರಾಡೆ ಪಾತಳ್ಯೊ ರುಚಿಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಉಣ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾತಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣುನ್.

Read More »

ಕೆವಿನಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ‘ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್’ – 50ವಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಎಂಜೊಯ್ ಕರ‍್ತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಫರ್ಮಳ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕಾಂಚಿ ಹಾಜರಿ ಆನಿ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆವಿನ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕೆವಿನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ನಾಟೆ ಗಾವ್ಪಿ ಅನಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಕೆವಿನಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊಚ್ ರಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Read More »

ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ ಆನಿ ಆಮಿ

ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಎದೆನಾಚಿ ಹಿ ಸುಂದರ್ ಬಾಗ್ ಮನ್ಶಾಸ್ವಾರ‍್ತಾನ್ ’ಇಂಫೆರ‍್ನಾಚೆಂ ದಾರ್’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಿ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಕ್ ಗೊಮ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ’ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ’ಆಮಾಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಆಮಾಸರ‍್ವಾಂಚೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಬಿಡಾರ್’ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಾಭಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವಪತ್ರಾಂತ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಬಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ’ಆಮಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ’ಕಥೊಲಿಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಹಿಂದು, ಪಾರ‍್ಸಿ ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್, ಭುರ‍್ಗಿಂ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಯಾಜಕ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಬಾವಾಡ್ತಿ, ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ, ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ, ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತೆ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಯೆತಾತ್, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗಾಡ್ವಾಂ, ಮಾಂಕೊಡ್, ಉಂದಿರ್, ಮಾಡ್, ತಣಾಂ, ಕಾಟ್ ಝಾಡಾಂ, ತಳಿಂ, ಬಾಂಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸರ‍್ವ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಧನ್ಯಾದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

Read More »

ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಫಾ ಕಪ್

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಭಾರತಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಏಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಫಿಫಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾರತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ಆನಿ ಬರ್ಮಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೈನಲ್ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊಂಕ್.  ಕಾರಣಾಂತರ್ ಹೆರ್ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭಾರತಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಫಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ದುರ್ಬಳೊ ದೇಶ್ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 1948 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾನಿ ಖೆಳೊನ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಸತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಕತ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಟೀಮ್ ದಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂಯ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್.

Read More »