Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SPECIAL ARTICLE

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 3

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ | ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್? ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ವೀರ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಕೋಣ್ ಹೆ? ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್? ಕೋಣ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಡೆನಿಕೆನಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಲಿಂಕ್ ಶರಣಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಅಶೆಂ: ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ಅನಾದಿ ಕಾಳಾರ್ (ಮಿಲಿಯಾ, …

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 2

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ | ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು █ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಾಯನ್ ಮನೊರೆ (pyramids) ಚರಿತೆಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ …

Read More »

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್

ರಚ್ಣಾರಾಚಿಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರಚ್ಣಾಂ, ಚಿಂತುಂಕ್, ವಿಂಚುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ರಚ್ಣಾಂ ತರಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಸಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆ ರಿತಿರ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರಚ್ಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುದಿಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿನ್ನಿ ಮಾರಿತ್ತ್ ಆಸಾ, ತ್ಯೊ ಪಿನ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾತ್, ತೊಪ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾನಾ. ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸರ್ವ್ ತತ್ವ್‌ಗ್ಯಾನಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಮಾನವ್ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತತ್ವಗ್ಯಾನಿಂಚ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ, ಅತಿಶಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ ನಾ. ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್ ಮಾನವಾನ್ ಕಿತೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿಂ ರಚ್ಲೆಂ …

Read More »

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಆಮಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ 45 ಜಣಾಂ ಪೈಕಿ 12 ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆ ದಿಸಾಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ‘… ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಚಡೊನಂಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮಿಂ ಖಾಣ್ ಸೊದ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ಸೊಧ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ಗಿರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಸಾಧಾರಣಾಚಿ ಭುಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾ ಆಮ್ಚಾ …

Read More »

ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’

ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 10 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾ ಬೋಯಿಂಗಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್ ನವೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‍ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ. 743 ಎಕ್ರೆ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 7,565 ಕಾಮೆಲಿ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ 120,000 ನವ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ …

Read More »

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ದೇಕ್

ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಶೆಂತಾಂತ್ ಪರತ್ ’ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ವಾ ನಾಕಾ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಥೊಡೆ ಹೀರೋ “ಸಿನೆಮಾ ತಿಯೇಟರಾಕ್ ಉಜೊ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹೊ ಉಜೊ, ಸೊರ್ಮುಣ್, ಕೆಂಡಾಂ ಪೂರಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ವಿಚಾರಾಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ವಾ ನಾಕಾ , ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಕರಣ್: ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾಂವ್

 [ ಸಾಂಗಾತಿ ಲೇಖಕ್ :  ದೊ. ಹೆಚ್. ಬಿ. ಮುರಳೀಧರ, ದೊ. ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ]  ನಿತಳ್ ಉದಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಂಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಮುದ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉದ್ಕಾ ಸವ್ಲತೆಚೊ ದಾಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಸಾ. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆಂ 97.5% ಉದಕ್ ದರ್ಯಾಸಾಗೊರಾಂಚಾ ಮಿಟಾಚೆಂ ಖರ್-ಉದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ 2.5 ಠಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸಾಂಚಾ ರುಪಾರ್ ಬಂದ್-ಫಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ. ಅಶೆಂ …

Read More »

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಉಡಿ – ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿ : ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್

ದರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ ಲಾರಾಂ, ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ತಾರಾಂ ತಸೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಿಂ ಪೊರಾಂ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ತೆಂ ಚಾಂದ್ಣೆಂ ದೆಖ್ತಾನಾ. ತಸೆಂಚ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೋಕ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ನಾಚಾಲಾಗ್ಲೊ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಂಚ್ವೀಸಾವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಲ್ ಫಲಾಜ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿವಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ …

Read More »