Special Article

ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್!

‘ಆಮ್ಕಾಂ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ನೀಜ್ ಮೋಗ್’, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್. ಆನಿ ತಿಚೆ ಹಜಾರೊಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಜ್ ಹೆಂಚ್ ಹೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಾವುನ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ‘ಸೆವಾ’ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂ ವಿಶಿಂ ಥೊಡೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಅನ್ಬೊಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ …

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ : ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ

ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್ ರತ್ನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಮುನಿಸ್ತ್ ಮುಕೆಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸುಲಾಗಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್‍ಲಿ ಖಂಯ್. ತವಳ್ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ “ತಿ ಏದೊಳ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸಾಂತಿಣ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ?” ಸಾಂತ್ ವಾ ಸಾಂತಿಣ್ಯೊ ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಾ ದೊಂಗ್ರಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಲೊಕಾ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ರೋಶನ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ – ರೋಶನ್, ಬೆಳ್ಮಣ್

ನಶಿಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಕೊವ್ಳೆಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಏಕ್ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾ(23) ಪ್ರಾಯೆರ್ ’ನಶೀಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಂಚೆಕರ್ನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾದಾಳ್ …

Read More »

ನೀಬ್ ನತಾಲ್ – ದಂದೊ ಆನಿ ಧಮಾಲ್ !

ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್‍ವೆರ್ ತರೀ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆ ಪಾಸುನ್‌ಚ್ ನತಾಲಾಂಚಿ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೇಸಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸಂತೋಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಜೋರಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರ್ ಘರಾಂ ನತಾಲಾಂಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲಿಂ, ವಿಭಿನ್ನ್ ದಿವೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯೊ ಜೀವಾ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ವಾತಿ, ಹೆಂ …

Read More »

‘ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್’ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ

ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಷಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾ. ಪೂಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಅಂತರೊನ್ 139 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ (1865 – 1877) ಮಿಲಾರ್‍ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ …

Read More »

ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ (ಆದ್ವೆಂತ್) ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಂ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂ ಥಂಡಾಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾನಾ ಝಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಚ್ವಿಂಚ್ ಉರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅರ್ಥ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಸೆಂ ಆತಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂ – ಪರ್ಬೆಂವೆಳಿಂ ದಾರಾಂಕ್, ವೊಣೊದಿರ್ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಲೋಕ್ – ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಿವಾಳ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ …

Read More »

ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ – ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ

“ಸಲ್ವಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ……” ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಪಯ್ಲೆಂ ರೌಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಫಿದೆಲಾ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಖಾಸ್ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ರೌಲಾಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಿಂ. ಬಾಳ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್, ತರ್ನಾಟ್ಪಾಣಾಚಿ ಖುಶಲಾಯ್, ಚಳ್ವಳೆಚಿ ಧಾವ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ ವೆಳಾನಿಂ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಅಪುಣ್ ಥಕನಾತ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ …

Read More »

ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಅಲ೦ಕಾರ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ

   ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಗೊನ್ಜಾಗಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ, ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕಳ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಸ್ಥಳಾ೦ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚಿ  ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಭಾಶೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ರ೦ಗಾಳ್ ಮೋಡಿ೦ಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮ೦ಡಳೆನ್ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ 1878 ಇಸ್ವೆ೦ತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಸೆ೦ಬರಾ೦ತ್  ಯೆರೊಪಾಥಾವ್ನ್ …

Read More »

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್

ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ್ ಪ್ರದೇಶ್. ದೆವೊತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಫುಲಾಕ್ ಜೆರುಜಲೆಂ ಫುಲ್, ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಇತ್ಯಾಧಿ ನಾಂವಾನ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಲೋಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಫರ್ಮಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾ. ಥೊಡಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಫುಲ್ತೆಂ ರಾವೊನ್ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !