Special Article

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ರೋಶನ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ – ರೋಶನ್, ಬೆಳ್ಮಣ್

ನಶಿಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಕೊವ್ಳೆಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಏಕ್ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾ(23) ಪ್ರಾಯೆರ್ ’ನಶೀಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಂಚೆಕರ್ನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾದಾಳ್ …

Read More »

ನೀಬ್ ನತಾಲ್ – ದಂದೊ ಆನಿ ಧಮಾಲ್ !

ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್‍ವೆರ್ ತರೀ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆ ಪಾಸುನ್‌ಚ್ ನತಾಲಾಂಚಿ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೇಸಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲೋಕಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸಂತೋಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಜೋರಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರ್ ಘರಾಂ ನತಾಲಾಂಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲಿಂ, ವಿಭಿನ್ನ್ ದಿವೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯೊ ಜೀವಾ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ವಾತಿ, ಹೆಂ …

Read More »

‘ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್’ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ

ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಷಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾ. ಪೂಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಅಂತರೊನ್ 139 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ (1865 – 1877) ಮಿಲಾರ್‍ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ …

Read More »

ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ (ಆದ್ವೆಂತ್) ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಂ ರೂಕ್ – ಝಡಾಂ ಥಂಡಾಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾನಾ ಝಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಚ್ವಿಂಚ್ ಉರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅರ್ಥ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಸೆಂ ಆತಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂ – ಪರ್ಬೆಂವೆಳಿಂ ದಾರಾಂಕ್, ವೊಣೊದಿರ್ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಲೋಕ್ – ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಿವಾಳ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ …

Read More »

ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ – ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ

“ಸಲ್ವಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ……” ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಪಯ್ಲೆಂ ರೌಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಫಿದೆಲಾ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಖಾಸ್ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ರೌಲಾಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಿಂ. ಬಾಳ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್, ತರ್ನಾಟ್ಪಾಣಾಚಿ ಖುಶಲಾಯ್, ಚಳ್ವಳೆಚಿ ಧಾವ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ ವೆಳಾನಿಂ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಅಪುಣ್ ಥಕನಾತ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ …

Read More »

ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಅಲ೦ಕಾರ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ

   ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಗೊನ್ಜಾಗಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ, ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕಳ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಸ್ಥಳಾ೦ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚಿ  ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಭಾಶೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ರ೦ಗಾಳ್ ಮೋಡಿ೦ಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮ೦ಡಳೆನ್ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ 1878 ಇಸ್ವೆ೦ತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಸೆ೦ಬರಾ೦ತ್  ಯೆರೊಪಾಥಾವ್ನ್ …

Read More »

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್

ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ್ ಪ್ರದೇಶ್. ದೆವೊತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಫುಲಾಕ್ ಜೆರುಜಲೆಂ ಫುಲ್, ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಇತ್ಯಾಧಿ ನಾಂವಾನ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಲೋಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಫರ್ಮಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾ. ಥೊಡಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಫುಲ್ತೆಂ ರಾವೊನ್ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ …

Read More »

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ಭುಮಿವೈಂಕುಟ್ – ಸಲಾಲ

ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಂವ್ ಆನಿ ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ ವೋತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ. ತರೀ ಒಮಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ‍ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಹೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ನ್. ತರಿಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಒಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚಾಜೆ, ತಿ ಸೊಭಾಯ್ …

Read More »

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ’ ಶೂಟ್ ’ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಕ್

ಹಾಂವ್ ಸಂತೋಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಮಿಲಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎ.ಎ. (ಅನಾಮಿಕ್ ಅಮಾಲಿ) ಹಾಂತು ಕೌಂಸಿಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ದಿತಾ. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸುಕ್ಣಿ ಸಾವ್ಜಾಂ ಆನಿ ಮೃಗಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !