Trending Now

SPECIAL ARTICLE

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ಭುಮಿವೈಂಕುಟ್ – ಸಲಾಲ

ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಂವ್ ಆನಿ ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ ವೋತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ. ತರೀ ಒಮಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ‍ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಹೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ನ್. ತರಿಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಒಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚಾಜೆ, ತಿ ಸೊಭಾಯ್ …

Read More »

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ’ ಶೂಟ್ ’ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಕ್

ಹಾಂವ್ ಸಂತೋಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಮಿಲಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎ.ಎ. (ಅನಾಮಿಕ್ ಅಮಾಲಿ) ಹಾಂತು ಕೌಂಸಿಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ದಿತಾ. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸುಕ್ಣಿ ಸಾವ್ಜಾಂ ಆನಿ ಮೃಗಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, …

Read More »

ದೊರ‍್ಯಾ‌ಭಿತರ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ತಿರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ರಣಾಂತ್ ಸಜವ್ನ್ ಪರತ್ ಸುಟ್ಕೆದಿವಸ್ ಆಚರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ಖಿ ಪರ್ಜಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದಾಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ಕಳಾ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಶಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಭಿತರ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿಂ ಕಾಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉತ್ವಾಕ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಕರಿಯೆಸಾರ್ಕಿಂ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮಾತ್ಶಿ ಯೇರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್? ಸಮಾಜೆಚಿಂ ವಾಂಕ್ಡಿಂ ಧೋರಣಾಂ ಜರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ತಿಂತೆರ್ ಹಾತಿಂ ಧರಿತ್, ಫಾರ್ ಸೊಡುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ …

Read More »

ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ – ಸಾಂ.ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾ

ಆಜ್, ಭಾರತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್. 1946ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ 36 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. 2008 ಅಕ್ತೋಬರ್ 12ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂ,   ಸಾಂತಿಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಥೊಡೆ ಅಲಗ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಕೇರಳಾಂತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ 'ಭರಣಂಗಾನಮ್' ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ನಾಕುಟ್ಟಿನ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂತುಳ್ನ್, ತಿಣೆ ಉದಕ್ ಉಸ್ಪಾಲ್ಲಿ ಬಾಂಯ್, ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್ ತಿಣೆ ಜೆಜುಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ, ಸಾಂತಿಪಣ್ ಆನಿ ಪೂನ್‌ಶೆತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

Read More »

ತೀನ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ‘ಬೆಥನಿ’

1921 ಇಸ್ವಿ ಜುಲಾಯ್ 16 ತಾರಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ದೀಸ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ (ತವಳ್ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬೆಥನಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ …

Read More »

ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ದೆಣ್ಗಿ : ಬೆಥನಿ

ಜನೆರ್ 23 , ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಬಹುಷಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವೆಂ ಫಳ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಗಾರಾಂಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಫುಡೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಬಳಾಧೀಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ …

Read More »

ನೆಲ್ಲು ಆಯ್ಲಾ ಘೆವ್ನ್ ನವೊ ನಾಟಕ್ – SBG ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್

ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನೆವಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಾಂವಾಚೊ ನವೊಚ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ‘ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ‘ಬಾಬ್ ಬದ್ಲಾನಾ’, ‘ನಿರ್ಧಾರ್, ‘ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ’, ‘ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಳ್ಚೆಂ’ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ …

Read More »

ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ

ಶಿಕ್ಪಾ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ವರ್ಸಾಮದೆಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಪರೀಕ್ಶೆಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್, ಮಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್‌ಚ್. ಹೆಂ ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾ, ನವೆಂ ವರಸ್, ನವಿ ಶಿಕ್ಶಕಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಶಾಳ್, ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ನವೆಂಸಾಂವಾನ್ ಭರೊನ್ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ನಾ ಖುಶಿ ಹಾಡ್ಚೆ ದೀಸ್‌ಚ್ ಪರೀಕ್ಶೆಚೆ. ಸದಾಂಯ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊಂಕ್, ನಾ …

Read More »

ಮಾಸುಮ್ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆಜ್ ಸಭಾರ್‌ಶೆ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಇಶ್ಟ್, ವೆಪಾರ್ ವೈವಾಟ್, ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಹ-ವಾವ್ರಾಡಿ, ಕುಟ್ಮಾಂದಾರ್, ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಆಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಇತರ್ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ನಿವಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್-ಅಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಉದ್ದೇಶ್ ಯೀ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಗಜಾಲಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ತರ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ಚೆ, ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತರ್ ಆನಿ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !