Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SPECIAL ARTICLE

ಕುತ್ಲೂರ್ ಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ತುಜಿ ಝಳಕ್ ಸೊಧುನ್ !

ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಕಾಶಿಂ ದಾಟ್ ಮೊಡಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬೆ ಗಳವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರೀ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಮಾತ್ ತಿಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ದೋನ್ ಬೈಕಾನಿಂ ಆಮಿ ಚಾರ್ ಜಣ್; ಕೇವಿನ್, ಅವಿನ್, ಜೊಯೆಲ್ ಅನಿ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್, ನಾರಾವಿಚ್ಯಾ ಕುತ್ಲೂರಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ದೋವ್ ನಿಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ …

Read More »

ಧೊವಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ – ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ!

ಅಡ್ಚಣೆನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್/ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್.ಧುವ್ರಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್,ವಿಕಾಳ್ ಧುಂವರ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಆನಿ ಸವಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್  ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ,ಅಶಾ-ಅತ್ರೆಗ್ ದಾಂಬೂನ್ ದವರ್ನ್,ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳೆರಿಂತ್ ವಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ವಿರೋದಾಭಾಸ್ ಸಯ್. ಅಮಿಂಯೀ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೆರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್  ಹೆಬ್ರಿ ಲಗ್ಸಾರ್ ಸೊಬ್ಚ್ಯಾ …

Read More »

ದೆವಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ!

ವರಸ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ! ತೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ, ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. 2009ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ  ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ  ತೊ ಭೆಟ್ ಲ್ಲೊ.  ಪರತ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ರೊನ್- ಲೊರೆನ್ಸ್’ ನಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಚಾ ಭೆಟೆವೆಳಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ  ಖಾತಿರ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ದಾರಾರ್  ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ . ಪೂಣ್ …

Read More »