Trending Now

SPECIAL ARTICLE

ದೆವಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ!

ವರಸ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ! ತೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ, ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. 2009ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ  ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ  ತೊ ಭೆಟ್ ಲ್ಲೊ.  ಪರತ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ರೊನ್- ಲೊರೆನ್ಸ್’ ನಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಚಾ ಭೆಟೆವೆಳಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ  ಖಾತಿರ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ದಾರಾರ್  ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ . ಪೂಣ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !