SUNDAY SPECIAL

ಸವಾಲ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ 'ಸವಾಲಾಂರಹಿತ್ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್' ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ನೈತಿಕತೆಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಕುರ್ಡೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ 'ಕುರ್ಡೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್' ಭಿರಾಂತಿಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಹೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವಚುನ್ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾರ್ ಬೊಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ (ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ಚೂಕ್) ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಭೆಕಾರ್ ಜಾತಲೊಂ, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ... ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಭಿರಾಂತಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ.

Read More »

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಭಾರತಾಂತ್ ವಿದೇಶಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಕಾರ್ ?

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊ ಬಿಡೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಮಾಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ್ ತರೀ ಆವಯ್ ಶ್ಯಾಮೆಲಾ ಗೋಪಾಲನ್ ಭಾರತೀ ಹಿಂದು. ಕಮಲ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ಯೀ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಳ್ತಾ.  ಮುಕ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಿ ನಮೃತ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಕ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಮುಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್, ಕಾತ್, ಜಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಬರೆ ಹುದ್ದೆ ಲಾಬ್ತಾತ್ ತರ್,  ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಹುದ್ದೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ದೇವ್ ಫಕತ್ ರುದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ

ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಇರಾನಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಬಹರಾಮ್ ಬೈಜ್ಹ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ "ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರಿ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಝುಜಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಸಭಾರಾಚೊಂ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲಾ ... ದೆಕುನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಝುಜಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ನಿಸ್ಸಾಂತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಪರತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ವಾಂಟಿಜಾಯ್. ದುಖಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಪರತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುಕ್ ಅಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ವಾಂಟಿಜೆ. ದುಖಾಂತೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿ ಬಾಂದಿಜೆ..." ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ದೀವ್ಳ್-ದೆವಾಳಾಂಚ್ಯಾ ವಣಧಿಂ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೊ. ಜೆನ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ, ತೆನ್ನಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಜಾತಾ.

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚೊ, ಆಮ್ಚೊಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಆತಾಂ!

ಬಾ| ರೋಚಾಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸೆವಾ ದಿತಾನಾಂಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಶೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ, ಬಾ| ಸ್ಟೇನ್  ಸ್ವಾಮಿಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾ| ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಯ್ಣಾಕ್  ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಮುಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಂ, ಕಾರಾಂ, ವ್ಯಾನಾಂನಿ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೇಕ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ‘ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ವಿದಾಯ್ ಗೀತ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆಂ ಸಂಕೇತ್!

Read More »

ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ?

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚೊ ತಾಪ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೊ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಶಿದ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರಾಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಮಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪರತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್! ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್. ಕಾರಣ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ದುಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್, ವೆಗಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಮಂದಿರಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತರೀ ಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್‌ಚ್ ಮಿಸಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಲವ್ಯೆತಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್... ತಿಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಮುಹುರ್ತಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ...  ಆಮಿ ಆಮ್ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚೆ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸ್

ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆದಿರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಟನ್, ಸಂವಾದ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ವೆದಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ (ಕೊಲಾ) ಪಿಯೆವ್ನ್  ‘ವಿವಾ..ವಿವಾ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಕೊಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಮ್ ಪಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ‘ಚಿಯೆರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್, ಎಕ್ಶನ್ ರೂಪಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ನ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ, ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ... ... ಅಶೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಮನಾಂತ್ ಪಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ವೆದಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ತಾಂತಿಯಾಂ ಮಾರ್ನ್, ಗಲಾಟೊ, ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್.

Read More »

ಓಶೋ: ಎಕ್ಲೊ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್, ಲೇಖಕ್…

ಓಶೋಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ವ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ವ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪಂಡಿತ್ ಕರುನ್ ಬಸೊಂದಿತ್. ಓಶೋ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೊ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬೋವ್ ವಿವಾದಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ಚೆ ಅಸಂಕ್ಯಾತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ, ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧಿಯೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪರಂಪರಾಗತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಶಿಕೊಣೆಕ್, ದರ್ಶನಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್, ಓಶೋ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್.

Read More »

ಕಥೊಲಿಕ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್! ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಸಾಧೆಪಣಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಆಮಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿತ್? ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸುದ್ರೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊರೊನಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಕಶಿ? ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಂಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾ ಥಾವ್ನ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕರ್ಚೊ ಶೃಂಗಾರ್, ದಬಾಜೊ ಪಳೆತಾನಾ ಖರಿ ಭಕ್ತಿ ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿ ದಳ್ಬಾರಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

Read More »

‘ವಾಕಿಂಗ್’ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ . . . ‘ಬೈಬಲ್’ ಯಾಜಕ್

ಫಾ|ಮಿನೇಜ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ... ಸಬಾರ್ ಉದೆತ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ಲೇಖಕ್ ಉದೆಲೆ. ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಯ್ಯಾ ವಿವಿಧ್  ಥರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೆ ಆಜ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!  ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಜೂನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ -ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ರೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಪಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಚಿ ವಾಖಣಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪವಿತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಿಚಾರ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್. ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.

Read More »