SUNDAY SPECIAL

ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ?

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚೊ ತಾಪ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೊ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಶಿದ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರಾಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಮಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪರತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್! ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್. ಕಾರಣ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ದುಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್, ವೆಗಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಮಂದಿರಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತರೀ ಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್‌ಚ್ ಮಿಸಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಲವ್ಯೆತಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್... ತಿಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಮುಹುರ್ತಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ...  ಆಮಿ ಆಮ್ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚೆ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸ್

ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆದಿರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಟನ್, ಸಂವಾದ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ವೆದಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ (ಕೊಲಾ) ಪಿಯೆವ್ನ್  ‘ವಿವಾ..ವಿವಾ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಕೊಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಮ್ ಪಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ‘ಚಿಯೆರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್, ಎಕ್ಶನ್ ರೂಪಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ನ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ, ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ... ... ಅಶೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಮನಾಂತ್ ಪಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ವೆದಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ತಾಂತಿಯಾಂ ಮಾರ್ನ್, ಗಲಾಟೊ, ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್.

Read More »

ಓಶೋ: ಎಕ್ಲೊ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್, ಲೇಖಕ್…

ಓಶೋಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ವ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ವ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪಂಡಿತ್ ಕರುನ್ ಬಸೊಂದಿತ್. ಓಶೋ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೊ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬೋವ್ ವಿವಾದಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ಚೆ ಅಸಂಕ್ಯಾತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ, ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧಿಯೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪರಂಪರಾಗತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಶಿಕೊಣೆಕ್, ದರ್ಶನಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್, ಓಶೋ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್.

Read More »

ಕಥೊಲಿಕ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್! ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಸಾಧೆಪಣಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಆಮಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿತ್? ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸುದ್ರೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊರೊನಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಕಶಿ? ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಂಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾ ಥಾವ್ನ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕರ್ಚೊ ಶೃಂಗಾರ್, ದಬಾಜೊ ಪಳೆತಾನಾ ಖರಿ ಭಕ್ತಿ ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿ ದಳ್ಬಾರಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

Read More »

‘ವಾಕಿಂಗ್’ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ . . . ‘ಬೈಬಲ್’ ಯಾಜಕ್

ಫಾ|ಮಿನೇಜ್ ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ... ಸಬಾರ್ ಉದೆತ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ಲೇಖಕ್ ಉದೆಲೆ. ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಯ್ಯಾ ವಿವಿಧ್  ಥರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೆ ಆಜ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!  ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಜೂನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ -ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ರೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಪಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಚಿ ವಾಖಣಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪವಿತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಿಚಾರ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್. ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.

Read More »

ಯುರೋಪಾಚಾ ಮುಕುಟಾಂತ್ಲೆ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ – ಅಂಗೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್

ಸಾಡೆ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಆನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಉರ್ತಲೆಂ. ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಆಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಥಂಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಮೊಲಾಂ  ಘಟ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಮೃತಾಯ್ ತಿಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೂಣ್. ಸಿರಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಯುರೋಪಾಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದುವಿದೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾ ಮಾನವೀಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ವ್ಹಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಿಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾಸುನ್ ಆಂಗೆಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಯುರೋಪಾಚೊ ಗೌರವ್ ರಾಕ್ಲೆಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾಚೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿಜಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಅನಿಲ್‌ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ: ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಶೆತಾಂತ್‌ ಅಪ್ರೂಪಾಚೊ ಸಾಧಕ್‌

ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‌ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್‌ ಫಕತ್‌ 150 ರುಪಯ್‌ ಸಾಂಬಾಳ್‌ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಖಾಣ್‌ ಜೆವಾಣ್‌ ಸುಶೆಗಾತ್  ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್‌ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೀ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಬೊಂಬೊಯ್ಚಿ ವಾಟ್‌ ಧರ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‌ಚ್‌ ಕಾಮ್.‌ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್‌ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಜಿಮ್ಮಾಚಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಅನಿಲ್‌ಯೀ ಜಿಮ್ಮಾಕ್‌ ಸೆರ್ವಾಲೊ. ʻʻತುಜೆಂ ಫಿಸಿಕ್‌ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ ವಚ್‌ʼʼ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್‌ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್‌ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ‌ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್‌ ಸ-ಸಾತ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಶೆಂಚ್‌ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಇನಾಮ್‌ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ‌ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಅಕೇರಿಕ್‌ ಅನಿಲಾಚೆಂ ನಶಿಬ್‌ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ ಅನಿಲಾಕ್‌ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ ನಾ.

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ‘ಸುಪರ್ ಪವರ್’ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ?

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ನೊ ಅನಿ ಹುಶಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಜಣಾಸ೦ಖೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆ೦ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾ೦ಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಿ ಖ೦ಯ್‌ಗೀ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ೦ವ್, ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ೦ತ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್.  ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚೆ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ತಸಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ದೇಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್, ಜಾತ್, ಭಾಸ್, ಗಾಯ್, ದೇವ್ ಆನಿ ತೇ೦ಪ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾ೦ವ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊ೦ವ್ಚಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಕಣ್ವಳಾಯ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಕರೆಜ್ಮ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್?

ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನೊಸ್ತಾಲ್ಜಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಉಮಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್‌ಗೀ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಭೊಗ್ತಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಕ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಗೀ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ತಫಾವತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚುಕಿಂಚೊ ಭೊರೊ ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪುರ‍್ಸೊತ್ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾ’ತಾಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ‍್ಟ್ ರೆತಿರ್ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾತ್. ರೆತಿರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ರೆತಿರ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಡಿ, ಬುಕಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಜೊರಾನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಬಲಾಪ್ರಾಸ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಡಯ್ರಿಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !