SUNDAY SPECIAL

ದಳಪತಿಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್

ಪೂಣ್ ವಿಜಯ್‌ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ. ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಹೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಜೂನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌‌ಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ 'ಬಿಗಿಲ್'  ಸಿನೆಮಾನ್ 300 ಕೊರೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಮಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮಾತಿಯೆಚಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಹುನೊನಿ ಪೇಜ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಚೆಟ್ನಿ ಸೆವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಜಯ್‍ಕ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ್ನ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ.

Read More »

ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ – ಸಾಂ.ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾ

ಆಜ್, ಭಾರತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್. 1946ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ 36 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. 2008 ಅಕ್ತೋಬರ್ 12ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂ,   ಸಾಂತಿಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಥೊಡೆ ಅಲಗ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಕೇರಳಾಂತ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ 'ಭರಣಂಗಾನಮ್' ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ನಾಕುಟ್ಟಿನ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂತುಳ್ನ್, ತಿಣೆ ಉದಕ್ ಉಸ್ಪಾಲ್ಲಿ ಬಾಂಯ್, ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್ ತಿಣೆ ಜೆಜುಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ, ಸಾಂತಿಪಣ್ ಆನಿ ಪೂನ್‌ಶೆತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

Read More »
Share ...please don\'t COPY !