TRIBUTE

ಕಾವ್ಯಾಕ್ ತಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕವಿ – ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಫಕತ್ ಸಂಘರ‍್ಷಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಕಾ ತಾಂಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. 'ಪ್ರಜ್ಞಾ ನವನವೋನ್ಮೇಷಾಶಾಲಿನಿ ಪ್ರತಿಭಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆನಿ ಜಾಗೃತಿ ತಾಣೆಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಉಟೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ‍್ಲಿ. ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಕೋಲಾರಾಥಾವ್ನ್ ಬೀದರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಂನಿ ಘೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿತೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಳೊ ಜಾಲಿ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಸಂವಾಧನಾತ್ಮಕ್ಪಣ್. ಸಭೆಂತ್ ಜಶೆಂ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಉಪ್ಜುನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಶೀದಾಶೀದಾ ಸಂವಹನ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿ.

Read More »

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಯಾದಿ

ವಿಲ್ಫಿನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂ-ವಿಶಯಾಂಚೆರ್, ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಗುಂತ್ಲಲಿಂ ಹಿ ಪದಾಂ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ. ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ದೆಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಧರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ತಿ-ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಣ್ಲಲಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಘಾಟಾಪರ್ಯಾಂತ್, ದುಬಾಯ್-ದೋಹಾಖಟಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾಯ್ ವೊಂಟಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಿ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಸಯ್.

Read More »

ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ – ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ

ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಏಕ್ ನವೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರೋಶನಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್.  ಹಿ ಕೊಲೆಜ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅತ್ಮೊ ಆತಾಂ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಲಾಕಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ ಮ್ಹೊರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮೊವಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ತಿಣೆ ದಾಕಯ್ಲಿ, ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಜಾಲಿ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜಾಲಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆದಾರ್  ಜಾಲಿ, ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ!

Read More »

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಕ್ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ನಿಸಾರ್ !

ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೊ ಫಕತ್ ಪುಗಾರ‍್ತಾ, ನವೋದಯಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಭೋಪರಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ- ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ದಾಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿಸಾರಾ ತಸಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ ನಾ. ನಿಸಾರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕವಿ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥರಾರ್ ತೊ ಲೊಕಾಂಪಕ್ಷೆಚೊ ಕವಿ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಕ್, ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಶೋಷಣ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊತೊ ವಿರೋಧ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಬೋವ್ಶಾ ಎಕಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾನ್ ಲೊಕಾಂಪಕ್ಷೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಕ್ಲೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ 'ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು' ಕವಿತಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಂತ್‌ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹಿಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಲಾಜರಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ, ಲಾಜರಾಪರಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೊ – ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸರೊನ್ ಆಜ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ವರಸ್ ಜಾತಾ. ಜೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ, ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ - ತೋ ಮಾತ್ರ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್' ಜಾವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆಕಥಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ ಜಿಣಿ, ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಷ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ದೆಕುನ್ ತೋ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ಏಕ್ ಬರೊ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ…

ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತಿ ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ. ಮೊನ್ಸಿಯೊರ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫಾಯ್‌ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಅಧ್ಯಯನಿ ಸ್ಫಿರಿತಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ವಾವುರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತರಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ನಿತಳ್ ಧವಿ ಪಂಜ್ಜಿ ನ್ಹೆಸುನ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಕಾಸಾಟ್ (ಲಾಯ್ಟ್ ಕಲರ್) ರಂಗಾಚಿಂ ಶರ‍್ಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಸಾಧೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾಂತ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ತ್ಯಾ ರೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಮಾರಿಂ ಮಧೆಂ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಕೋಣ್ಂಯಿ ಜಾಂವ್ ತೊ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾನ್ ವಾವುರ‍್ಲಾ.

Read More »