Trending Now

TRIBUTE

ಏಕ್ ಬರೊ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ…

ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತಿ ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ. ಮೊನ್ಸಿಯೊರ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫಾಯ್‌ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಅಧ್ಯಯನಿ ಸ್ಫಿರಿತಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ವಾವುರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತರಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ನಿತಳ್ ಧವಿ ಪಂಜ್ಜಿ ನ್ಹೆಸುನ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಕಾಸಾಟ್ (ಲಾಯ್ಟ್ ಕಲರ್) ರಂಗಾಚಿಂ ಶರ‍್ಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಸಾಧೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾಂತ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ತ್ಯಾ ರೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಮಾರಿಂ ಮಧೆಂ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಕೋಣ್ಂಯಿ ಜಾಂವ್ ತೊ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾನ್ ವಾವುರ‍್ಲಾ.

Read More »
Share ...please don\'t COPY !