Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

Uncategorized

ದೊಗಿ ಆವಯಾಂಚೆ ವಿಳಾಪ್

ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಿಚೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ ಅಸಮಾಸಮ್‌ಪಣಾಚಿ ಸುಪ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ್ ಏಕ್  ಕಾರಣ್ ಆಸುಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಇಡೆಂ ಆಸಾ. ಚೆಡೊ ವಾ ಚೆಡುಂ - ಭುರ್ಗೆಂ ಎಕ್ ಸಂತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ದೋನೂಯ್ ಆವಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ವಾ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಾ ಆಸುಂಯೆತಾ.  ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ - ದೋನೂಯ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಳಾಪಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ( ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂನೂಯ್) ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ದುಕಿಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಯೆತಾ. "ಭುರ್ಗೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆ, ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾಲೆ, ತಾಣಿಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆ" ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ "ಧುವೆಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ತಾಣೆ ಖಾಯ್ಸ್‌ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ" ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಶ್ಪುಶ್ಯಾಂನಿ 'ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ನಾ'  ಹಿ ದೂಕ್ ಗುಪಿತ್  ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ

Read More »

ಜುದಾಸಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ…!

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಕೊಣೀ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಾಂತ್. ತಿ ಫುಲಾಂಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಘೆತಾ. ಜೆಜುಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲೆಬರಿ ಜುದಾಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಕ್‍ಯೀ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ನವ್ಯಾಚ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಲಿಪೊನ್ ಉರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಜುದಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಚ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ. ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ …

Read More »

ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಸಮಾದಾನಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ “ಪಾವನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ” ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ. ಖಂಯ್ ತರೀ ಊಬ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಿಣಾನ್ ಖಬ್ರೆಂಚೊಚ್ ಉಜೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಕವಿ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉದೆತ್; ಜಸೊ, ಮಾರ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ …

Read More »

ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಖಾಣ್ ಜಾತಾನಾ…

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಲಾಸೊನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವೊಳಿ-ವೊಳಿಂನಿ, ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ದಾವ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ದುರಂತ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕುಳಿಯೆವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದೆವಾಕ್‍ ಚ್ …

Read More »

ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್

ಹಾಂವ್ ಜಿವಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊಂ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸವಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ‘ಸುವಿಯೊ’ ಬರಿಂ ತೊಪ್ಲ್ಯೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ದೊವಿ ತೊಪಿ ಮೊಡ್ಚುನ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದವರ್ತಾಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಖಂಯ್ …

Read More »

ಜೆವ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ರಾನಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಠ್ವಾಸಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ವಾಗ್ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ತಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಂಯ್. ವಾಗಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ತೆದ್ನಾ ಹೊ ಫ್ರಾದ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್‌ಚ್ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೆದ್ನಾ ವಾಗಾನ್ …

Read More »

ಫಾ| ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್

ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾ ರೀತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾದ್ಪಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಹೊಲಾಂ, ದೊರೆ, ಮಹಾದ್ವಾರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಅತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ, ಅಶೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ – ಫಾ. ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »