Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಶೆಚೊ ಆಕಾಸ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್

CleranceStort

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಥಂಯ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ ಚ್ ಏಕ್ ಆಶಾ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್, ರಿತೇಶಾಕ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಡ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾ – ಸುರೆಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ ಪಣಾಂತ್ಲೆ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ. ಪುತಾಚೆಂ, ರೊಹಿತಾಚೆಂ – ಮಾಲತಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ತಾಂಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲಿ ಆಶಾ ತಿ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಗೆರ್ ದೆಖ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಚ್ಚ್; ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ – ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂಕ್ ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕಾಲಾಂಕ್ ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮನ್ ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ದಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಗಾಪ್ ಹೆಂಚ್ಚ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ದೇಕ್‌ ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಖೆಳಾನಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್‌ಯ್ ಜಾಲೆಂ, ತಿಂಯ್ ಜಾಲಿಂ. ನಿತಳ್ ವಸ್ತುರ್. ಪಾಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಯಾ ಮೊಚೆ. ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಗಯಿಲ್ಲೆ ಕೇಸ್. ಆಂಗಾಕ್ ಪರ್ಮಳ್. ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ. ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಾರ್ಟೂನಾಂ ಯಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಖೆಳಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಖೆಳ್. ಹುಫ್ ! ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಶಿಸ್ತೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಂ.

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿ. ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದಾಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ … ನಾಕಾಂತ್ ಕಿರ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಚುಕಾತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚಿ ಪುರ್ಸತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ವಸ್ತುರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತರ್‌ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪರಕ್?

ಸೆಜಾರಾಂತ್, ಹೆಣೆ ತೆಣೆ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ ಮಾಪ್ಳಿ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಕತ್ತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್‌ ಚ್ ದಾಡ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂಚೆ ಹಕ್ಕಾಚೆಂ ತಸೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ರುಕ್ಕು ಬೈದಿದಿ ತಸಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ಘರಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಿಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಡ್ಚೆಂ – ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆ, ಟೀಚರಾನಿಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ…. . ಇಸ್ಕಾಲ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ…. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕುಸಡಾಯೆನ್ ಭರ್ಚೆಂ.

“ಸಂಸಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತಾಂತು ಜಿಯೆಜಯ್ ತರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ… ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಪರ್ವಾನಾ … ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಕ್‌ ಚ್ ದಾಡ್ತಾಂ….” ಪಲ್ತಡ್ಚೊ ವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಬುಲು ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಕ್‌ಯ್ ನವಿ ಆಂಕ್ರಿ ಪುಟ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್‌ಯ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಕ್ ದಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಿಜಯ್ ತರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಫೀಸ್… ಬೂಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ …. ಬಸ್ಸಾಚೊ ಖರ್ಚ್… ವಸ್ತುರ್… ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಘರಾಂನಿ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ನಾತ್ವಾಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಡ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಿತೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಶೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುನ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ – ಚಾರ್ ತಕ್ಲೆಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್. ದಾದ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸುರ್ ಮೂರ್ನ್, ಸೊರ‍್ಯಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ ಸುಣ್ಯಾಂ ಬರಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಯ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೊಣ್ಜೊಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ಆಜೊ, ಬಾಪುಯ್, ಘೊವ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಪೂತ್… ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್‌ಯ್ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ… ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯ್ ದಳ್ದಿರ್‌ಪಣ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೆಂ… ಆನಿ ರಾಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ… ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂ ಬರಿ ತೆ ಜಿಯೆಲ್ಲೆನಾಂತ್… ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಣ್ಯಾಂಬರಿ… ಮೊನ್ಜಾತಿಂಬರಿ…

ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ತರ್‌ಯ್ ನವ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ…

ಸುರ್ ಮೂರ್ನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ವಿಕುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ, ರಮಾನಾಥಚ್ಯಾ, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಂತತೆಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಸಬ್. ಘೊವಾಚೊ ಪೊಣ್ಜೊ, ಆಜೊ ತೆಂಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ… ಬಾಪುಯ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಘೊವಾಕ್ ರಮನಾಥಾಕ್‌ಯ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪರ್ಬುಂಕೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಳ್ಟೆ ಮಾಡ್ ಕಂತ್ರಾಟಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲಿ ಸುರ್ ಮೂರ್ನ್, ಗಡಂಗಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಚಡ್ ಸುರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್ ಗೋಡ್ ಕಡವ್ನ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ವಿಕ್ಚೆಂ. ಜಮವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಂತ್ರಾಟಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ತೆಂಚ್ಚ್ ಜಿವಿತ್…

ಬಾಳ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ರಮಾನಾಥಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಪಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ. ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಘರ್ – ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್‌ಯ್ ತ್ಯೊ ಪುರ್ತ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಟೆಲಾಚೆಂ ಬಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ರಮನಾಥಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂಚ್ ಘೊವಾಚೆಂ ಸಂತಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ. ಇಂದ್ರ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ರಮಾನಾಥಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಘರ್ ಆನಿ ಭಂವ್ತಣಿಚೊ ಇಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ತಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಗೊ ತಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಬರಿಚ್ಚ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ.

ರಮಾನಾಥಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್, ಅಶೀರ್ ಝಾಲಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರೆಚ್ಯೊ ಮುಟ್ಟ್ಯೊ ದವರುಂಕ್ ಯಾ ಗೋಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ಣಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಉಜೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ರಾಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಗೊಯ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುರ್ ಮೂರ್ನ್ ಆನಿ ಗೋಡ್ ಕರುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ, ಪಟೇಲಾಚೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ರಮಾನಾಥಾಕ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ರಾಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾಕ್ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ – ರಾತಿಂ ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದುನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ಪೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾನಾಂಯ್ ದಿಸಾಕ್ ಮಧೆಂ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸುರ್ ವರ್ನ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತೆದ್ನಾಂ, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಘರ್ ಆನಿ ದೆಡ್ಕೆ ತೆದ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಪಟೇಲಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ವಚಾಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಮಾನಾಥಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಪಟೆಲಾಚೊ ಜಾಗೊ. ವಿಸ್ತಾರ್ ತೋಟ್ ಆನಿಂ ಉಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಬೇಟ್. ಗಿಮಾಂತ್ ಬೆಟಾಂತ್ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುಂಚಿ ತರ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸಾತಾಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊಚ್ಚ್ ಜಾಗೊ ಗತ್.

‘ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಕಾಕುಸ್ ಭಾಂದ್ಯಾಂ… ಏಕಾಚ್ಚ್ ಕೂಡಾಚೊ…ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್… ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್… ಆತಾಂ ಹೆಣೆ ಲೊಕ್‌ಯ್ ಚಡ್ ಘುಂವ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಸೆಂ ವೆಚೆಂ ?’ ಮ್ಹಣ್ ಘೊವಾಲಾಗಿಂ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪರಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ರಮಾನಾಥನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯಿಲ್ಲಿ ನಾ.

“ಕಾಕುಸ್ ಭಾಂದಿಜಯ್ ತರ್ ಗೊಣಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಭರುನ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ… ಲಾಖ್‌ಯ್ ಪಾಂವ್ಚೊಂ ನಾ. ತಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್ಚೊ…? ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂ ಇತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ… ತಳ್ಟೆ ಮಾಡಾಂಚೊ ಆಡೊಸ್ ಆಸಾ… ಉದ್ಕಾಚೆ ತೋಡ್ ಆಸಾತ್… ಆನಿ ದಿಸಾಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಯ್ರ್ ರಾನ್ ಆಸಾ… ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಚ್ಯೆತ್… ” ರಮಾನಾಥನ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಜಿವಿತಾಚಿ ಹಿ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಹಿಯ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಶಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಏಕಾ ದೀಸ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೊ ಖುಬಾಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಧವೆಂ ಖಮಿಸ್ ಧವೊ ಮುಂಡು ನೆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಬೇತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ರಮಾನಾಥ… ತುಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಂವೆ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಗಾಂಡಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್… ತುಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಘಾಣಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ…. ಪಾಯ್ ದವರ್ತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ…”

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಝಾಲಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಗೊಡಾ ಖಾತಿರ್ ಸುರ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದುಂವೊರ್ ಆಕಾಸಾ ಕುಶಿನ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಮಾನಾಥ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಚ್ಚ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ. ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಚೆಪುನ್ ಉಜೊ ಕರ್ತಾಲೊ.

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಾ ಪೊಣ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ವೆಚೆಂಚ್ಚ್ ಥಂಯ್ ಧನಿಯಾ….ತರ್ ಆತಾಂ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಡ್ಕೆ ತೆದ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಮಾಫ್ ಕರಿಜಯ್ ಧನಿಯಾ…” ರಮಾನಾಥ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾಪಣಾನ್ ತರ್‌ಯ್ ಖಡಾಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ.

“ಖಂಯ್ ವಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ರಮಾನಾಥ, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ಹಾಂವ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ತುಮಿ ಪಾಳಿನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ….” ಪಟೇಲ್ ಖಡಾಕಡ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ.

“ಧನಿಯಾ…ಹಾಂವ್ ತರ್‌ಯ್ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ವಚಾನ್…ಪುಣ್, ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಸೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? “

“ಖಂಯ್ ವಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಂಯ್… ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾಗೊ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾ ಆನಿ ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್…. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ಹಾಗೊನ್ ಘಾಲಾ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಯ್…”

“ಮಾಫ್ ಕರಾ ಧನಿಯಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊಚ್ಚ್ ತುಜೊ ತರ್ ಆಮಿ ವೆಚೆಂ ಖಂಯ್? ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಸೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ…ಮಾಫ್ ಕರಾ…”

ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ರಮಾನಾಥಾನ್ ನೆಗಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ…ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಪುಣ್, ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ….

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ರಮಾನಾಥಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಟೇಲ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಉಜ್ಯಾಚಿಂ ಕೆಂಡಾಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತೊ ನಾಚ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ರಮಾನಾಥಾಕ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ತಸಲೆಂ ಆಘಾತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಗೊಡಾ – ಮೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ರಮಾನಾಥ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗೊಡಾ ಮೆಲಾಂತ್ ಬಾಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೆಲ್ಲೊ.

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಟೇಲ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಪೋಲಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಖುನಿಯೆಚಿ ಕೇಸ್ ಜಾತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಪಟೆಲಾಚೆ ಮನಿಸ್‌ಯ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಏಕ್ ಸುಚಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾನೂನ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಇನಾಮಾಚೊ ಪುಂಜೊ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.

ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್… ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲಿ. “ಹಾಂವ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾ… ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಏಕ್ ಶರ್ತ್ ಆಸಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಕುಸ್ ಜಾಯ್….” ರುಕ್ಕು ಬೈದಿದಿನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಘಡ್ಚೆಂ ಘಡಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಟೆಲಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ರಮಾನಾಥ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಚಾನಕ್ ಗೊಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ.

ಆಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಏಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಕಾಕುಸ್ ಪಟೆಲಾನ್ ಭಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಘೊಳ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹರಾಮಿ ಪಟೇಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಳೆಕ್‌ಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.

ಪಿಯೆಂಡ್ಡೊ ದಾದ್ಲೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ಚ್ ತಫಾವತ್ ತಾಕಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಸಮಧಾನೆಚಿ ಜಿಣಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕಾ ರಿತಿನ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ ಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹೆ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ನವಿ ದಿಶಾ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ…..

ರಮಾನಾಥಾಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂತತೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಝಾಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ರಾಂದಣ್ ತಾಣೆ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಸುರೆಚ್ಯೊ ಮುಟ್ಟ್ಯೊ ಪುಟಯ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಂಬ್ ಸುರೆಚೊ ದಂಧೊಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮತಿಂತ್ ನಿಚೆವ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಘರ್ ಕಾಮ್ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ. ದೀಸ್ ಸುಗಮಾಯೆನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ಭುರ್ಗಿಂ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಚೆಡುಂ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಟಿಚರಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಪಣಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಯಾ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಚೆಡುಂ ಧಾವಿ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಸೆಂಯ್ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಥೊಡೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

♦  ♦  ♦

ಸಾಂಜೆರ್ ಶಿತಾಕ್ ತಾಂದು ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ಚಿ ಖಂತ್ ಆಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ವಾಳ್ಚೆ ಬಾಜಿಯೆಕ್ ಬಿಕ್ಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ರುಚ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಖಾರ್‍ಯಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಜುನ್ ತಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನಾರ್‍ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಶಿತಾಕ್ ತಾಂದು ಘಾಲ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಬರಿಂ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ಚೆಪುನ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಕಾತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್, ಬರೆ ಕರ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್, ಬೀಡಿ ವೊಳಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮೋವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಖಾಲವ್ನ್, ಥಂಡ್ ಏಕಾ ಬೈರಾಸಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್, ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ದೊಂಪ್ಳೊ ಆಸೊನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕೇಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕೊಲೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಬಿಡಿಯಾಚೆಂ ಸುಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಬಿಡಿಯಾಂಚೊ ದುಮ್ಟೆ ಪಿಟೊ ಸುಪಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಂತುಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಪರಾಚೆರ್ ವೊತ್ಲೊ ಆನಿ ದೋನಿ ಹಾತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ರಾಸ್ ಕೆಲಿ.

ಬಿಡಿಯೆಚೊ ಕೊಲೊ ಘೆವ್ನ್, ಕೊಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಘಟ್ ಶಿರ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮಧೆಂ ದವರ್ನ್ ದುಮ್ಟೆಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಳಾಯ್ಲಿ. ನಾಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಕ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ನಾಕ್ಷೆನ್ ಕೊಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಂತ್ ಭಿತರ್ ಚೆಪುನ್ ದೆಗೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ.

ಧಾ – ಬಾರಾ ಬಿಡಿಯ್ಯೊ ವೋಳ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ರೋಹಿತ್ ಯೆದೊಳೀ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಂಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ರೊಹಿತಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಟಿವಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಉಣ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಗುಜುರಿ ನಾಯ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಂ ವೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಂಯ್. ವೊಣದಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ರಟ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾರ್ ತಿ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಡಿಯ್ಯೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಟಿವಿ ಚಾಲು ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ಬಿಡಿಯ್ಯೊ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಟಿವಿ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾಲತಿಕ್‌ಯ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್… ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿಂ ದೂರಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತಿಚಿ ಸವಯ್…

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂವೆ ಬಿಡಿಯ್ಯೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಶಿಕಾಜಯ್ ಮಾಲತಿ….” ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ಆಮ್ಚಿ ಜೋಡ್ ಚಡ್ ಕರಿಜಾಯ್…ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜಯ್…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಡಿಯ್ಯೊ ವೊಳುಂಕ್‌ ಚ್ ಯೇನಾಂತ್ ….” ಮಾಲತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತರ್‌ಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. “ಹಾಂವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ…”

ಮಾಲತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಬಾರಿಕ್ ಸುತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ವೊಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಡಿಯೆಕ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಬೀಡಿ ಸುಪಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಉಡಯ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೀಡಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್, ಕಷ್ಟ್ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ… ಆನಿ ತುಂವೆಂಯ್ ಶಿಕಾಜಯ್… ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಝುಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಸಾ…”

ಮಾಲತಿ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಬೀಡಿ ಬಾಂದ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಾಂಠಾಳಾಯೆನ್ ದೆಖ್ತಾಲೆಂ. ಬಿಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ದುಮ್ಟೆಚೊ ಘಾಟ್‌ಯ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಪುಣ್ ವಚಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ರಿತೇಶಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ…..” ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾತ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಹ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಯಾಚೆಂ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಆಮಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ…. ಸರ್‍ಕಾರಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ಆನಿ ತೊ ಶಿಕಾನಾ ಜಾಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಣ್ಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಪಾಚಿ ಸವಯ್ ಮೊಡೊನ್ ವೆಚಿನಾ…. ರಿತೇಶಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಕ್ ಘಾಲಿಜಯ್‌ ಚ್…”

ಮಾಲತಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ… ತಾಂಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಡೊನ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಧರ್ಚೆಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೆಂ. ತರ್‌ಯ್ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ.

“ರಿತೆಶಾಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ… ಹೊ ಪಾಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಘೊವ್ ಕಾಂಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಖಬ್ರೆರ್ ನಾ… ಆನಿ ಆಮಿ ವೊಗೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಉರಯ್ಜಾಯ್. ಫಕತ್ ರಿತೆಶಾ ಖಾತಿರ್… ರಿತೆಶಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್‌ಚ್ಚ್… ಆಮ್ಚೆಂ ನಯ್ ಬಗರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬದ್ಲಾಜಾಯ್….. ಬದ್ಲಾಜಾಯ್‌ಚ್ಚ್….”

ಮಾಲತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹಜಾರ್ ಗುಲೊಬ್ ಪುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಿಂ ದೆವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಪ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ವೊಳಿ ಕರುನ್ ತಾಂತು ಬಿಡಿಯೆಚೊ ಕೊಲೊ ದವರ್ಲೊ. ಪಯ್ಲಿ ಬೀಡಿ ವೊಳುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ಪುಣ್ ಏಕಾ ದೀಸಾ ಭಿತರ್ ಬೀಡಿ ವೊಳುಂಕ್ ಶಿಕ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ಟ್ ಮನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂಚ್.

“ಹಾಂವ್ ಶಿತಾಚೊ ಉಜೊ ಪಳವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತುಂವೆಂ ದೋನ್ ಪುಣೀ ಬಿಡಿಯ್ಯೊ ಬಾಂದಿಜಾಯ್….”

ಆನಿ ಮಾಲತಿಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸಲ್ವಣೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಿಡಿಯಾಂಚೆಂ ಆನ್ಕೇಕ್ ಸುಪ್ ಘರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ನವೊ ಜೀವ್ ದಿಲೊ.

ಏಕ್ ವಾಳ್ಟೆ ಬಾಜಿಯೆಚೆ ಮಾಟವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ಪೆಂಟೆಂತ್ ವಾಳ್ಚೆ ಬಾಜಿಯೆಚೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್.

ದೊರ‍್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಆಬೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯ್ಲಿಂ. ಆಬೊಲಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಪುಡೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಖಾದರಾಲಾಗಿಂ ದಿಲಿಂ ತರ್ ಘರ್ಚೊ ಏಕೊಡೊ ಖರ್ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಲೊಚ್ಚ್.

ದಿಸಾಕ್ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಮಾಲತಿಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ರಿತೇಶಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಚ್ ತಿಂ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಘರಾ ರಾಂದುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಂತ್ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆತಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಗೀ ಯಾ ಇಲ್ಲೆಂ ನಿಸ್ತೆಂಗೀ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ರಾತಿಕ್ ತಾಂತುಂಚ್ ತಿಂ ಸುಧಾರ್ಶಿತಾಲಿಂ.

ಪರ್ಬುಂಗೆರ್ ಆಂಬೆ ಯಾ ಕಡ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್ ಮನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಚ್ ಪಕ್ವಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹೆರಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಾಳ್ಚೆ ಬಾಜಿಯೆಚೊ ಮಾಟೊವ್ ತಾಂಕಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುದಾರ್ಸಿತಾಲೊ.

ಘೊವ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳೆ.

ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್‌ಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಬೆಂಕಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪುಂಜಂವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ…

♦  ♦  ♦

ಆಜ್ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಟೆಲಿಫೊನಾರ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಟೆಲಿಫೊನಾಚೆರ್ ಪಟೆಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರ್ ರಿತಿಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ತಾಕಾ ಮತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ಚ್ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ನಾ.

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಚಿ ಮತ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪುಣ್, ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಟೆಲಿಪೊನಾನ್ ಪೂರಾ ಗಡ್ಭಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ರೊಹಿತಾನ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಟೆಲಿಪೋನ್ ಚಡಾವತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಘರಾ – ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೆಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪಟೆಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಶ್ರಿಧರಾ ಆನಿ ಕುಟಾಂಬ್ ಝಾಲಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ.

“ಅಪ್ಪ ಹುಶಾರ್ ನಾ….” ಶ್ರಿಧರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಝಾಲಾಂತ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾನಾಚ್. “ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಝಾಲಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲಾ … ಏಕ್ ಕೂಸ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ. ಉಟೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ…”

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಶ್ರೀಧರ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್… ಅಪ್ಪಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್… ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ದವರ್ಲಾ…”

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಶ್ರಿಧರಾನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುವ್ಲೊ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಪಟೆಲಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡಾಂತ್ ಶ್ರೀದರ ರಿಗ್ತಾನಾ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಯ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಕೂಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿಯೆಚೆರ್ ಪಟೇಲ್ ಉದಾರೊಚ್ಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಟಿಣಾಯೆಚಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ವಾಗಾ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆತಾಂ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾ ಬರಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾ ತಸೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್‌ ಚ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಮನ್ಶಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್?

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ಳೆಂ. ಮತ್ ಪಿಸಾಂತೂರ್ ಜಾಲಿ…

ಕುಡಾಂತ್ ಘಾಣ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ? ತಸಲ್ಯಾ ಘಾಣಿಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‌ ಚ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಧನಿಯಾ… ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್… ಧನಿಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಕಸೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಕಾನ್? ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಾ…”

ಮೌನ್‌ಪಣ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಂ…ಶ್ರೀಧರ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪರ್ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ತಿಂ ರಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ…

“ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾತ್ … ಹಾಂವ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕೊಣೀ ಮೆಳಾನಾಂತ್… ಘಾಟಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ… ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾವಾನಾಂತ್ … ದೆಕುನ್ ತುಂವೆಂಚ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ತಾಕಿದ್ … “

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಆಮಿ ಉಣೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ… ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್… ಅಪ್ಪಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ…”

ಶ್ರಿಧರ ಬಾಪಾಯ್ ವರ್ನಿಂ ಹರಾಮಿ…

ಅಪುಣ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕರ್ಚಿಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘುಂವ್ಲೆಂ…

“ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ತುಂವೆ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ತರ್ ತುಂವೆಂ ಹೆ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್….ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾಂತ್….”

ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ರಿತೇಶಾಚೊ… ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ… ಆಖ್ರೆಚಿ ಆಶಾ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂತತೆಕ್ ಸುರೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆ ವಯ್ಲೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಕರ್ಚೊ… ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊ….

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ…. ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

“ಹಾಂ ಧನಿಯಾಂ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾಂ….” ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

♦  ♦  ♦

ರಿತೇಶ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಆಜ್ಜಿ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆತಾಂ…ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್…ತುಂ ಖುಶಿಗೀ?”

ರುಕ್ಕು ಬೈದಿದಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿನ್ ರಿತೇಶಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ – “ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾಂ – ‘ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ವಾಣೊಂಚ್ಚ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾಯ್‌ಮೂ?'”

ರಿತೇಶ್ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೆನಾ ತರ್‌ಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ತುಂವೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್‌ ಚ್ ಉಲಯ್ಜಾಯ್..”

ರಿತೇಶ್ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಂವೆ ಮೊಸ್ತು ಶಿಕಜಾಯ್… ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್…… ಡೊಕ್ಟರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್…. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್…”

ರಿತೇಶ್ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊರೊ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಯೆನಾಂಯ್‌ಮೂ?”

ರಿತೇಶಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ…ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ದಾಂವ್ಲೊ.

ಮಾಲತಿ ರಿತೆಶಾಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ…

ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ… ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ರಂಗ್ ದೀವ್ನ್…

►  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.