VIEWPOINT

ತೀನ್ ಬಿಸ್ಪ್, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ?

ಪ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ? ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆದಾಳಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ?  ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬಿರುದ್ ದಿಲ್ಲೆಫರಾ ಕೊಣೀ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾತಾಗೀ? ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾತಾಬೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದುಸ್ಫಾಟಾವ್ನ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಜ್ ಭಾಜಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೆಡಿ‌ಎಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪೊರ್ವಾಂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಕಿತೆಂ ಬಕ್ರೆಗಿ? ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಲಾಭಾಖಾತಿರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಲಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರೆ ಗೊವ್ಳಿಗೀ? ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದವರ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಯೀ ನಾಂಗೀ ಕಿತೆಂ ?

Read More »
 • ದಿಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ – ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಥಾಪಡ್ ?

  ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಜೀಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕಾತ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮೊಸ್ತು ವೆಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಂ! ಪುಣ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, ಭಾಜಪಾಕ್ ಪಡುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಶೆಕ್ಡ್ಯಾವಾರ್ ಮತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ.

  Read More »
 • ದಳಪತಿಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಕಾರಣ್

  ಪೂಣ್ ವಿಜಯ್‌ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ. ತಮಿಳುನಾಡಾಂತ್ ಹೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಜೂನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌‌ಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ 'ಬಿಗಿಲ್'  ಸಿನೆಮಾನ್ 300 ಕೊರೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಮಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮಾತಿಯೆಚಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಹುನೊನಿ ಪೇಜ್ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಚೆಟ್ನಿ ಸೆವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಜಯ್‍ಕ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ್ನ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ.

  Read More »
 • ಲಾಜರಾಪರಿಂ ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೊ – ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

  ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸರೊನ್ ಆಜ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ವರಸ್ ಜಾತಾ. ಜೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ, ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ - ತೋ ಮಾತ್ರ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್' ಜಾವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆಕಥಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ ಜಿಣಿ, ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಷ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ದೆಕುನ್ ತೋ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂತ್.

  Read More »
Share ...please don\'t COPY !