Trending Now

NOVEL SERIES

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 15

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ... ‘ಆಪ್ಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಧರಿಜಾಯಿಚ್ಚ್!.’ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತುರ್ತೆನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಬಾವೆ ಪರಿಗತ್...ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ! ಆನಿ ತೊ... ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಸ್ಥಿತೆಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ...ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ತಾಚಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಸ್ಥಿತೆಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸಂಘರ್ಶಾಚೆರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಆವೇಶಾನ್ ಭರ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾರ್...“ಕ್ಲೋ...ಡಿ..ಯಾ…!” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಾಗ್ಲೊ...“ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ಯಾಂ...ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ತಾಂ...ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ತಾಂ...!” “ಪೂಣ್…ರಿಶಭ್…” ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚುರುಕಾಯೆಚಿ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ದೀವ್ನ್... “ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ರಾಕೊವ್ಣೆಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ವಾಯ್ದೊ ಆಸ್ತಾ....ಆನಿ ಆಸಾಜಾಯಿಚ್ಚ್ ನಯ್..?" "ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗರಿಶ್ಟ್ ಹಂತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ...ಹಾಂವ್ ಘರ್-ದಾರ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಮಾಜ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡೊಂಕ್ ತೆಂಬೆಟ್ಟ್ಯಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ! ಆನಿ ತುಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ.” ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ತೆಂ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

Read More »
  • ಚಿಮ್ಣಿ

    ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಉಭಿ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂತ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ , ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಮ್ಯ್ ಚಿಂತಪ್

    Read More »
  • ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್

    ಲತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಗ್ ಕಾಡುನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ನವ್ರೊ ತಾಣೆಂ ಕಾಡುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ 'ಜುಂವ್' ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್‌ಯೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ವಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಎಕೆಚ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ತಾಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತೊ ಹಾಂವೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕಾಡಿಜೆ." ತಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಿಪಣಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಕೇತ್ ತೊ.  ಲತಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ, ಸದಾಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್.

    Read More »

LATEST ON KITTALL

Share ...please don\'t COPY !