SPECIAL

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 4

ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್‍ಚ್ ನಹಿಂ, ಏಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ management ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಜರ್ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ಪಿ ಹ್ಯಾಂ ವಿಷಯಾಂಚೊ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾ ವ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ, ತಾಣೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸವ್ಲತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಢೆಂ ಸಂವಾದ್ ಕರಿಯೆತ್. 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಚ್, ದೋನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಚಲಯ್ತನಾ, ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹರಾಚಿ ಫೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲರ್ 125 ಆಸ್ಲಿ. ಹಿ ಸೆವಾ ಆತಾಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫುಕಟಾಕ್. ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ MRPL, UPCL, KIOCL, MFC, Suzlon, Strategic Oil Reserve ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಸ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿಂ ಜಾಂಟಿಕಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಹುಮೆದ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ.

Read More »

POETRY WEEK

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್

ಆಜ್ ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಜಾಗಿಂ ಕರ್ತಾ. 'ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಂಪ್ಚೆ ನಾಕಾತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ತೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ವೀಡಿಯೋಕಾಲ್, ಫೊನಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಮುಕಮಳಾಂ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆ ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಉರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ? ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ರಜಾಚ್ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ...

Read More »

ಮೀಟ ರುಚೇಕ ತಕ್ಕ

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರುಚಿಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ದಿತಾ. ಹಾಂತ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ರುಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ತಿಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಘರಾಭಿತರ್ ರುಚಿಖಾತಿರ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಾರ್ ಚಾಪ್ಪೆ, ತೀಕ್ ಪೂರಾಯ್ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಖಾಂವ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿ ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಸಯ್ತ್ ತಿಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಮೀಟ್‌ಚ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂದುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ತುಮಿಚ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾ.

Read More »

ಅಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್

ಡೊ| ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ವಿಕುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್, ಮಾನ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿತಾ. ದುದಾಥಾವ್ನ್ ಪನೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ. ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುಕೆಲಿ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪನೀರಾವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ. ಗಿರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಕುಲೆರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಲಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಬರ‍್ಯಾನ್  ಆಸ್ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತೆಲೆ...

Read More »

ಘುಗಿಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕೆ ಘುಗಿವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿ ಘುಗ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್, ತಾಚೊ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಥಳ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಹಿ ಘುಗ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಭತರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ತೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ. ತಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಮುಕೇಲ್ ತೀರ್ಲ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಘರ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಘುಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿಯ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಹ್ಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾ ಎಕಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕರ್ತಾ.

Read More »

ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ?

ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚಿ. ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್‌ಪಣಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲಾಚಿ. ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆತಸಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ವೊಗೊ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದೀನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಥಿರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. 'ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಥಾವ್ನ್ 'ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶಿಂಚ್' ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ ಹಂತ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

Read More »

ಕೊರೊನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ 'ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕೊರೊನಾ'ಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೈರಸಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್‌ಯೀ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಬರಿಚ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಕೊರೊನಾಚಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳೊ ಬೇಧ್ ಭಾವ್, ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಂಕ್‌ಯೀ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಸೊಧಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಿಪ್ತೊ ಅರ್ಥ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ, ಸುಣ್ಯಾನ್ ತಣಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ, ಭಿಗ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

Read More »

KONKANI BOOKS ONLINE STORE

Kindly Share ....Please do not COPY !