SUNDAY SPECIAL

ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ

"ಸವಾಲ್ ತಾಂಕಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮಾರ್ಕಾಬಾ. ಹ್ಹೆ... ಹ್ಹೆ..." ಪಾವ್ಲುನ್ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ, "ಪುಕಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ! ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೋಂಗಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ." ಮಾರ್ಕಾಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ ನೆಣಾ. ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ. "ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ? ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ?" ಪಾವ್ಲುನ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಸಮಾ ಜಾಲಿ" ಮಾರ್ಕಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಖರ್ಶೆಲೊ, "ಹೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್." "ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಆಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಜೆ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ" ಪಾವ್ಲು ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. "ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ಚೆ? ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್, ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ತುಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಮರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊ. ಆಮ್ಚಿ ಜಮತ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಗೆಟ್‌ಆವ್ಟ್" ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಉಬಾರುನ್ ಮಾರ್ಕಾಬಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

Read More »

SPECIAL

ದೆವಾಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್

ಸಂಸಾರಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಿ ಧಾ ಖರ್ಗಾಂಚ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ : ತಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಂತ್? ರಗ್ತಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪರತ್ ಸಮತೋಲನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಾ? ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಸೊದೊಮ್/ಗೊಮ್ಹೊರ್ರಾ ದೇಶ್ ಪಾಟಿಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಹಿರೊಶಿಮಾ ಆನಿ ನಾಗಸಾಕ್ ದೇಶ್ ಪರತ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಹರ್‌ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಭಿಗಡ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿವ್ಯೆತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ರಚನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡನರಾನ್  ಸಬಾರ್ built-in ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ 'ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್.'

Read More »

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಕಾಳೊಚ್ಚ್ ಆವ್ಗುಣ್

ಸನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ  ಶಿಕಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಗೀ ಯಾ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಪರ್‌ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್‌ಚ್.  ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ಜೊನಾಥನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ವಾಪಾರುನ್, ಜೊನಾಥನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆ ಪಾಕೆ, ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣುಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್ ?

ರುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಕೊ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಶೀದಾ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಘರಾಂನಿ ಪೊಸ್ಚ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಪಾಕೊ ಆನಿ  ಮನಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕೊರೊನಾ ವಿಷಾಣು ಸಂತತ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಯಾ ಇತರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಸವಯೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿವಾಸ್‌ಸ್ಥಾನ್ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲಾ. ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೊಂ ಅದಿವಾಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ನಿಪಾಹ್ ವಿಷಾಣು ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

Read More »

ರೇಯ್ಲಿಸಮ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 'ಇಲೊಹಿಮ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಯಾ ದೆವಾಚಿಚ್ ಪರ್ಜಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಿ ಸಂತತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂಪರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರಿ ಹಿ ಎಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕುಳಿ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತೆಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಲೊಹಿಮಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆನಿಕಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಜೆ. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಭುಮಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೂಳ್‌ವಾದ್ ಹ್ಯಾ ರೇಯ್ಲಿಸಮಾಚೊ. ಆನಿ ಹೊ ವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವರ್ತಾ ಅನ್ಯ್‌ಗೃಹಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳ್ ತಾರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ UFO ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

Read More »

ನ್ಹಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಕೊಲ್ ಚಡ್ !

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಕರುನ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ತಂದ್ರುಸ್ತಿಚೆಂ ರಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ನವೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಅರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಧವರಲ್ಲೊ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ಶ್ಶೀ.. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಹಾಬಾ ತೊ ಭುರ್ಸೊ ಸಾಬು! ಆಮಿ ಘರಾ ವಾಪರುಂಚೊ ‘ರೆಕ್ಸೊನಾ’ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಚ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಬ್ವಾಂಕೀ ಕ್ಲಾಸ್, ಜಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಬರೊ ಫೆಂಡ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾಂಚೆ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ! ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಕ್ಸೊನಾ‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಾ ಮಸ್ತು ತೇಂಪ್ ಸಾಬು ಬದ್ಲುಂಕ್ ಒಪ್ಪಾಲಿಂ ನಾಂತ್!

Read More »

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಕ್ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ನಿಸಾರ್ !

ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೊ ಫಕತ್ ಪುಗಾರ‍್ತಾ, ನವೋದಯಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಭೋಪರಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ- ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ದಾಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿಸಾರಾ ತಸಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ ನಾ. ನಿಸಾರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕವಿ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥರಾರ್ ತೊ ಲೊಕಾಂಪಕ್ಷೆಚೊ ಕವಿ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಕ್, ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಶೋಷಣ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊತೊ ವಿರೋಧ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಬೋವ್ಶಾ ಎಕಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾನ್ ಲೊಕಾಂಪಕ್ಷೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಕ್ಲೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ 'ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು' ಕವಿತಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಂತ್‌ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹಿಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಹಾಸೊನ್ ಜಿಯೆ

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಬಿ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಕೆಲ್ಪಣಾರ್ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬಾನ್ 5000 ವಯ್ರ್ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಅಧ್ವೆಶನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ  ಅಧ್ವೆಶನಾಂ ಬೊಂದೆಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಿಯುಸಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಬಜ್ಪೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್, ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಾಕ್ ರೋಹನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್, ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್‌ಯೀ ದಿತಾಲೊ. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ಕಶ್ಟಾಂ ವೆಳಾರೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.

Read More »

ಸಾಹಿತಾಂತ್ ವಯ್ರಸ್

ಕುಡ್ ಥರ‍್ಥರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ. ಹರಾರಿಚೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಪರತ್ ನೊಸ್ತ್ರಾದಾಮುಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರೊಫೆಸಿಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ : ಎಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ ತವಳ್ ಮನಿಸ್ ದುಕ್ರಾ-ಸೊಂಡಿಯೊ ತೊಂಡಾಕ್ ಬಾಂದುನ್, ಪಾಕಾಟೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾಂನಿ ಉಬ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಹಿಂ ತಾರ‍್ವಾಂ ವೊಂಕ್ತೆಲಿಂ. ನೊಸ್ತ್ರಾದಾಮುಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ ದುಕ್ರಾ-ಸೊಂಡಿಯೆಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೊರೋನಾ ವಯ್ರಸಾಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿಂ ಮುಖ್ವಾಡಾಂ (ಮಾಸ್ಕ್) ಪಾಕಾಟೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಾರ‍್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ವಿಕಿರಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ nuclear warfare ಯಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಝುಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿಂ ವಿಮಾನಾಂ. ಹೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಆಜ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೆಂ.

Read More »

ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ಶಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿತಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ಶಿಂಪ್ತಾನಾ ಜೋರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ 'ಎಕಾ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಾರೆ?' ಮ್ಹಣ್, ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಮ್ ಸಿ ರೋಶನ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ - 'ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಪುತಾ ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನಾಕಾ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಎಕಾ ಶಿತಾಕೀ ಲೋಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ' ಶಿತ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ 'ಓ ಷಿಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂಕಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಕಳ್ಳಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್!

Read More »

ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್…

ಆನಿ ಜರ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಮಾತ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಪ್ರಾಸ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಪಾಚಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀತಿವಿಶಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ‍್ನಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿಜೆ. ದೇವ್, ಸಮಡ್ತಿ ಆನಿ ಧರ‍್ಮಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ, ಆಸಾ ತರ್ ಕಸಲೆ ದೇವ್, ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿಜೆ. ಆತಾಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜಕೀ, ತಾಂತ್ರಿಕ್, ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಜಾಕೀ ಮಾಂಡಾವಳೆಂಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲುನ್, ಪ್ರಭಾವೀಕ್ ಥರಾನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂವಿಶಿಂ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಜೆ.

Read More »
 • ವಿಗಾರ್, ಬಳಗ ಆನಿ ರಾಜಿಸಂದಾನ್ !

  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕುಡ್ಶಿನಾಸ್ತಾಂ ಯಾ ಕಳ್ವಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಗ್ತಿ ತನ್ಖೆ ವರ್ದೆಂತೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ವರ್ದಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಮಾಳಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವರವ್ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, 'ಬಳಗ'ನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ - ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿಚಿ ಕಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ( iPhone) ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ - ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ವೋಡ್ನ್, ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ದಾಳ್ ಶಿಜವ್ನ್, ಕದೆಲ್, ಹುದ್ದೊ, ಪಯ್ಶೆ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ!

  Read More »
 • ಯಾಜಕಾಚೊ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಆನಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆ‌ತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್!

  ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದೀವ್ನ್ larger than life ಇಮೇಜ್ ಉಭಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ  ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮೆಳೆಂ ದಾಂಪುನ್ ವರಿತ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಲಿಪೊನ್ ವಚೊನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ  ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಂಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ! ಆತಾಂ ತನ್ಕೆಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿ ಟುಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಿಗಾರ್, ವ್ಹಡಿಲ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ . . . ಟುಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸತಾನಿತಿಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

  Read More »
 • ತಣಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್, ಝಡ್‌ಪಾಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ವಯ್ಜ್- ಕಾರಾಣೊ

  ನುಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾಮಾತ್ಯೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಾಣೊ ಬರೊ ಪಾಕ್ಳೆತಾ. ಹರೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಕಾರಾಣೊ, ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಾಣೊ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತೊಡಾಂ ಪುರ‍್ವೊಲ್ಯಾಂತ್, ಗಾದೆ ಫಣ್ಗಿಲ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್, ತೊಟಾಂ- ಬಾಟಾಂ ಮರೊನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಆಸಾತ್. ವಾತಾವರಣ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹವೊ ಬದ್ಲಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮಾತಿ ಮಾಸಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಸಂತತ್ ನಾಸ್ ಜಾತೇ ಯೆತಾ. ದೆಕುನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಶೆಣಾ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಮಾತಿ ಕಿರೊನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಈಟ್ ಮೆಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಾಣೊ ಪಾಕ್ಳೆತಾ. ಆದಿಂ ಗಾದೆ ಕೊಸ್ತಾನಾ, ಪೊಳೆ ಮಾಡೆಯ್ತಾನಾ ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಈಟಾಳ್ ಉಬಿರ್ ಮೆರಾಂಕ್, ಕಡ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಉಚಳ್ತೆಲೆಂ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ಕಾರಾಣೊ ಪಾಕ್ಳೆತಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾರಾಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕೊಂಗ್ಯಾನಿ ತಾಂತಿಯಾಂ ಘೊಸ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

  Read More »
 • ಸಕ್ಕಡ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ…

  ಆತಾಂ ಹೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಆಲ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆಲ್ಪಿ ವಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ಉದ್ದಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಪಾಯಾಚೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚಿ ಮನೋಗತ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ 'ಮಂಕ್ರಿ' ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಚಲುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ವಾಡುನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾಂತ್‌ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾಮೂಂ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ರಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ದೂದ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್‌ಚ್ ನಾಂ, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಸವಯ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ದೊಂಕ್ಳ್ಯೊ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾಂವ್.

  Read More »
 • ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್

  "ಮೇಯ್ರ್! ಪುತಾ ಮೇಯ್ರ್!! ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾನಾಂಯ್ಗೀ ಪುತಾ?... ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಬ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ! ತುಜೆ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ಉಂಡೊ ಹಾಡ್ಲಾ.. ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತುಕಾಯೀ" ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ.. ತಾಚಾ ಅರ್ಧಾಂಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತೆರ್ ಅಜೂನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಝೊಂಪಾಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ, ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ ಆನಿಂ, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ತಾಚಿ ಬರ್ಪೂರ್ ತಲಾಶಿ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಣಿ ಹಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಂಚೆರ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪಡ್ಲೆ. ತೆ ಉಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಾಪುಯ್ ತಶೆಂ ಪುತಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

  Read More »
 • ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್ಚೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಪೂತ್

  ಕಾ ಕವಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕವಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ನಂಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ದುಖಿ:ಭರಿತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರಿಂ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ತಸಲೊ ಥಂಡ್, ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ರಾಯ್ಭಾರಿ, ರಡ್ಚೊ ಕವಿ ಆಸೊ ಉಪ್ರಾಟ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾಂನಿ ದಿಸಾಂದಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

  Read More »
 • ಲಾಜರಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ, ಲಾಜರಾಪರಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೊ – ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

  ಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸರೊನ್ ಆಜ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ವರಸ್ ಜಾತಾ. ಜೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ, ಲೊಕಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ - ತೋ ಮಾತ್ರ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್' ಜಾವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆಕಥಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ ಜಿಣಿ, ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಷ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ದೆಕುನ್ ತೋ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್‌ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಂತ್.

  Read More »
Don\'t COPY....Please Share !