Trending Now

SHORT STORY

ಘುಟ್

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾತ್ತುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾರ್ ಬೋಬಾಟ್ ಬಾತ್ತು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲಾಂ. "ಕಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಿಕೆರಾಮಾ? ಮಾರ್ಯಾದ್ ವೆಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಪುರ್ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಸಿಕೆರಾಮಾನ್, ಬಾತ್ತುಕ್ ಕುಶಿನ್ ಘೇವ್ನ್, "ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ....?" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ.. "ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಂತಾಚಾ ಇಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ' ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ, ಆಯ್ಚೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂತಾ... ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ...." ಆಶೆಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿರ್ನಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ, ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

Read More »
 • ಪಾಟಾಚೊ ರಾಯ್

  ರ್ಜೆರಾಜ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ರಾಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಪರ್ಜೆಮದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಜೆಚೊಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್‌ಭಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ರಾಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ 'ಫಕೀರಾ'ನ್ ಪರ್ಜೆನ್ 'ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್' ಮ್ಹಣ್ ಬಹುಮತಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ ಚಲವ್ಯೆತ್.

  Read More »
 • ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್

  "ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರ್ತಾಂ" ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ಮುಣಾಲಿ "ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ. ಬುದ್ವಂತ್. ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ" "ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಕಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. "ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ನ್ಹಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸವಯ್ ಜಾತಾ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮದ್ದಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೈತಾನಾ ಕಾಮ್ ತೆಂ"

  Read More »
 • ಫೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ – ಏಕ್ ವಾಚಪ್

  ಸಿಸಿಲಾಪರಿಂಚ್ ದಾವಿದಾಮಾಚಿ ಸುನ್ ತೆರೆಜಾಕೀ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಗರೊ ನವ್ರೊ ಸಿಲ್ವನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ಚ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತೆರೆಜ್, ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲವೀನಾ ಮುಕಾರ್ ಸುರುಪಾನ್ ಸುಮಾರಾಚಿ ದೆಕುನ್, ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾತ್. ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್, ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಲವೀನಾ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಸ್, ತೆರೆಜ್ ಲವೀನಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆರೆಜ್, ಸೊಭಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಾತಿನ್ ಕಾಳೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ - ತೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

  Read More »
Share ...please don\'t COPY !