Trending Now

ESSAY

ಖಿಣಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್…ಪರಿಣಾಮ್ ವಿಪ್ರೀತ್ !

ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ...ದುಡ್ವಾ ಆಶೆಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲಿ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲ್...ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ರುತಾಕೆಲ್ಲೊ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ವಬಾವ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಂಕಾರ್... ಹೆಂಸರ್ವ್ ತಿಚಾ ಖುನ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ...ಜಿಣ್ಯೆ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಮಾಲ್...ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಲೆಂ ರೀಣ್...ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಖಿಣಾಚೊ ರಾಗ್...ರಾಗಾವೆಳಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ ಹಾತೆರ್...ಹೆಂ ಕ್ಶಣಿಕ್ ರಾಗಾಚಾ ಭರಾರ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂಲೆ ಘಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಸರ್…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಜರ್ ಹೆಂ ದೊನೀ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ತರ್...ಖಂಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಅಮಾಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್...ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್...ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್...ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್, ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ರುತಾಕರ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

Read More »
  • ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಣಾರ್, ಭಾಶೆಚೆ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ರಾಕ್ವಲಿ

    ಆಜ್ ಆಮಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ‍್ಟಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಶೆಂ ವಾಪಾರ‍್ತಾಂವ್. ಕಾಶ್ಟಿನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್, ಮಾಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಧಗಾಕ್, ತಿತೀನ್ ಪೀಸ್ ಸೂಟ್ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಶಿಜ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಮಿ ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯಾ ಕಾಸ್ಟಿ ಚಡ್ ಕ್ರೂಡ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಕಾಚ್, ಉರ‍್ಮಾಲ್ ಕುತಾಂವ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ‍್ಟಾಂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ನಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕುರ‍್ತಾಪಜಾಮಾಂ, ಶೆರ‍್ವಾನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ?

    Read More »

LATEST ON KITTALL

Share ...please don\'t COPY !