NOVEL SERIES

ಜರ್ ಹಾಂವ್… ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 16

“ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ?!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. “ತುಮಿಂ ಜಾಂವ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾಂವ್...ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಪೈಸ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಶಿವಾಯ್... ತಾಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಆಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಗಮನ್ ಯಾ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಹಾತ್‌ಚ್ಚ್  ಘಾಲುಂಕ್ನಾಂ.  ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತವಳ್...ತವಳ್..” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ತಿ ಉಸ್ಮಡ್ಲಿ.... “ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್ ವಾಯ್ಟ್.  ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ...ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿಂನ್ ಮ್ಹಜಿ ಧು. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲಿ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಸ್ತ್ರೀ! ” “ಮಾಮ್ಮಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತುಜಾ ತಸಲಿಚ್ಚ್  ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ..ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತುಮಿ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ಕ್ಲೈವ್ ...ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿನ್ ಹಾಂವೆ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್ !. ಪೂಣ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಪರಿಂ ಫಕತ್ತ್ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಬಸನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆ ಹಕ್ಕಾಕ್ ಝಗಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಆನಿಂ ಝಗಡ್ತೇ ರಾವ್ತಾಂ.” “ಕೊಣಾ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಝಗಡ್ತೆಲೆಂಯ್ ಪುತಾ...!?”

Read More »
  • ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್

    ಲವೀನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಸೊ ಪಿಕೊ ಪೊಣೊಸ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಲವೀನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲವೀನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಷ್ಟ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂ. ದನ್ಪರಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಣ್ ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಂ. ಲವೀನಾಚಾ ರುಮಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಫರ್ಮಳ್

    Read More »
  • ಚಿಮ್ಣಿ

    ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಉಭಿ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂತ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ , ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಮ್ಯ್ ಚಿಂತಪ್

    Read More »

LATEST ON KITTALL

Share ...please don\'t COPY !