Trending Now

SHORT STORY

ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್

“ರವಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಮೊತಿಯಾಪರಿಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಫಸೊನ್ ಆತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಮೊರೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಯ್? ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಸುದ್ರಾವ್ನ್, ತುಕಾ ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್, ಏಕ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ, ತರ್ ಆಜ್ ತುವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್ ರವಿ?” ಸಗ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. “ತುಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಗೊತ್ತು ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ನಾ ರವಿ.

Read More »

FEATURE

ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ – ನೆಲ್ಸನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ

ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ವಾ ಹೊ ಏಕ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್‌ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ ಮಾತ್ರ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿಯ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸುಲಭ್‌. ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇಜೆ, ಫೊರ್ಮಾಂ ಭರಿಜೆ, ಫೊಟೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಘರಾಚ್ ಬಸೊನ್ ನಾಂವ್ ನೊಂದವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ಸೀಮಿತ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಸೆವಾ ಶುಲ್ಕಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Read More »

ಚಿಟಿ ಬರಂವ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾಟಿಂಗಾಕ್

ಭುಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲಿಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಾ ಕಾಗ್ದಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಗದ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಫಲಿತಾಂಶಾಚೆಂ! 'ತೆಂ ಕಾಗದ್  ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ' ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಾಂವ್ತಾಲೊಂ. "ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಬಯ್ದಿಜಿ" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಚವೀಸ್ ವ್ಹರಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಳ್ಟ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ. ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಸೊಜ್  ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾ. 'ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾ ಫೊನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂಯ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತ್ ಬರ‍್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ'. ಹೊ ತಾಂಚೊ ಖರೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಟೈಪ್‌ರೈಟರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತ್‌ ಬರ‍್ಪಾನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ.

Read More »

ನಾಂವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಝುಜ್ತಾ , ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ?

ಸಾಂ.  ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ರಸ್ತೊ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೊ ಜಾತಾನಾ, ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್, ತೆಗಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ? 'ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಫಕತ್ ಉಡುಪಿ - ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾ' ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ?  ಸಮಾಜಾಂತ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್‌ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಐಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 'ಬಂಧುತ್ವ' ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ?

Read More »

ಗಾಂಧಿ, ಚರ್ಚಿಲ್ ಆನಿ ‘Statue’ ಸರ್ಕಾರ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಕ್ ಅರ್ಧೊ ವಿಣ್ಗೊ, ಫಕೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಳಾಚಿ ರೊಂದಾಂ  ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಇಮಾಜೆ ಕುಶಿಂ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಚರ್ಚಿಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತೆ ಆಸಾ. ಚರ್ಚಿಲಾಥಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾಪಕ್ಷೆನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಸಾರಾರ್‌ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಇಮಾಜ್ ಉಬಾರ್ಚಿಚ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಭಾರಾತಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಆಸಜೆ ತರ್ ತಿ ಗಾಂಧಿಜಿಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಾಂಧಿಜೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ? ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

Read More »

ಲಿಪಿ ನಾಂವಾಚೆರ್ ವಿಷಾಚೆ ಬೀಂ!

ಆಮಗೆಲೆ ಜೀಬ ಬರೆ ಆಸಲೆರ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆಮಗೆಲೆ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕತಾ. ಕಿಟೆಲ್ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಅಸಲೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗ್ರಂಥಾಚೆರ್ ತರ್ಜಣ ಆದಿ ಗೂಂಡಾಯೆಚೆ ವಾವ್ರ ಕೆಲಿಲೆ ಮಹಾನುಭಾವಾಲೆ ವಾಟೆರಿ ಚಮ್ಕನಾಶಿ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಷಾಚೆ ಬೀಂ ಘಾಲಚೆ ಸೋಣು ಆನಿಕ ಕಿತೆ ಕಾಮ ತುಮಚೆ? ಭಾರತಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಝೂಜುನು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಥಂಡ ಬಸ್ಲೆ, ಚೀನಾ ಝೂಚೆ ವಿಷಯ ವಿಸರಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಝೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರ ಥಕ್ನಾಚಿ. ತುಮಚೊ ಉರ್ಬಾ ಚಡ ಆಸಾ. ಝೂಜಚ್ ತುಮಚೆ ಅಸ್ತ್ರ ಜಾವ್ನ ಆಸಲೆರ್ ತುಮಕಾ ಫಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದಿಸತಾಸಾಕಿ? ಆನಿಕ ಖೂಬ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾ. ಕಾಮ ನಾಶಿಲೊ ಆಚಾರಿ ಕಸನೆಕಿ ತಾಶ್ಚೆ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೋಣು ಕಾನಡಿಂತ್ ಗ್ಯಾದ ಆಸಾ. ತಸಲೆ ಕಾಮ ಕರಪಾಕ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಲೆರ್ ತಯಾರ ಜಾಯಾ.

Read More »
  • ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್ – 2

    ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್‌ಯೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಖಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಾಬಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂಗಿ? "ಬಾಬಾ!..ಬಾಬಾ!!" ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. "ಊಠ್! ಅತಾಂಚ್!! ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ..!" ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪಿರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: "ಬೊಬ್ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ.. ತುಜಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ  ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರ್..ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ.. ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್..ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಥಕ್ಲಾಂ.. ಕುಸ್ಕುಟ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ತುಜೊ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.." ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿತ್ರಾಣ್, ಅಸಹಾಯಕ್. "ಬಾಬಾ, ತುಂವೆ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

    Read More »
  • ರಗ್ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್

    ಖೊಲಾಯೇನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ‍್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾಚ್ಚೆ, ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆ ರಾಜ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸ್ಲೆ, ಆಜ್ ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿಂತೀ ಆಸಾತ್. ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಖಂಡ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮತಿಚಿಂ ಜನೆಲಾಂಯ್ ದಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪಾಳ್ಚೆ ಕುರ್ಡೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್, ಪ್ರಚಾರಕ್ ರಾಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಅಡ್ಚೊಂಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂಚ್. ರಗ್ತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡವ್ನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಡ್ಚಣೆವಿಣೆಂ ಚಾಲು ಉರ್ತಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಡಂಬನಾಚಿ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ. ರಗ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಸಂವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾಯ್ ತಿತ್ಲೀಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್.

    Read More »
Don\'t COPY....Please Share !