SUNDAY SPECIAL

ಮೊರ್ನಾ-ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮಧ್ಲಿ ಆವಯ್

ಸಂಸಾರಾರ್ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಗಾಜ್ಲೆಲಿ ಕವಿತಾ ಆನ್ ಟೇಲರ್ ಹಿಚಿ ಮೈ ಮದರ್. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫ್ಲಾತಾಚಿ Morning Song ಅಲಗ್‌ಪಣಾನ್ ಆವಯ್ಪಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 'ನನ್ನವ್ವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ನೆಲ...' ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾಚಿ 'ಅವ್ವ' ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆವಯ್ಚೇರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೀತ್‌ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಚೊಂ ಪಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಏ ಭಾಗಿ ಆವಯ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ (ಪ್ರಥಮ್ ಕೊವ್ಳಿ, ಪ್ರಥಮ್ ಪದ್)  ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾನ್ ಆವಯ್ಚೇರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಿತಾಂಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಗೀತ್ ಆಸಾ -  ದುದಾಂತ್ ಧುತೊಂ ತುಜೆ ಪಾಯ್. ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ - ಮರಣ್ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮಧೆಂ ಆವಯ್ಚಿ ಖರಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಹಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್.

Read More »

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 3

2002 ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ. "ತಕ್ಶಣ್ ಯೇ. ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ". ಹಾಂವ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ತಚ್, ತೊ ಶೀದಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ. "ಆತಾಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್. ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾ. ಲೊಂಕ್ದಾಚ್ಯೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಾಡಯ್ಜೆ, ಎಕಾ ವ್ಹರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್. SMART (Specific Measurable Achievable Relevant and Time-bound) ಶೆವೊಟ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮುನಾಫೊ ಚಡಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾನ್, ಸ ಹಫ್ತೆ ಸಂಪ್ಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಯೆದೊಳ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಧಾಡುಂಕ್ನಾಂ. ಬಹುಶಾ, ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತಾಂ."

Read More »

ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಯ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಾಪರಿಂ – Brave as a bear

ಜರಿ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ, ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಶೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತಾತ್.  ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚೆಂ , ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ -  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಸುರಕ್ಷಾ! ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ - ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತಪ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ  ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್! ಜೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ - ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾ ಥಂಯ್. ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‌ಮಂತ್ರಿಕ್ "ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ " ತುಮ್ಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬದ್ದತಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್  ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಅಗಾಧ್. ಹೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್!

Read More »

ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್

ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತ್ಯಾ ಆತಾಂಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾತ್? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಕಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ಸಮಿತ್ಯೊ, ಮಾಗಿರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವರ‍್ಸ್‌ಭರ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಂತ್ ದವರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಜುಬ್ಲೆವಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಟ್ಟ್‌ಪಾಡ್, ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಣ್ಕುಂಚೆ ಸಂದರ‍್ಭ್‌ಯೀ ನಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂಯೆ. ಘರಾಂಘರಾಂನಿ ದಾನಾಂ ಮಾಗುಂಕ್ ವೆತಾನಾಂಯ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಫಿರ‍್ಗಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರೋಮಿ ಫ್ಯೂಡಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ‍್ತನ್. ಕೋಣ್ ತರೀ, 'ಹಾಂವೆಂ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಯ್ಭಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂಡ್‌ಗೊವ್ಜೆಕ್ ನ್ಹಂಯ್' ಮ್ಹಣ್ ಚುಕುನ್ ತರೀ ಸಾಂಗಿತ್ ತರ್, 'ತೋ ನಿವ್‌ಲಾಯ್ಫ್, ತೊ ಎಂಟಿಕ್ಲೆರಿಕ್, ಕಮುನಿಸ್ತ್, ತೊ ಅನ್‌ಭಾವಾಡ್ತಿ' !

Read More »
  • ಸಂಭ್ರಮ್

    ಮುಳಾನ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣೆಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ವೊತಾಂತ್ ಕರ್ಪೊಂಕ್, ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್, ಝಡ್‌ವಾರೆಂ ತಾಂಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆರಕ್ಷಿತ್. ಜೆಜುಚಿ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಗಿಮಾಚಿ ಜೀಣ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಅಖಂಡ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾನ್ ಫಾಂಟೊ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಪಾಲೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಪಾಸ್ಖಾಂಚಿಂ ಪರ್ವಣ್ ನಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ? ಮಟ್ವಿ ತರೀ, ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯುಚಿ ಕವಿತಾ.

    Read More »
  • ಕರೆಜ್ಮ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್

  • ಜಾಕ್ಕೆವ್

  • ವಾಟೆರ್…

SPECIAL

ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ’ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಕಾಲೇಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಇಗರ್ಜ್ ಹಾಚ್ಯಾವಯ್ರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್, ದೇವ್‌ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಹಾವೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. "ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ . . . ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಂಯ್." ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಮತ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

Read More »

ಅನಿಲ್‌ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ: ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಶೆತಾಂತ್‌ ಅಪ್ರೂಪಾಚೊ ಸಾಧಕ್‌

ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‌ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್‌ ಫಕತ್‌ 150 ರುಪಯ್‌ ಸಾಂಬಾಳ್‌ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಖಾಣ್‌ ಜೆವಾಣ್‌ ಸುಶೆಗಾತ್  ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್‌ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೀ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಬೊಂಬೊಯ್ಚಿ ವಾಟ್‌ ಧರ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‌ಚ್‌ ಕಾಮ್.‌ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್‌ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಜಿಮ್ಮಾಚಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಅನಿಲ್‌ಯೀ ಜಿಮ್ಮಾಕ್‌ ಸೆರ್ವಾಲೊ. ʻʻತುಜೆಂ ಫಿಸಿಕ್‌ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ ವಚ್‌ʼʼ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್‌ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್‌ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ‌ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್‌ ಸ-ಸಾತ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಶೆಂಚ್‌ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಇನಾಮ್‌ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ‌ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಅಕೇರಿಕ್‌ ಅನಿಲಾಚೆಂ ನಶಿಬ್‌ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ ಅನಿಲಾಕ್‌ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ ನಾ.

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ‘ಸುಪರ್ ಪವರ್’ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ?

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ನೊ ಅನಿ ಹುಶಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಜಣಾಸ೦ಖೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆ೦ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾ೦ಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಿ ಖ೦ಯ್‌ಗೀ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ೦ವ್, ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ೦ತ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್.  ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚೆ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ತಸಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ದೇಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್, ಜಾತ್, ಭಾಸ್, ಗಾಯ್, ದೇವ್ ಆನಿ ತೇ೦ಪ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾ೦ವ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊ೦ವ್ಚಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

KONKANI BOOKS ONLINE STORE

Kindly Share ....Please do not COPY !