Trending Now

SUNDAY SHORT STORY

ಎಕ್ ಝುಜ್ ; ಚಾರ್ ಅವಸ್ವರ್

CKCVR

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ನಂಜಾಳಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಜಿವಾಂತ್ ರಾಗಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. " ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.... ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ತುಂ ವಾಳಾಶೆಂ ಕರ್...ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಉದಕ್..... ತೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ....." "ದೆಕುನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಹೊ ದೊರೊ ಹಾಂವೆ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲಾ.... ಉದಕ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಾಜಯ್.... ವರ‍್ಸಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸೆಂಚ್ಚ್ ಆಸಾ..... ಹೆಂ ಬದ್ಲುಂಚೊ ತುಂ ಕೋಣ್ ಪೆಟೊ....?" ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಪ್ ಬೆಂಡ್ಚೊ ಕೊಯ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.... ರಾಗ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ.... ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಆಯ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ....... ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ.... ತೊ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದಾವ್ಲೊ ಆನಿ ...

Read More »

RECENT POSTS

ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ?

NKCVR

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚೊ ತಾಪ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೊ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಶಿದ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರಾಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಮಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪರತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್! ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್. ಕಾರಣ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ದುಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್, ವೆಗಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಮಂದಿರಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತರೀ ಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್‌ಚ್ ಮಿಸಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಲವ್ಯೆತಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್... ತಿಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಮುಹುರ್ತಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ...  ಆಮಿ ಆಮ್ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಬಿಜೆಪಿವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾ ಬೊಂಬ್

PPCVR

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, 2019 ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀಸಾ, ಮೋದಿನ್ ರೆಡ್ ಫೊರ್ಟಾರ್ ಭಾಶಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: ಪೊಪುಲೇಶನ್ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಆಮ್ಕಾ ಖಂತಿಚ್ಯೆಂ ಸಮಸ್ಸೆಂ. ವಿಕಾಸಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್. ದೋಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಚಿಂ. ತಿಂ ದೇಶ್-ಪ್ರೇಮಿ". "ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಮೋದಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿ ದೊಗಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬೆ-ಜವಾಬ್ದಾರ್. ಪುಣೆ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾಂ, ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 96 ಎಮ್.ಪಿಂಕ್ ತೆಗಾಂ ವ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ ಬೆವಾಬ್ದಾರ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತೆ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್! ಹಸ್ತಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ದಾಂತ್, ಚಾಬೊಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಮೋದಿಚಿ ಗಜಾಲ್!"

Read More »

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚೆ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸ್

DBCVR

ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆದಿರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಟನ್, ಸಂವಾದ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ವೆದಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ (ಕೊಲಾ) ಪಿಯೆವ್ನ್  ‘ವಿವಾ..ವಿವಾ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಕೊಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಮ್ ಪಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ‘ಚಿಯೆರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್, ಎಕ್ಶನ್ ರೂಪಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ನ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ, ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ... ... ಅಶೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಮನಾಂತ್ ಪಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ವೆದಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ತಾಂತಿಯಾಂ ಮಾರ್ನ್, ಗಲಾಟೊ, ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್.

Read More »

ಫಳಾಭರಿತ್ ಸೆವೆಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್

BTHUMB

ಫಕತ್ ಚವ್ಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಜು ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1383 ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸಿಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಾವುರ‍್ತಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 26 ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ಭಾರತ್ ಆನಿ ನೇಪಾಳಾಚ್ಯಾ 50 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ನೋವ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ 13 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. 62 ನೊವಿಸಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಘರ್ ವ 'ಮಾಂಯ್ ಘರ್' ಆನಿ 'ಜನರಲೇಟ್' ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ. ರೊಜ್ ಸೆಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್.

Read More »

KONKANI BOOKS ONLINE STORE

Kindly Share ....Please do not COPY !