Trending Now

SUNDAY SPECIAL

ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಿಗೀ?

ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾ 2024 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ 'ರೆಗುಲರ್' ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಮೇಟಾಂ ಘೆತೆಲೆ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಇಂಪೀಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಇವಾಂಕಾಕ್ ಆನಿಂ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಜೇರೆಡಾಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ನಿಶೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಹೆಂ : ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚಿಂ ತೀನ್ ಅಂಗಾಂ - ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಸೆನೆಟ್ ಆನಿಂ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅತಾಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.  ನಿತಳ್ ಆನಿಂ ನಿರ್ಮಳ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜ್ಯೊ ಬೈಡೆನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ಶಾಬಿತ್ ಉರ್ತೆಲಿ.

Read More »

SPECIAL

ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ತಾ!

ಸೊಮಾರಾ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೆ ಸದನಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಂಡನ್ ಕರುನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಇಂಪೀಚ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸೆನೆಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ನಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸೊಂಕ್. ತೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಕೀ ತೊ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಮಾ ನಾ ಆನಿ ತೊ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಹಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ತೆ ಬಾಂಬ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್! ಜನೆರ್ 20 ವೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಚ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರೀ ಜಾಂಟೆ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂದೋಲನ್: ಕೊರ್ಪೊರೆಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್

ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಬೋವ್ಶಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಬಳಾಚಿ ತಾಕ್ಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಲಾ. ಕೃಶಿಯೆಚೆಂ ಕೊರ್ಪೊರೇಟಿಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್, ಮಾತಿ, ಉದಕ್ ತಶೆಂ ವಾರೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವ್ ಜಂತುಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೆಂ.

Read More »

ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ?

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೆಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತಾ೦ತ್ರಿಕತಾ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾ೦ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಧೊಸ್ತಾತ್! ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ, ಸ೦ಸಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ, ಖಾಣ್ ಪೀವನ್, ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾ೦ ಉಣಿಂ ಪಡ್ಶಿನಾ೦ತ್‌ಗೀ? ಹಾಕಾ ಖ೦ಯ್ಚೊಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ೦ಗಿ ? ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಾಂಟೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ವಾಂಟೆ  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್' ಆನಿ 'ಡಿಜಿಟಲಿ ದುಬ್ಳೊ' ಮ್ಹಣ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ತ್‌ಗೀ?

Read More »

ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಛ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕಾಪುಚಿನ್

ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂಗಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ದೆವಾ ಕಡೆ ಮಾಗುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಧ್ಯೇಯ್ ವ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್! ಜರ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ತಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಟಿ.ವಿ, ರೆಡಿಯೊಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಆನಿ ವಿದೇಯ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ವಿಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್.

Read More »

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನತ್ಲಾಂಚಿ ರಾತ್

ಫೆಸ್ತಾದೀಸ್ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಮಾಸ್ ಸಂಗಿ ರಾಂದ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನತ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಸಂಗಿಂ ಕರಂಬ್ ತಿಯೀ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಂದರ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಖಾಂವ್ಕ್. ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾಲೆನಾಂ, ತಾಚಿ ಸಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಸಾಲಿಚೊ ರೋಸ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಕೊರೋನಾ ಆಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಜಿಬೆಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ದೀನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬೊರ‍್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಪಾಳುಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್.

Read More »

ಜಾಕ್ಕೆವ್

ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ವಾಚಿಜೆ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿಜೆ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹರ್ ಒಪಾರಿಕ್ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಅಶೆಂ ಮಾಂದ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಝಳ್ಕತಾ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್‌ಯೀ ಸರ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ವಿವರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ 'ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೇರಣ್' ಎಡಿಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಆನಿಕೀ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ವಿವರಣ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವರ್ವಿಂ ಕವಿತೆಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್‌ಯೀ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾಕ್ಕೆವಾಚೆಂ ಘಡಿತ್. ಜಾಕ್ಕೆವ್ ಕುಡಿನ್ ಮಟ್ವೊ, ಪುಣ್ ಜೆಜು ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವರ್ತ್ಯೆ ಹುಮೆದಿನ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆತಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಹ್ಯಾ 'ಜಾಕ್ಕೆವ್' ಕವಿತಾಚೆಂ ಪಾಟ್‍ಥಳ್.

Read More »
  • ವಾಟೆರ್…

    ವಾಟ್ ಆನಿ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. 'ಕೊಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ, ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾ'  ಹ್ಯಾ ಗಾದಿಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ, ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆಕ್ ಆಶೆತಾನಾ, ತಾಣಿ  ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಫಸ್ವಯಿಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಗತ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮರೋಪಾಂತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಮಧೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ - ಕ್ಲೈವಾಚಿ  ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್  ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿತಾ.

    Read More »
  • ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಘಾಂಟ್

    "ಕೋಣ್‌ಯ್ ನಾಂತ್?" ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲೊಕಾಕ್‌‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ನಾ ... ತಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣಿ ನಾಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್?" ವಿಗಾರ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್, ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್. ಥೊರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವೊಣದಿಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ ದೊರಿ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲಿ. ದೊನೀ ಹಾತಾನಿಂ ಬಳಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಿ ವೊಡ್ಲಿಚ್ಚ್. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್.... ಪಾಟಾಪಟ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಆನಿ ಸಾತ್...

    Read More »

KONKANI BOOKS ONLINE STORE

Kindly Share ....Please do not COPY !