Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

Trending Now
  • BSPCVR

    ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ , ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

    ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್, ಭುಲ್ ಆನಿ ಬಳ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಕ್ ಜರೂರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಂವಿದಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಿತ್, ಮಾರ‍್ತಿತ್ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ಕಾನುನಿ ಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಜೊಡಾ - ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಿದಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಾಕವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

    Read More »

RECENT POSTS

ರಶ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್… ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ?

hmed

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕೋವಿದ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಘೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡುಪಿ ಸಂಸದ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನೀಬ್‌ಚ್ - ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಮಾಗ್ಣಾಘರಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಖಂಡನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಶಾಬೀತ್ ಉರೊಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಸೊಧ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ - ಆಮಿ ರೊಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್, ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ನಯ್, ಧಾಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ನಯ್ ! ಜಾಂವ್ ... ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಲೆ ರೋಮಿ ಕತೊಲಿಕ್ ನಂಯ್‌ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ತೆ ಮನಿಸ್ ವ್ಹಯ್‌ಮೂ ?

Read More »

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಭಾರತಾಂತ್ ವಿದೇಶಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಕಾರ್ ?

HKCVR

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊ ಬಿಡೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಮಾಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ್ ತರೀ ಆವಯ್ ಶ್ಯಾಮೆಲಾ ಗೋಪಾಲನ್ ಭಾರತೀ ಹಿಂದು. ಕಮಲ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ಯೀ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಳ್ತಾ.  ಮುಕ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಿ ನಮೃತ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಕ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಮುಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್, ಕಾತ್, ಜಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಬರೆ ಹುದ್ದೆ ಲಾಬ್ತಾತ್ ತರ್,  ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಹುದ್ದೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾಲ್ವಿ , ಫುಲಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ಜಿಣಿ . . . ಮಾಯ್ ಮೊಂತಿ!

RRCCVR

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಚಲಿ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಲಿಯಾಂಚೊಂ ಸಂಖೊ ದೆಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್?-  ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಚಲಿ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪರಿಗತ್! ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್  ಶಿಕ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಮಧೆಂ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಪತಿವರ್ವಿಂ ಬಲತ್ಕಾರ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಣಾಕ್, ಸೊಡ್ದೊಡೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಯೇರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ‘ಡೈವೊರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಟಕ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಂತ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ, ತರ್ನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿರಾಸ್, ಆಕಾಂತ್, ಅಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾ’ ಚೊ ಉಡಾಸ್.

rm

ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್. ತೆದ್ನಾಂ, ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್-ಮೆಸ್ತ್ರಿ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಸಾಲ್ಮಾರ‍್ಗ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ - 'ಜರ‍್ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಕುಮೆರಿಕ್ ವೆತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿ ಲಜ್?' ತಸೆಂ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲಜೆಚೊ ಅವ್ಗುಣ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೇಣಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬುಟ್ ದಾಟ್ಟುಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳಾ...

Read More »

KONKANI BOOKS ONLINE STORE