BOOK REVIEW

ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ – ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ

JKCVR

ಜೊಕ್ವಾಚಿ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಶೈಲಿ ಆಸಾ. ತಿ ಅಖ್ರೆಚ್ಯೆಂ climax  ವ anti-climax ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪ್ರಿಲ್ಯಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ - ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು ಪ್ರಬಂಧ್. ಜೊಕ್ವಾ ಆಮ್ಚೊ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಹೀರೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್  'ತಿಚ್ಯೆ ಪೈಶೆ' ಜೊಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಕಿ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ದೀಂವ್ಚ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯೆಂ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕ್. ಹಿ ವೃತ್ತಿ ಭಾರಿಚ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿಂ ಮನೆ ಕೆಲಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ನಾಂ ಘೊವಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ತಾ, ನಾಂ ತೊ ತಿ ಅಖ್ರೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾ. ಹೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣಾಂ, ಹಣೆಬರಪ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಮಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಾಂ. ಪಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂ ತರ್, ಪಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ತೆಂ.

Read More »

ಜಿವಿತ್ ‘ಅಮೃತ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್.

NKCVR

ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ 1965 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಜಲ್ಮೊಂಕೀ ನಾತ್ಲೊಂ. ಆಜೂನ್ ತೋ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ, ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಗಂಬೀರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಾ ವಿರೋದ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ , ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಹರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸುಳೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಪರಿಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾ.

Read More »

ಸವಾಲ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ

CCVR01

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ 'ಸವಾಲಾಂರಹಿತ್ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್' ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ನೈತಿಕತೆಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಕುರ್ಡೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ 'ಕುರ್ಡೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್' ಭಿರಾಂತಿಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಹೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವಚುನ್ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾರ್ ಬೊಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ (ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾ ಚೂಕ್) ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಭೆಕಾರ್ ಜಾತಲೊಂ, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ... ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಭಿರಾಂತಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ.

Read More »

ಮತಾಂತರ್ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಗೀ ಭುಂಯ್ ಮಾಫಿಯಾ ?

MCVR

ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್‌ಪಣಾಚೊ ಆರೋಪ್, ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಡೆಪಿಲಾಚೆರ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್, ತುಂವೆ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್, ಬಾಪಯ್ನ್, ಬಾಪ್ಪುನ್, ಮಾವ್ಶೆನ್ ಕೆಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ಕೆಲಾಂ .... ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಪರಿಂ ದಿಸಾಂನಾಂಗೀ ? ಜರಿ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದಕ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಡೆಪಿಲಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ್ತಾತ್‌ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ ?

Read More »

KONKANI BOOKS ONLINE STORE