Trending Now

REVIEW

ಫೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ – ಏಕ್ ವಾಚಪ್

ಕಾಣೆ, ಪಾಂಪ್ಳಾ ತಸಲಿ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಆನಿ ನಾಗುಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ದೀಂವ್ಕ್ ದಾವಿದಾಮಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಸನ್ನಾಂ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಧಾಡುಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ, ತೆರೆಜಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿಲ್ವನಾಕ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಲವೀನಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಂಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ - ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಹ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೋಯ್ ಅಡ್ಕಳಿ ಕುಡಿಚಿ ಮುಳಾವಿ ಗರ್ಜ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಾ ಸಮೊರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ - ಸಿಸಿಲಾಕ್ ದಾವಿದಾಮಾನ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಲವೀನಾಕ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ - ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ಆಸ್ಚೊಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ ಬಗಾರ್ ಪ್ರತಿರೋದಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲಿಪ್ತೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಚ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗರ‍್ಯಾಂಕ್ ವಿರೋದ್ ನಾ, ವಿರೋದ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಕತ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್!

Read More »
  • ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್

    ಲವೀನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಸೊ ಪಿಕೊ ಪೊಣೊಸ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಲವೀನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲವೀನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಷ್ಟ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂ. ದನ್ಪರಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಣ್ ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಂ. ಲವೀನಾಚಾ ರುಮಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ಫರ್ಮಳ್

    Read More »
  • ಚಿಮ್ಣಿ

    ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಉಭಿ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂತ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ , ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಮ್ಯ್ ಚಿಂತಪ್

    Read More »

LATEST ON KITTALL

Share ...please don\'t COPY !