Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್

mm
ಆಲ್ವಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ದಾಂತಿ ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿಂಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್. ಆಜೊ, ಬಾಪಯ್, ಸಗ್ಳೆ ಭಾವ್, ವೊನಿಯೊ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ - ಸಗ್ಳಿಂ. ಆಲ್ವಿ ಎಮ್. ಎ., ಬಿ. ಎಡ್. ಕರುನ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತೇ ಆಸಾ, 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ’ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಲ್ವಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಬೋವ್‌ಶಾ ನಾಂತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿರ್ ಭಾಷಣಾಂ, ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಯ್ಸೂರ್ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಟೆಲಿವಿಶನ್ ( ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಸ್ಪಂದನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ 24 X 7 ) ಮಾದ್ಯಮಾಂತೀ ಆಲ್ವಿಚೆ ಶೋ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್’ ಲೇಕನಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ 500 ವಯ್ರ್ ಶಿಬಿರಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಸಾತಿಂ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಭಾಷಣ್‌ಕಾರ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಚೊ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್, ಕಲಾಕಾರ್, ತರ್ಭೆತ್‌ದಾರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಬಿಂದಾಸ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್. 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಹ್ಯಾ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನೆಹರೂ ಯುವಕ್ ಕೆಂದ್ರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ.

ಖರ‍್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಮಾನ್

ಹರ್ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಹುದ್ದೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೊ. ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೊ ಸಾದೊ ಪುಣ್ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾವೊನ್, ಫಕತ್ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಪಾಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Read More »

ಪ್ರಕೃತಿ, ಲಾವ್ದಾತೊಸೀ ಆನಿ ಧರ್ಮ್

ನೇತ್ರಾವತಿಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ‘ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ’ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟವ್ನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋಯ್ರ್ ಬಂದ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೊರ್ಬುಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಲ್ತಾರೆಥಾವ್ನ್ ಹೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾಂ, ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಲ್ತಾರೆಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ನಾ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪರ್ಜಾ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೇವ್ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ …

Read More »

ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತ ರೈತ , ಬಲ್ಲ್ ಗೆತೊಂದ್ ಸೈತ ?

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚಿ ಸಾಧನಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ, ತಾಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ, ಪಯ್ಸಾ ದೀಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಚರ್ಚಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುಸುನ್ ವಿಧಾನ್‌ಸವ್ದಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ರೈತಾಂಚಿ ಖುದ್ಧ್‌ಕುಶಿ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ “ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ 70% ಜಣಾಸಂಖೊ ಕೃಷಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಪಳೆತಾ, ತಾಣಿಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾರವ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ …

Read More »

ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆ ಶೆವಿಯೊ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಖಿಣಾನ್ ಜಾತಾತ್. ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್. ಖಬ್ರೆಚೆಂ ಮೂಳ್, ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ? ಕಶೆಂ ? ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಕರಿನಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚೊಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪೆಪ್ಸಿ-ಕೋಲಾ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ದೇಶೀಯ್ ಪೀವನಾಂಕ್ ಯೇರ್ ಯೆತಾ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. …

Read More »