ಅನಿಲ್ ಬಂಯ್ದೂರ್

mm
ಅನಿಲ್ ಬಂಯ್ದೂರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ತರುಣ್ ಲೇಕಕ್ ಅನಿಲ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಜ್ರೆತ್ ಗಾಂವಾನ್ ಬಂಯ್ದೂರ್ಚೊ. ಮುಂಬಯ್, ಸ್ಪೇನ್, ದುಬಂಯ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಂವಡ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್. ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ, ಪಂಚ್ವಿಸ್ ಲೇಕನಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸ್ತಾತ್.

ಪ್ರಾಯ್ಮೆರಿಂತ್ಲೊ ವಾಲೆಂತಿನಾಚೊ ದೀಸ್

ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯಾವಸ್ಥೆಂನಿ ವಿಶೇಷ್ ರೀತಿಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆವ್ನ್ ವೆತಾ .ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಧಿಮ್ಕುರ‍್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ದಾಂಡ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂಕ್ತಾ .ಹ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಎಕೆಕಾ ಹಂತಾಚಿ ಪ್ರಾಯಾವಸ್ಥಾ ವಿಶೆಷ್ ರಿತಿಂನಿ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ತಿಸಾಚಿ ತಡ್ ಉತ್ರೊಂಚ್ಯಾ ಫುಡೆ ರಬಸಾಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತಾ. ತಿ …

Read More »