Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

mm
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ’ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆ, ತಿನ್ಶ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ 1986 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ’ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್’ ಹಾಂಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ’ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್‌, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬಾಷೆಂತ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಸಂಘಟಕ್, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಉಲವ್ಪಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ MCCP ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ’ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲಾಚೊ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಆಶೆಚೊ ಆಕಾಸ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಥಂಯ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ ಚ್ ಏಕ್ ಆಶಾ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್, ರಿತೇಶಾಕ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಡ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾ – ಸುರೆಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ ಪಣಾಂತ್ಲೆ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ. ಪುತಾಚೆಂ, ರೊಹಿತಾಚೆಂ – ಮಾಲತಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ತಾಂಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲಿ …

Read More »

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಆಜ್‍ಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ಆತಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜವಾಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ… “ಮ್ಹಜಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿ? ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್‍ಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್… ಪಳೆಯಾ… ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಕ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದೊವೊ ವಟ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ… ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ‍್ತಿಚ್ಚ್ …….ಹಾಂವ್….ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣಾನಾ…. ಪುಣ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ…. …

Read More »

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ …

ಆಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸನದ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಅಸಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉತರ‍್ ‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್ ಯ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ …

Read More »

ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕರ್ನಿ

ಕಾತಿಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಕಾರ್ ದಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಬರ‍್‌ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್… ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಬಾರ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿಯೊನಾಚೆ ಜಳ್ಚೆ ದಿವೆ ಕಾಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾಲೆ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ರಾಜ್‍ರಸ್ತೊ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರಿತೊಚ್ …

Read More »

ವೊತಾಂತ್ ಉಬೊ ಫಾರಿಜೆವ್

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಯ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಡೊರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ಉದೆಲೆಂ… ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತತ್ವ್ ಗಿನ್ಯಾನಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಉಚಾರ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ- ಆಪುಣ್ ಪಾಡ್‌ ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ …

Read More »

ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಮನಿಸ್

ಅಸೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಆಳ್ವಾಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಬಂದೊಬಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ಲೆಲೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ ಆಚಾನಕ್ ಘರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಸೆಂ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಲ್ಟೊ ಘೆವ್ನ್ ವೀಸ್ ಏಕ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಲಿನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್.  ಕೋಣೆಂಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಥಾಂಬವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ತಾಚೊ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿಂ ರಡ್ಣೆಂ… ತಸೆಂಚ್ಚ್ ರಡೊನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಜೀವಾಂತ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ‍್‍ಚ್ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾ ಭಗ್‍ಲ್ಲೆ೦.  ತಸೆಂ ಭಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ದೀಸಾಂನಿಂ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ …

Read More »