ಡಯಾನಾ ಶರಲ್ ಲೋಬೊ

mm
ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಡಯಾನ ಶರಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಮುಳಾನ್ ಆಗ್ರಾರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚಿ. ವೃತ್ತೆನ್ ನರ್ಸ್. ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ನಂದನ್ ಪತ್ರಾವೊಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ವಾಚ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಖೂಬ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಸಿನೆಮಾ ವೀಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೆಟ್ - ತಿಚೆ ಹೆರ್ ಹವ್ಯಾಸ್. ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್, ಆಂಕ್ರಿ, ಕವಿತಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಿಂಪಯ್ಕಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ದೇವ್ ಫಕತ್ ರುದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ

ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಇರಾನಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಬಹರಾಮ್ ಬೈಜ್ಹ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ "ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರಿ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಝುಜಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಸಭಾರಾಚೊಂ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲಾ ... ದೆಕುನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಝುಜಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ನಿಸ್ಸಾಂತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಪರತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ವಾಂಟಿಜಾಯ್. ದುಖಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಪರತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುಕ್ ಅಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ವಾಂಟಿಜೆ. ದುಖಾಂತೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿ ಬಾಂದಿಜೆ..." ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ದೀವ್ಳ್-ದೆವಾಳಾಂಚ್ಯಾ ವಣಧಿಂ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೊ. ಜೆನ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ, ತೆನ್ನಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಜಾತಾ.

Read More »

ತುವೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಲೊ

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಚಾರ್ ಸುತಾಂ ವಾ ನಾರ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಕ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ‘ವಸ್ತುರಾ’ಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ‘ಚಿಕೊಲ್’ ನಾತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸುತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಕತ್ ಹಿಂವಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆತಸಲಿ. ಆಜ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ‘ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮನಿಸ್ ‘ನಾಗರಿಕ್’ ಜಾತಾನಾ ದೇವ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಉದೆತಾನಾ, ಯೆಜ್ಮಾನ್‌ಪಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುತಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ರಂಗಾಚೊ ಚಿಕೊಲ್, ಮೆಳ್ಳೊ. ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ಸುತಾಂಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಿ ಕಶೀಯ್ ಜಾಲಿಮೂ, ಆಜ್ ಹಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನಾಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತಾ.

Read More »