ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

mm
ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ (ಕವಿತಾ, ಲೆಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂದ್) ರಾಕ್ಣೊ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಆರ್ಸೊ, ಸೆವಕ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫುಲ್ ಹಾಂತು ರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್. ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ, ಭಾಶಣಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಭಾರ್ ಕಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಶೆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್, ವಿನೋದ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಲಿಖ್ಣೆ ಶೆತಾಂತ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿತೆ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಏಳ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

ಘುಗಿಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕೆ ಘುಗಿವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿ ಘುಗ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್, ತಾಚೊ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಥಳ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಹಿ ಘುಗ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಭತರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ತೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ. ತಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಮುಕೇಲ್ ತೀರ್ಲ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಘರ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಘುಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿಯ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಹ್ಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾ ಎಕಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕರ್ತಾ.

Read More »

ಪಾನಾಂ

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಕವಿತೆಪರಿಂ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಚೆಂಯ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೋನೂಯ್ ಕವಿತಾ, ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾ ಪಾನಾಂ, ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂದ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಮಿಕಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಾನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ - ಕಸ್ರಿಬೆಲಾಂಕೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್, ಧಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಘರಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಶ್ರಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ಕಾಂಟ್ ಭರ್ ಪಾನಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರ್ನ್ ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಅಶೆಂ  ಜಾಯ್ತಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ಮಾಂಯ್! ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಯ್ ಎಕೆಕೆಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಆನಿ ಅಕೇರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಕಸೊ ಹಮೀದಾಕಾ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ತಾಚಿ ಘುಡಾಂಗಡ್.

Read More »

ಪರಿಕ್ಷಾಗೀ … ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ ?

ಕಾಲ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಶಯ್ ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ದವರ್ಲೆಲಿ ಗಿ ವ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ಸೊ ದುಭಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜವಾಬ್ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸವಾಲಾಂ ಪತ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಗೋಳ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ಸವಾಲಾಂ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಾಥಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವ ಆಪ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ವಾಪರ್ ಲ್ಲಿ ವಾಟ್‍ಗೀ ಹಿ?

Read More »

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್

ಆಯ್ಲಾಂ ಪರತ್ ನವೆಂ ವರಸ್ – ಲಾಭ್ಲಾಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ. ನವಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ , ನವಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ, ನವ್ಯಾ ರಿತಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ವರಸ್ ಸಭಾರ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾನಿಂ ಘುಂತುನ್ ಆಯ್ತೆಂ ರಾವ್ಲಾಂ. ನವೆಂ – ಕಿತೆಂಯ್ ತೆಂ ಅಸುಂ , ನವ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಬರೆಂಚ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ನವ್ಯೊ ವಸ್ತುಗೀ ವ ವಸ್ತ್ರಾಂಗೀ , ಘರ್ ವ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ನವ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರ್ …

Read More »

ದೊರ‍್ಯಾ‌ಭಿತರ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ತಿರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ರಣಾಂತ್ ಸಜವ್ನ್ ಪರತ್ ಸುಟ್ಕೆದಿವಸ್ ಆಚರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ಖಿ ಪರ್ಜಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದಾಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ಕಳಾ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಶಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಭಿತರ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿಂ ಕಾಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉತ್ವಾಕ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಕರಿಯೆಸಾರ್ಕಿಂ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮಾತ್ಶಿ ಯೇರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್? ಸಮಾಜೆಚಿಂ ವಾಂಕ್ಡಿಂ ಧೋರಣಾಂ ಜರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ತಿಂತೆರ್ ಹಾತಿಂ ಧರಿತ್, ಫಾರ್ ಸೊಡುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ …

Read More »

ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ

ಶಿಕ್ಪಾ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ವರ್ಸಾಮದೆಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಪರೀಕ್ಶೆಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್, ಮಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್‌ಚ್. ಹೆಂ ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾ, ನವೆಂ ವರಸ್, ನವಿ ಶಿಕ್ಶಕಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಶಾಳ್, ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ನವೆಂಸಾಂವಾನ್ ಭರೊನ್ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ನಾ ಖುಶಿ ಹಾಡ್ಚೆ ದೀಸ್‌ಚ್ ಪರೀಕ್ಶೆಚೆ. ಸದಾಂಯ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊಂಕ್, ನಾ …

Read More »

ಹರ್ ಘಡಿ , ಹರ್ ದೀಸ್ – ಸ್ತ್ರ‍ೀ

ತಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ವಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್. ಭೊಂವಾರಿ ನಿಶೆಂವ್ಚಿ ನಿತಳಾಯ್, ವಸ್ತು – ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಆಯ್ದಾನಾಂ, ವಕ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್. ಭುರ್ಗಿಂ – ಬಾಳಾಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾ , ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಸತ್ಕಾರ್ – ಸರ್ಭಾರಾಯ್. ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಮೂರ್ತಿ, ಮೊಗಾಚೊ ದರ್ಯ್, ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಅಶೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ದುಕೊಳ್. ವೆವೆಗ್ಳಿ ರುಪಾಂ, ವಿವಿಧ್ …

Read More »

ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಸುರ್ಪಾಚೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆದಾಂವ್ಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಪಿಕಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ಬೋರ್ ಚೋರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ರಚ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪಾಸುನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಭುಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ, ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ …

Read More »