ಡಾ| ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ

mm
ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅತ್ರಾಡಿ, ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಡಾ| ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಹಿಣೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ‌ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಕವಿತಾ ರಚ್ತಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತಾ. ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ತಿಚೊ ಪರ್ಗಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ. ಸಂಸೊದ್ / ವಿಗ್ಯಾನಾ ಸಂಬಂದಿ ತಿಣೆ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 13 ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಹಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಅತ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿoಕ್ ಪೊಸ್ಚೆo ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸಾತ್.

ಅಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್

ಡೊ| ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ವಿಕುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್, ಮಾನ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿತಾ. ದುದಾಥಾವ್ನ್ ಪನೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ. ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುಕೆಲಿ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪನೀರಾವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ. ಗಿರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಕುಲೆರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಲಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಬರ‍್ಯಾನ್  ಆಸ್ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತೆಲೆ...

Read More »