ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

mm
ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾ ಸಂವಹನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶಹರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಿ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ ತಿಚಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಚ್ಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ( MAAM ) ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ.ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚಿ ಸಮನ್ವಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಯುರೋಪಾಚಾ ಮುಕುಟಾಂತ್ಲೆ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ – ಅಂಗೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್

ಸಾಡೆ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಆನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಉರ್ತಲೆಂ. ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಆಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಥಂಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಮೊಲಾಂ  ಘಟ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಮೃತಾಯ್ ತಿಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೂಣ್. ಸಿರಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಯುರೋಪಾಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದುವಿದೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾ ಮಾನವೀಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ವ್ಹಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಿಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾಸುನ್ ಆಂಗೆಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಯುರೋಪಾಚೊ ಗೌರವ್ ರಾಕ್ಲೆಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾಚೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿಜಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ದುದಾನ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ – ದೂದ್ ಸಾಗರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಗಡ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಜಳ್ಪಡೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಸುಮಾರ್ 310 ಮೀಟರ್ ಉಬಾರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೂದಾಚಾ ಸಾಗೊರಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಕಾ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಏಕ್ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ್ ಜಳ್ಪಡೊ ತರೀ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಚಾ 'ಚೆನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಹಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೂದ್‌ಸಾಗರಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಪಳಯ್ಜಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ವೆಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಿ. ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಆನಿ ಕೊರೊನಾದ್ವಾರಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾನ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

Read More »

ಕೊರೋನಾ ಆನಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಚೀನಾ

ಚೀನಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‌ಯ್ ಆಜ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. 21ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಕ್ ಸೆಜಾರ್  ಭಾರತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಡ್ಕಳ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚಾ ಗಡಿಚೆರ್ ಧೊಶಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾನ್ ಬಾರತಾಚೆ ಸೆಜಾರಿ ದೇಶ್ ನೇಪಾಳ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ತೆವ್ಶಿಂ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂತು  ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾಕ್ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಚೀನಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ನೇಪಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಕ್ಶೆಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಚೀನಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್. ಭಾರತ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚೀನಾ ಲಡಾಕ್ ಗಡಿಚೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಧೊಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚೀನಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ನಾ. ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಚೀನಾ ಭಾರತಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಭುತಿ.

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ‘ಭವನಾಂ’ ಜಾಯ್?

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ 42 ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಚಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಫಾ ಕಪ್

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಭಾರತಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಏಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಫಿಫಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾರತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ಆನಿ ಬರ್ಮಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೈನಲ್ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊಂಕ್.  ಕಾರಣಾಂತರ್ ಹೆರ್ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭಾರತಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಫಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ದುರ್ಬಳೊ ದೇಶ್ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 1948 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾನಿ ಖೆಳೊನ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಸತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಕತ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಟೀಮ್ ದಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂಯ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್.

Read More »

ಆವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಚೊ ರಾಯ್ ರಫಾಯೆಲ್

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2018 ಸುರು ಜಾತಾ. ಜೂನ್ 14 ತಾರಿಕೆಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಜುಲೈ 15 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ನಡಾಲ್ ನಾಂವಾಚಾ ಮಹಾನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚಿ …

Read More »

ದಲಿತ್ ಕಾಯ್ದೊ – ಕೊಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ?

ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ತಶೆಂಚ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತಶೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಏಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ನಹಿಂಗಿ ? ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ವೊತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ ಹಿಂಸೆಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ದೀವ್ನ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚೊಯ್ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾತಾ ನಹಿಂಗೀ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ : ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂನಿ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ

ರಿಯೊ 2016 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್, ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್, ಲಲಿತಾ ಬಬ್ಬರ್ ಆನಿ ಆದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಂಚಿಚ್ ನಾಂವಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್. ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚೊ ಘಾಯ್ ನಹಿಂ ತರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವೊತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. 127 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪದಕಾಂ …

Read More »

ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ – ಖುಶಿ ವರ್ತಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಉತರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಘಡ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ …

Read More »