ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್, ಕಾಪುಚಿನ್

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೃಪಾಲಯ - ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಫ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಆನಿ ರಿಲಿಜನ್, ಮೈಸೂರ್ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಿ ವೈಸ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮಾ| ಬಾ| ಸಾಂತಾ ಲೊಪೆಜ್ ಮುಳಾನ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಆತಾಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಗೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಬಾ| ಸಾಂತಾ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಬಾ| ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚಿ ಕುರ್ಪೆಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. 2001 ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ವೆರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಸಾಂತಾ ಲೊಪೆಜ್ ಹಾಣಿ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ದಯಾಳ್‌ಬಾಗ್, ಉಜಿರೆ ಹಾಂಗಸರ್ ಸಹಾಯಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಛ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕಾಪುಚಿನ್

ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂಗಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ದೆವಾ ಕಡೆ ಮಾಗುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಧ್ಯೇಯ್ ವ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್! ಜರ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ತಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಟಿ.ವಿ, ರೆಡಿಯೊಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಆನಿ ವಿದೇಯ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ವಿಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್.

Read More »