ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

mm
ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಓಶೋ: ಎಕ್ಲೊ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್, ಲೇಖಕ್…

ಓಶೋಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ವ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ವ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪಂಡಿತ್ ಕರುನ್ ಬಸೊಂದಿತ್. ಓಶೋ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೊ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬೋವ್ ವಿವಾದಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ಚೆ ಅಸಂಕ್ಯಾತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ, ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧಿಯೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪರಂಪರಾಗತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಶಿಕೊಣೆಕ್, ದರ್ಶನಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್, ಓಶೋ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್.

Read More »

ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ

ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ 'ತಾಣೆ' ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ರಾಗ್ ದ್ವೇಷಾ ವಿಣೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ, 'ತೊ' ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಚುಪ್ಪ್ ರಾವ್ಲೊ. 'ತೊ' ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿನಾಲಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್... ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಗ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ 'ತೊ' ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಸುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಚೆರ್ 'ತಾಣೆ' ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ. ತಿ 'ತಾಚಿ' ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಇಂಕ್ವಿಜಿತೊರ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಆಂಕುಡ್ಲೊ. ತೊ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: "ಹಾಂಗಾಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಳ್. ಪರ್ತುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇ ನಾಕಾ!" ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 'ತೊ' ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಂಕಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. 'ತೊ' ಗೆಲೊ. ತರ್, ಮ್ಹಾತಾರೊ? 'ತಾಣೆ' ದಿಲ್ಲೊ ಉಮೊ ಅಜೂನೀ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ತೇ ಆಸಾ. ತರೀ ತಾಚಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕಾಚ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸಾ!

Read More »

ದಂ ಮಾರೋ ದಂ!

ಹಾಸನಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕೊಣ್ ಪುಣಿ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ! ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯ್ನ್‌ಯೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ನಾಸ್ಲೆಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫೋರ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಸೈಕಲ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಠ್ಠಲ ಎಕಾಚ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಚಾ ಜಯ್ತ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರೂಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಘಾಮಾನ್ ಬಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ತಾನಾಂಚ್ ದೊಡ್ಡಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

Read More »

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್ – 2

ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್‌ಯೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಖಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಾಬಾಕ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂಗಿ? "ಬಾಬಾ!..ಬಾಬಾ!!" ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. "ಊಠ್! ಅತಾಂಚ್!! ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ..!" ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪಿರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: "ಬೊಬ್ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ.. ತುಜಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ  ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರ್..ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ.. ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್..ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ಥಕ್ಲಾಂ.. ಕುಸ್ಕುಟ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ತುಜೊ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.." ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿತ್ರಾಣ್, ಅಸಹಾಯಕ್. "ಬಾಬಾ, ತುಂವೆ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

Read More »

ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ರಾಜ್ಯಾಂತರ್ ವ ದೇಶಾಂತರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವರ್ಸಾಂ, ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗಾನಾಸ್ಚೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ತಾ? ಕಾಮ್ ನಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಠಿಕಾಣೊ ನಾ. ಪೊಟಾಕ್ ನಾ. ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭುಕೆನ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚಾಕೀ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಿಡೆನ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಳೆಂ ಆಸಾ. "ಆಮ್ಕಾಂ ಗರಿ ಘೆವ್ನ್ ದೀ ಸರ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾಂವ್" ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಸದಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್, "ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್ ಸರ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾರ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ವೆತಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಕಸಲೊ ಆತಂಕ್ ತಾಂಕಾ ದೊಸುನ್ ಆಸಾ? ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ಅಟಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ...

Read More »

ನ್ಹಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಕೊಲ್ ಚಡ್ !

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಕರುನ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ತಂದ್ರುಸ್ತಿಚೆಂ ರಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ನವೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಅರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಧವರಲ್ಲೊ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ಶ್ಶೀ.. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಹಾಬಾ ತೊ ಭುರ್ಸೊ ಸಾಬು! ಆಮಿ ಘರಾ ವಾಪರುಂಚೊ ‘ರೆಕ್ಸೊನಾ’ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಚ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಬ್ವಾಂಕೀ ಕ್ಲಾಸ್, ಜಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಬರೊ ಫೆಂಡ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾಂಚೆ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ! ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಕ್ಸೊನಾ‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಾ ಮಸ್ತು ತೇಂಪ್ ಸಾಬು ಬದ್ಲುಂಕ್ ಒಪ್ಪಾಲಿಂ ನಾಂತ್!

Read More »

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್

"ಮೇಯ್ರ್! ಪುತಾ ಮೇಯ್ರ್!! ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾನಾಂಯ್ಗೀ ಪುತಾ?... ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಬ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ! ತುಜೆ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ಉಂಡೊ ಹಾಡ್ಲಾ.. ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತುಕಾಯೀ" ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ.. ತಾಚಾ ಅರ್ಧಾಂಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತೆರ್ ಅಜೂನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಝೊಂಪಾಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ, ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ ಆನಿಂ, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ತಾಚಿ ಬರ್ಪೂರ್ ತಲಾಶಿ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಣಿ ಹಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಂಚೆರ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪಡ್ಲೆ. ತೆ ಉಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಾಪುಯ್ ತಶೆಂ ಪುತಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

Read More »

ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್

ವಾನಾಕ್ ಅದೃಷ್ಠಚಾ ಖೆಳಾನಿಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ನಂಬರಾಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪೇಪರ್‌ಯೀ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸೀರಿಯಲಾಂಚಾ ಕೊಲಮಾರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೋಟ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಸಿನಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ 9499 ನಂಬರ್ ತಾಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಆದಾಳ್ಳೆಂ! ತೊ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಚ್ ನಾ! ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಪೇಪರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ನಂಬರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ.

Read More »

ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ

ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತೆತ್ ನಾ ಕಾಯ್? ಹೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ತಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತರ್ಮನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳೆಯ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ಚೆ ತಸಲೊ ಪಿಸೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ದುಸ್ರಿ ಚಿತ್ರ್-ಹಿಂಸಾ ಬೋವ್ಶಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ನಂಜಾಳ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾತೆತ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೋರಾನ್, ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರಿಜೆ ನಾ ಮೊರಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಲಾಷ ಉದೆಲಿ.

Read More »