ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ

mm
ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ನಾಂವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ 'ಸಾಂಕಳ್' ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂಚ್ 'ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್' ಸುರ್ವಾತುನ್ ಸಬಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ , ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ, ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಪುರ್ವಿಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್. ಬಾಯ್(ಕಾದಂಬರಿ) ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕತಾ ಆನಿ ಸುಮತಿ (ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ) ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನ್ಶಾಂ (ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಳ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ್) - ತಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಜೀವನ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ(1975) ತಾಣೆ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೊ ಕತಾ ಪುಂಜೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವರಕವಿ ಲೂವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಜಲ್ಮಾ ಶತಾಬ್ದಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ

ತ್ಯಾಕಾಳಾರ್ ಗಲ್ಪಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಜಾಯ್ಥ್ಯೊ ಅಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ-ಬಾಯ್ಲೊ ಜಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ವಿವಿದ್ ಸಮಸ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಕಶ್ಟಾತಾಲಿಂ, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಗಲ್ಪಾಚಿ (ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುವೈಟಾಕ್ ) ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್‌ನ್‌ಯಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೊವಾಚೆ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕುವೈಟ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅತ್ಯಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ 28 ತರ್, ಮಾಲ್ಘ್ಯಾಡ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ 10 ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಕುವೈಟ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್, ತ್ಯಾಗ್ ಅನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಜೋಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಅನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮೊಗಾನ್ ಅನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಂ.

Read More »