ಹೆನ್ರಿ ಸೊಜ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 100 ಲಾಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, 150 ಲಾಗಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ಚಡುಣೆ 25 ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಣಾರಿ, ದಿವೊ, ಕುಟಾಮ್, ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ತಾರಣ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್, ಭಾರತಾಂತ್ ವಿದೇಶಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಕಾರ್ ?

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊ ಬಿಡೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಮಾಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ್ ತರೀ ಆವಯ್ ಶ್ಯಾಮೆಲಾ ಗೋಪಾಲನ್ ಭಾರತೀ ಹಿಂದು. ಕಮಲ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ಯೀ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಳ್ತಾ.  ಮುಕ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಿ ನಮೃತ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಕ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಮುಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮ್, ಕಾತ್, ಜಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಬರೆ ಹುದ್ದೆ ಲಾಬ್ತಾತ್ ತರ್,  ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಹುದ್ದೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

Read More »

‘ಪಯ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್’ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ?

ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಮಧೆಂ, ದುಬಾವ್, ಮನಸ್ಥಾಪ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಥೊಡೆ ಮುಖೆಲಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಯಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಪವ್ಣೆ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್‌ನಾ. ಸಭಾಕಾರ್ಯಾಂನಿ ತರ್ ಯಾಜಕಾಂನೀ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಯಾಜಕೀ ವೃಂದಾನ್ ಭೆಟ್ ದೀನಾಯೆ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಕ್ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠವ್ಯೆತ್. ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಸೆವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂವಿನಾಯೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಚೂಕ್ ಮಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆರಾಂ ಸಮುದಾಯೆಚಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರಿಜಯ್. ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಹೆರಾಂ ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಜಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಪುಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹೆರಾಂ ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಟಯ್ಜಯ್? ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹೊಜೆಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ವಾ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

Read More »