ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಂಜಿಮಠಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಸ್ಚಿ ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್ ಮುಳಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆಚಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಸನದ್ ಆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರ್‌ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ವೃತ್ತೆಪರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್, ಬೆಳ್ಳೆವಿಶನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಫಾಯ್ನೆಳ್

ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವಸ್ತುಂಕಡೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂ ಮಾತ್ ಖುದ್ ಯಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ವಣದಿರ್ ಚಡುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಣದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಯಾದ್, ಏಕ್ ನಾತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಯ್ರೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಣದಿವಯ್ಲಿಂ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತುಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ, ನಾತಿಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾತ್. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂನಿ ಸುಕ್ - ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ತ್ ದೂಕ್‌ಯೀ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ದೂಕ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಣದಿಚೆರ್ ಖಿಳೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಿಳೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ವಣದ್ ಮಾತ್ ತಿ ದೂಕ್ ಭೊಗುನ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ಪಳಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ತಿ ದೂಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಡ್ ಯೆತಾ.

Read More »