Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೆಲ್ ಕ ಮಿಯಾರ್

mm
ಮೆಲ್ ಕ ಮಿಯಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಶನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ - ಮಿಯಾರ್ಚೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಥಾವ್ನ್ ಸಮೂಹ್ ಸಂವಹನ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಆನಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಥಾವ್ನ್ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್, ಗಲ್ಫ್ ಡೇಯ್ಲಿ ನಿವ್ಸ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ಡೇಯ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಪತ್ರಾಂತ್, ರಾಜ್‌ದಾನಿ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಂತ್ ತಶೆಂ ಸಂಡೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪತ್ರಾಂತ್, ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತಶೆಂ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಅನ್ಬೊಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾವೆಳಿಂ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್‌ಪೊರ್ಮೆಶನ್ ಬ್ಯೂರೋಂತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಭಾವ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನಿ ವೆಬ್ ಮಿಡಿಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾತ್.

ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಧಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಧರ್ನ್ ಪರತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಟಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್, ದುಕೆನ್ ವಾಳ್ವಳ್ಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪಾದ್ರಿ - ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಧೊಸ್ತಾ.

Read More »

ಮೊಡಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಾಮ್

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಗೊಂಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊಂ. ಫ್ಲೈಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ತಾನ್. ಫಕತ್ ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ …

Read More »

ಪನ್ನಾಸ್ ಉತರ್ಲಿಂ ? ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ !

ಬಹ್ರೆನ್ ರಾಯಾಚೊ ಗಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ರಾಯ್ ನಿಮಾಣೆ ತೀರ್ಮಾನ್ ಘೆತಾ. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಂಸದ್ (ಎಂಪಿ) ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ತರೀ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಕಾನೂನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್.  ಹಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಎಂಪಿನಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹಾಸ್ಚೆಂಗೀ ಯಾ ರಡ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ …

Read More »

ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಘಡಿ

ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಬರೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಅಮೆಚೂರ್’ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಬಾರಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅಯಸ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾಗಿ? …

Read More »

ಆವಯ್‌ ಖಾತಿರ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕಡೆ ಪಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ತಕ್ಷಣ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ‘ಹಾಯ್’ ಸಂದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, “ತುಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್, ತುಜಿ ಭುರ್ಗೊಂ ಕಸೊ ಆಸಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಕಶಿ ಆಸಾ, ಜೆವ್ಲೊಯ್‌ಗೀ, ನಿಸ್ತೆಂ ಕಿತೆಂ…” ಅಶೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಲಾಂಬ್ ವೆತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೆ ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸೀದಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. …

Read More »

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ತರೀ ತೆ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಅಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾವಂತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗ್ದಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ …

Read More »

ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ಮೊರ್ನಾಗಾಡಿಯೆಚಿಂ ರೊದಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ , ಆಮಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ , ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡನಾತ್ಲೊ.  ಕಾಂಯ್ ತೆದಾಳಾ-ತೆದಾಳಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿ ಥೈಲಿ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ರೂಪಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ದಾಸ್ಮಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಬಣ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಮಾಜ್ವಾತಾಲೊ. ತರೀ …

Read More »

ಬೀಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾಗೀ, ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಉಂದಿರ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಗ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್‌ ಕೆದಾಳಾ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೊ ’ಬೊಲ್ಪೊ’ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರೀಗ್‌ ಘೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಕೀಗತ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ‌ ಅಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ನಿಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್‌ ಆಪ್ಣಾಕ್ …

Read More »