ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ AIMIT, ಬೀರಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಗಾಂವಾನ್ ನೀರುಡೆಚೊ. ಸತ್ತರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಶೆಂಬೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಸೋಧಿತ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಷಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್‌ಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಮೂಹ್ ಸಂಹವನ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಮೊಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೂಸ್ ( ಕವಿತಾ ಜಮೊ) ಪಯ್ಣ್ (ಕಥಾ ಜಮೊ) ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟಿತ್ ಬೂಕ್.

ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಚಿ ಖುನ್!!

ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್. ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡಾಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಕುಡಾಯ್ಲಾ. ಕೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತೊಲೊಗೀ ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತೆಲೆ." ತಾಚೊ ಖರೊ ಆರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಹುಷ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಿಚಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ.

Read More »

ಮೊಡಿಂ

ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾಚ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಜೀವಿಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾ. ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಯೀ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಮರಣ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊಭ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್ ದುರಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ, ಅಕ್ರೇಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಭಾಚಿಕ್ ತರಾನ್ …

Read More »

ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್!

‘ಆಮ್ಕಾಂ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ನೀಜ್ ಮೋಗ್’, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್. ಆನಿ ತಿಚೆ ಹಜಾರೊಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಜ್ ಹೆಂಚ್ ಹೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಾವುನ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ‘ಸೆವಾ’ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂ ವಿಶಿಂ ಥೊಡೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಅನ್ಬೊಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಆನಿ …

Read More »

ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತಾಂಚೊ ದೇವ್

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಆದಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ದೊ| ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆಚೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆಚಾರಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತರ್ಕ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತರ್ಕಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೇಕನಾಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್, ಕಶೆಂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. …

Read More »

ಪಾಕ್ಳಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಮೆಳೊನ್ ಫುಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘಡಿ

ಚುಟುಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಗಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೋವ್ ಶಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂನಿ ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಂನಿ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಶ್ಯಾ ವೊಣೊದಿಂಚೆರ್ ಅಪ್ರೂಪ್(!) ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಶಿಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಬರವ್ಪಿ, ಸಾಹಿತಿ …

Read More »