ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

mm
ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವೆದಾರ್. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪತಿಣ್ ಆಪೊಲಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ. 1966 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ 1982 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಮಿಯಾರ್, ಮುಂಬಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮುಲುಂಡ್, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ಸುಮಾರ್ ಅಟ್ರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ 17 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರವ್ನ್, ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್, ನಟನ್ ಕರುನ್ ಮುಂಬಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮೊಗಾಚೊ ಪಿಸೊ, ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್, ಇಮಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್. ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತರ್ಜಣ್ ಶೆತಾಂತೀ ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : 05 ಅಕ್ತೋಬರ್ 1946

ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಲಾಕ್‌ಡಾವ್ನ್ … ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ?

ದಶೆಂಬ್ರಾ ಭಿತರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ವ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಆಟ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ 52% ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ. ಆನಿಕೀ 48% ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜಾಯ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾಕ್  ಸದಾಂ ಲೈನಿರ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆತಾ! ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆರ್ ವಕ್ತಾಂ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಸರ್ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾ? ಯಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಸುದಾರ್ಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಿಂತಾ? ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಹೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಮುಫ್ತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್  ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸುಪ್ರ‍ಿಮ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದೀಜೆ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರೊಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಫಾವೊ?

Read More »

ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ?

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚೊ ತಾಪ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೊ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಶಿದ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರಾಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಮಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪರತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್! ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್. ಕಾರಣ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ದುಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್, ವೆಗಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಮಂದಿರಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತರೀ ಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್‌ಚ್ ಮಿಸಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಲವ್ಯೆತಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಖಬ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್... ತಿಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಮುಹುರ್ತಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ...  ಆಮಿ ಆಮ್ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್…

"ಅಂಕಲ್, ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಂಗಾಯಿ ಆಸ್ಚಿ ಎಕಾ ಭಾವಾಪರಿಂ ಜೆರಿಲಾಗಿಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿಯಿ ವಳಕ್ ವ ಚಂಗಾಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!" "ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿಂತಿಯಾ. ವಿಸರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಆಮಿ ಆತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚೊ ಬರೊ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. "ಮಸ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್..." "ತುವೆಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಸಿಂತಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಪರಿಂ ತುಂ. ತುಕಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಪುಣಿ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್..." "ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಂಕಲ್!?..." ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್‌ಯಿ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

Read More »

ಕಥೊಲಿಕ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್! ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಸಾಧೆಪಣಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಆಮಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿತ್? ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸುದ್ರೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊರೊನಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಕಶಿ? ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಂಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾ ಥಾವ್ನ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕರ್ಚೊ ಶೃಂಗಾರ್, ದಬಾಜೊ ಪಳೆತಾನಾ ಖರಿ ಭಕ್ತಿ ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿ ದಳ್ಬಾರಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ?

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಕಾರ್ವಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಕುಮ್ಟಾ, ಉಡ್ಪಿ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ತ್‌ಯಿ ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತೇಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ನಾ ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ವೆಳಾರ್ ಫಾವೊತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂ ?  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ. ಜಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

Read More »

ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಯೆತಾ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವೈರಸ್

'ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್' ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ 1898 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೊಸೆಫ್ ಪುಲಿತ್ಜರ್ ಹಾಣೆ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್  'ಅಮೆರಿಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚೆಂ 'ಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಮೇಯ್ನ್' ತಾರುಂ ಆನಿ ಹವಾನಾ ಬಂದರ್ ಸ್ಪೋಟ್’.   ಹ್ಯಾ ಬಾತ್ಮೆವರ್ವಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಝುಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ -  'ಇರಾಕಾಂತ್ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಮೊ ಕರಿತ್ ಆಸಾ' ಅಸಲ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್  ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತಾಪಾತಾಳಾಂನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ  ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಾಸಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ – ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 25-26 ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ದೇಶಾಚಾ ಮಾನಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಬಸೊನ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ! ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ಪೂಣ್ - ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ/ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಘರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ವಾಚ್ತಾತ್? ಆಮ್ಚೆಂ ಲಿಖ್ಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುದ್ರಾಲಾಂ - ಸಾಹಿತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಂಥಹ್ವಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವರೊವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

Read More »

ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆ ಪಾಕೆ, ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣುಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್ ?

ರುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಕೊ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಶೀದಾ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಘರಾಂನಿ ಪೊಸ್ಚ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಪಾಕೊ ಆನಿ  ಮನಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕೊರೊನಾ ವಿಷಾಣು ಸಂತತ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಯಾ ಇತರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಸವಯೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿವಾಸ್‌ಸ್ಥಾನ್ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲಾ. ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೊಂ ಅದಿವಾಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ನಿಪಾಹ್ ವಿಷಾಣು ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

Read More »

ದುಬಂಯ್ತ್ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ…

ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಕಾಮಾ ದೀಜಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಬೆಂಕಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವ್ಯವಸಾಯಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಡೇರಾ ದುಬಯ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆಶಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾ ವಜ್ರಾಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿ. ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ದುಕನಾಂ ಅರ್ಬಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚಿಂ. ಜೊಯ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಜೊಸ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಮಲಾಬಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕೃಷ್ಣಾ, ಪೊಪ್ಲೇ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಾ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಪಠಾಣಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿ ಲೋಕ್‌ಯಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲಯ್ತಾ.

Read More »