Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಇಜ್ನೆರ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕಂಪ್ನೆನಿಂ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ಯಾನಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಸ್ವಉದ್ಯಮ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಂಪೆನಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಜಿವಾತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತೆಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲೆ ಜಿವಾತರ್ಫೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಉಪೆಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ತೋ ಎಕ್ಲೊ. ಯುವಸಂಘಟನಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುರ್ಸತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವಸಕ್ತೆಚೊ ಧನಾತ್ಮಕ್ ವಾಪರ್ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

ದಿಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ – ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಥಾಪಡ್ ?

ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಜೀಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕಾತ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮೊಸ್ತು ವೆಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಂ! ಪುಣ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, ಭಾಜಪಾಕ್ ಪಡುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಶೆಕ್ಡ್ಯಾವಾರ್ ಮತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ.

Read More »

ಜಿವ್ಘಾತ್ – ಸಮಾಜಿಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ವಾ ಗಿರಾಂತ್?

ಜಿವ್ಘಾತಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ತೀನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಜರ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಉನ್ನತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನ್ ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆಲೊಚೆನ್, ಏಕ್ ತರ್, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್, ಮಣಿಯಾರಿಚ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿಜೆ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್, ದುಸ್ರಿ ಸಂಗತ್. ತಿಸ್ರಿ ಆನಿ ಆನಿ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್  - ಫಾರಿಕ್ಪಣ್!  ಜಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರೋಪ್ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೀಂಯ್ ನಾಂವಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಜಿಣಿ ಅಕೇರ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ತರೀ ನಾಂವಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಲಿಂ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ತಶೆಂ ಪುಣೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೀತ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲಿ, ಜೀವ್ ಆಸೊನ್ ಬೂದ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಮರೊನ್ ತರೀ ಬೂದ್ ಶಿಕವ್ಯಾಂ  - ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ, ಹಗ್ಯಾಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಉಜೊ!

Read More »

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೋ … ನಕಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಷ್ಟ್‌ಗಳೋ?

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾನರ್ ಇವರು ಹರಿಯುವುದು, ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹರಿಯುವುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಹೊಡೆದಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗುತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತಿತ್ತು.  ಸೌರಾಜ್ 'ಕಸ'ದ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಲೇರುವ ಬ್ಯಾನರ್ - ಬಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಯಾಕಿರಬಹುದು ? ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಮುಂಬಯಿ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿತ್ಯದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲೆಂದೇ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಳೆದ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ - ಎನ್'ಕೌಂಟರ್! ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ... ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾನ್ ಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಅವನು ಹೇಳಿದ ರೌಡಿಯನ್ನು ಎನ್'ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು! ಕಸದಿಂದ - ಬ್ಯಾನರ್‌ಗೆ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದೇ ?

Read More »

ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ, ಮುಖವಾಡಕ್ಕಲ್ಲ !

ಜೊಸಿಟಾರವರು, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿದ್ದರೆ  ನಾನಿದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವವಳು ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆ ತಾನೊಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಶ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಕೋಟಿ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮತಚಲಾಯಿವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನೊಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಕೊಂಡಾಕೆ, ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಎನ್ನುವುದು  ಆಕೆಯ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ! 

Read More »

ತುಮ್ಚೊ ವೋಟ್ ಕೊಣಾಕ್?

ಸಕ್ಕಡ್ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ - ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಶಿಕ್ಪಿ, ಶ್ಯಾಥಿವಂತ್ ಕೋಣ್?, ತಾಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥಿ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಲಾಭಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಕಸಲೊ? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಆಸಾತ್'ಗೀ? ಸಕ್ಡಾ ವರ್ನ್ ಚಡ್ ತೊ ಮಾರ್, ಬಡಯ್, ಹುಲ್ಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾವಿರೊದ್ ಕಾಲೆತಿಚೊಗೀ? ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಾಂಚೆ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಂಚೆಂ ಸೊಬಿತ್ ವೋಡ್ತ್ ಜಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೌಹಾರ್ದಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೊಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಾಕ್ ನ್ಹಯ್!

Read More »

ಕೇರಳ : ಸ್ರಾವಾಂತೀ ಸಾಳಕ್ ಫುಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಬರಿಮಲೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಜ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ 'ಧರ್ಮ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್'ಗೀ?' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾನಾ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾಲನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾನ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಪುಣ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್, ದಣ್ಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಮುಖೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್ ತರೀ, ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂ ಪಿಣರಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಧೊಸ್ತಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ - ಜರ್ ಶಬರಿಮಲೆ ದೀವ್ಳ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್, ಭಾಜಪಾ ತಸ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತೆ ತರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಂ?

Read More »

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ – ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಲೋಕ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿತ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೇಸಿ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಜೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ “ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾನಿಂ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್” ಮ್ಹಣ್ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇಟ್’ಮೆಂಟ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ, ವಕ್ತಾರಾಂಚೆಂ ಮೌನ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಯಾಳಿಜೆ, ಜಾಪ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮೆಳ್ತಾ!

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್

ಆಮ್ಚೆ ಐಸಿವೈಎಮ್ ತರ್ನಾಟೆ  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪುತ್ತೂರ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರಿಸರಾಂನಿ ಆವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಜತ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣಿಂ ಎದೊಳ್'ಚ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಮಿಶನ್ ಕುಡ್ಲ ಟು ಕೇರಳ (Mission K2K) ಹಾಚಿ ತಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಘಟಕಾನಿಂ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹಂತಾರ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಗೋಸ್ತ್ 19 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಣಾ ಸಾಹೆತ್ ಯಾ ದುಡ್ವಾ ರುಪಿಂ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಮಜತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಯಾ ಸಂತ್ರಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಭಾಂದ್ತಾ.  ಫುಲ್ ಯಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಆಮ್ಚೆ ತಾಂಕಿಪುರ್ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕುಮ್ಕೆ ಕಾಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ದೇಖ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

Read More »