ಫಿಲಿಫ್, ಮುದಾರ್ಥ

mm
ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ ಹ್ಯೆ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್-ಆಟ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಬೆಳ್ಳೆವಿಜನ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಟುಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಜ಼್ ಜ಼ಾಳಿ-ಜ಼ಾಗ್ಯಾಂನಿ ಖಾಸ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಶ್ರಿಮಾನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸೋಜ಼್ ದಿಂದೊಟ್ಟೂಚ್ಯಾ ಮುದಾರ್ಥಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಬಾಳೆಗುಂಡಿಚಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಿಲಾರ್ ಪುಕ್ಕಿತ್ಲುಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಪುರ್ವಜ಼್ ಪಿಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿರ್ವಾಂ, ಸೊರ್ಕೊಳ್, ಬೊಳಿಯೆ, ನಕ್ರೆ, ಕಣಜಾರ್ ಅನಿ ದಿಂದೊಟ್ಟು ದೆಸಾಂತರ್ ಜ಼ಾಲೆ ಫಿಲಿಪಾಚ್ಯಾ ಅಜ್ಯಾನ್ ಸಾಗ್ವಳಿ ಕರ್ಚಿ ಭುಂಯ್ ಸೋದೆ ಮಟಾಚಿ. ಮಟಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ 8 ಮುಡೆ ಗೇಣ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ದುಸ್ರಿ ಜ಼ೋಡ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 2 ಚಲ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಇರಾಣಿ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿ, ತೆ ಟೆಕ್ಸಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 1953 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ವೆರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಬೌಥು ಮುದಾರ್ಥಾ ಆನಿ ರೆಮೆಜ಼್ ಬಿರಿತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಜ಼ಲ್ಮಾಲೊ. 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾಂಬುರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜ಼ಾಲೊ. ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿಂ ಕೆಲೆಂ. 1969 ಮೇಯಾಚಿ 30 ತಾರಿಕ್, ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್‌ಚ್ ಭಾರಿಚ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಫಿಲಿಪಾನ್ ದಾವ್ಯೆ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ಕಣಾಟಕಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ರೆಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಹೊ ದಾಕ್ಲೊ, ಆಜೂನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಫಿಲಿಪ್ ಲೊಕಾಂಡ್ ಆನಿ ಮಿಲಾವ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಇಜ್ನೆರ್. ಹಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರಿಚ್ ಉಣ್ಯಾ ಕಂಪನ್ಯಾಂನಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಫಿಲಿಪಾ ತಸಲೆ ತಜ್ಞ್ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಸಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ political unstable ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚಾನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನೀತ್ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ಯೆ ಮುಂಬಯ್ಂತ್ ನೆರುಲಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ, ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಜಿಯೆತಾ. ಅಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ವಾಚುಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಂಪುಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ತಾ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಚಾ.ಫ್ರಾ, ಸಿರಿವಂತ್, ಖಡಾಪ್ ಅನಿ ಕೊಸ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಚೆಂ ಬರಪ್, ನವನೀತ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕವಿತಾ, ಆನಿ ಸೊಫಿಸಾಬ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಆನಿ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆಂ ಬರಪ್ ತಾಣೆಂ 1968 - 77 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 6-8 ವರ್ಸಾಂ ಕಾಯಾಮ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ. ಕಿಟಾಳಾತ್ ತಾಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಅಂಕಣ್ 'ಮುದಾರ್ಥಾ ಮಹಲ್' ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ.

ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ – ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಜೊಕ್ವಾಚಿ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಶೈಲಿ ಆಸಾ. ತಿ ಅಖ್ರೆಚ್ಯೆಂ climax  ವ anti-climax ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಪ್ರಿಲ್ಯಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ - ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು ಪ್ರಬಂಧ್. ಜೊಕ್ವಾ ಆಮ್ಚೊ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಹೀರೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್  'ತಿಚ್ಯೆ ಪೈಶೆ' ಜೊಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಕಿ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ದೀಂವ್ಚ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯೆಂ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕ್. ಹಿ ವೃತ್ತಿ ಭಾರಿಚ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂನಿಂ ಮನೆ ಕೆಲಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ನಾಂ ಘೊವಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ತಾ, ನಾಂ ತೊ ತಿ ಅಖ್ರೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ತಾ. ಹೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣಾಂ, ಹಣೆಬರಪ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಮಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಾಂ. ಪಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ 'ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು' ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂ ತರ್, ಪಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ತೆಂ.

Read More »

ಬಿಜೆಪಿವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾ ಬೊಂಬ್

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, 2019 ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀಸಾ, ಮೋದಿನ್ ರೆಡ್ ಫೊರ್ಟಾರ್ ಭಾಶಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: ಪೊಪುಲೇಶನ್ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಆಮ್ಕಾ ಖಂತಿಚ್ಯೆಂ ಸಮಸ್ಸೆಂ. ವಿಕಾಸಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್. ದೋಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಚಿಂ. ತಿಂ ದೇಶ್-ಪ್ರೇಮಿ". "ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಮೋದಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿ ದೊಗಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬೆ-ಜವಾಬ್ದಾರ್. ಪುಣೆ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾಂ, ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 96 ಎಮ್.ಪಿಂಕ್ ತೆಗಾಂ ವ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ ಬೆವಾಬ್ದಾರ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತೆ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್! ಹಸ್ತಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ದಾಂತ್, ಚಾಬೊಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಮೋದಿಚಿ ಗಜಾಲ್!"

Read More »

ಕಿಟಾಳ್ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತೊ : ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ್ ಘುಗಿಕ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಅವತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿತಾ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಆನಿಂ ದೇಶ್-ಭಕ್ತಿಕ್, ತಶೆಂ ಸಂಪತ್ತಿ-ಸವೃದ್ಧಿಕ್ ಘುಟ್ಲಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಹಿಟ್ಲರಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ. ತಸ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ left liberal secular intellectuals ಬೋಬ್ ಮಾರುನ್ ಆಸತ್. ತ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಘುಗಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ? ತೆ ಕುರ್ಡೆ ಆನಿಂ ಕೆಪ್ಪೆ. ತಾಂಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್, ಭಕ್ತ್ ನೈಂ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಸಾಧೊ ಜಮೊ ಘುಗಿಚ್ಯಾ ಫೊಕೊಳ್ ಪರ್ಜಳಾಂತ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲಾಗೀ? ತೋಯೀ ಮೊನೊ ಜಾಲಾಗೀ? ದೇಸ್ ವಿಬಾಡ್ಲೆಲಿ ಗತ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಿತ್ಲಿ ಘುಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಘುಗಿಕ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಮತ್ ಜಮ್ಯಾಚಿ ನೈಂಗೀ? ಖಂಡಿತ್, ವ್ಹಯ್.

Read More »

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 4

ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್‍ಚ್ ನಹಿಂ, ಏಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ management ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಜರ್ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ಪಿ ಹ್ಯಾಂ ವಿಷಯಾಂಚೊ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾ ವ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ, ತಾಣೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸವ್ಲತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಢೆಂ ಸಂವಾದ್ ಕರಿಯೆತ್. 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಚ್, ದೋನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಚಲಯ್ತನಾ, ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹರಾಚಿ ಫೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲರ್ 125 ಆಸ್ಲಿ. ಹಿ ಸೆವಾ ಆತಾಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫುಕಟಾಕ್. ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ MRPL, UPCL, KIOCL, MFC, Suzlon, Strategic Oil Reserve ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಸ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿಂ ಜಾಂಟಿಕಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಹುಮೆದ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ.

Read More »

ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಲಾಯ್ತಾ ಉಜೊ: ಮೋದಿಕ್ ನಾಂ ಭೆಜೊ?

"ಪೆಟ್ರೊಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯೇಸ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಮ್ ಇಂದನಾಂ ಮೆಳೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಸದಾಂಯೀ ಫೊಂಡ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್!" "ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಹರ್ಸಾ, 4.5 ಲಾಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಟೇಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಉಣ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ತಿಜೊರಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೋದಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಖರ್ಚುಂಕ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಮೋದಿಕ್ ರುಚಾನಾಂತ್. ರಾಷ್ಟಪತಿಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮೋದಿಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ನಾಕಾಯೇ? ದೆಕುನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್; ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ್ ಕಾಮ್. ಕೊರೊನಾ ಲೋಕ್ಡಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್.

Read More »

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 3

2002 ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ. "ತಕ್ಶಣ್ ಯೇ. ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ". ಹಾಂವ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ತಚ್, ತೊ ಶೀದಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ. "ಆತಾಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್. ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾ. ಲೊಂಕ್ದಾಚ್ಯೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಾಡಯ್ಜೆ, ಎಕಾ ವ್ಹರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್. SMART (Specific Measurable Achievable Relevant and Time-bound) ಶೆವೊಟ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮುನಾಫೊ ಚಡಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾನ್, ಸ ಹಫ್ತೆ ಸಂಪ್ಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಯೆದೊಳ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಧಾಡುಂಕ್ನಾಂ. ಬಹುಶಾ, ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತಾಂ."

Read More »

ರೈತಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಮೋದಿಚಿ ಕಾಣಿಕ್.

ಶೆತ್ಕಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾಚ್ಯೆಂ ಅಗ್ರಿ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಸನ್ಸ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ತರ್, ತೆಂ ರೈತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತಾಚ್ಯೆಂ. ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ರಾಂದ್ವಯ್-ದಾಳಿ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್-ಮಸಾಲೊ, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳಿಂ ಕಾಂಯ್ ಎಪಿಎಮ್‌ಸಿ ಮಂಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮೋಲಾಕ್ ಶೆತ್ಕಾರಿ ವಿಕ್ತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗೋಂವ್ ಆನಿಂ ತಾಂದುಳ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈತಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ದಿತಾಂವ್. ಹೆಂ ರೈತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಖಾಲ್ತಿ ಕಾಣಿಕ್ - ಮೋದಿನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯೆತಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಸಂಸದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಬಹುಮತೆನ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕಾನುನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್ ರೈತಾಂನಿಂ ಭರ್ವಾಸೊ ದವ್ರಿಜೆ" ಹಾಂವೆಂ ತರ್ಕ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಮೋದಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ಲಿಂ.

Read More »

ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಿಗೀ?

ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾ 2024 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ 'ರೆಗುಲರ್' ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಮೇಟಾಂ ಘೆತೆಲೆ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಇಂಪೀಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಇವಾಂಕಾಕ್ ಆನಿಂ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಜೇರೆಡಾಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ನಿಶೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಹೆಂ : ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚಿಂ ತೀನ್ ಅಂಗಾಂ - ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಸೆನೆಟ್ ಆನಿಂ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅತಾಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.  ನಿತಳ್ ಆನಿಂ ನಿರ್ಮಳ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜ್ಯೊ ಬೈಡೆನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ಶಾಬಿತ್ ಉರ್ತೆಲಿ.

Read More »

ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕೊಂಕ್ನಾಂ ಪುಣ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಟ್ರಂಪಿಸ್ಮ್

"ವ್ಹಡ್ ನಾಂ. ದಸೆಂಬ್ರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ವೋಟ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ರಜಾ ಜನೆರ್ 5 ಪರ‍್ಯಾಂತ್. ಜನೆರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್, ಹಾಲಿ ಉಪ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಜಮ್ತಾ ಆನಿ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ವೋಟ್ ಮೆಜ್ತಾ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ತೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆ ನೆಮ್ಲೆಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ, ಉಲಟ್-ಪಲಟ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೆನ್ಸಲ್ ಕೆಲಿ ತರ್?" ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಹಿ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬುಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆವ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಶೆಂ. " ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್, ತುಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾವಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ. ಜನೆರ್ 21 ತಾರಿಕ್ ಯೆಂವ್ದಿ. ಟ್ರಂಪ್ ನವ್ಯಾ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಕ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ದಿ ವ ನಾ, ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯೆಚ್ ಅಂಗ್-ರಕ್ಶಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವರ‍್ನ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾರ್ ಬಸಯ್ತೆಲೆ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತರ್ಕ್ ಸಮಾಪ್ತ್." ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

Read More »