ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

mm
ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. 1958 ಜೂನ್ 20 ವೆರ್ ಜಲ್ಮ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಿರಾರೋಡ್, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ. 8 ವೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ವೋಡ್. ಸುಮರ್ 150 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ, 20 ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಿ ಎ. ಡಿಗ್ರಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತಸೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೊಡ್ಪಿ. ಹಾಲಿಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬೂಕ್ ’ತಾನ್’ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲಾ. ಆಜೂನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಹ - ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಗೊಷ್ಟಿಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ರಾಕ್ಣೊ, ಉಜ್ವಾಡ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಪಾಟಾಚೊ ರಾಯ್

ರ್ಜೆರಾಜ್ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ರಾಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಾರ್ ಬಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪರ್ಜಾಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಪರ್ಜೆಮದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಜೆಚೊಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್‌ಭಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್...

Read More »

ಐಪಿಎಲ್ ಆನಿ ಎಲಿಸಾಂವ್

ದೋನಿ ಆನಿ ಕೊಹ್ಲಿಕ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ (ಘರ್-ಟೀಮ್) ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಆನಿ ಧಿಗೊ ದಿತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ರಜಾ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಆನಿ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಟಿ. ವಿ. ಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ವಾಸ್ತಾವಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಏಕ್ ಘಟ್ ಆನಿ ಶಾತಿವಂತ್, ಧರ್ಮ್ - ನಿರಪೇಕ್ಶ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತೊಲೊ ?

Read More »