ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

mm
’ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ’ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆ಼ಚೊ ತರ್ನೊ ಬರವ್ಪಿ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಬಜ್ಪೆಚೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ, ಚಡುಣೆ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಕವನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೋಶುಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ - ವಿನೋದ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನೀಯ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಶೈಲಿಚ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಶೈಲೆನ್, ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ದಲಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ರೋಶುಕ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಣೆ 17 ವಿನೋದಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ.

ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್

ನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಮಿಶಿಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕಾಳಾಂಪಾಸುನ್ ಬುದಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಡಾಕ್ ಏಕ್ ಅಲಿಖಿತ್ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ದರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸಾ. ಪುರಾಣಾಂ/ಸುವಾರ್ತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಋಷಿಂಕ್/ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ಯಾನಿ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್, ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಲಿಂಕನಾಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖಾಡ್ ತಾಸ್ಚಿ ಸಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಂನಿ, ಋಷಿ - ಆಪೊಸ್ತಲಾಂನಿ, ವಿಗ್ಯಾನಿ, ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿಂ, ತಾಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಡ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ...

Read More »

ಕೊರೋನಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಡಿಯೋಯಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪೋಲಿಸಾಂಚೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ರಿಗೊನ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೀಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ. ಸಾಡೊ ನೆಸಯ್ಲೊ, ಮುದಿ ಶಿಂವ್ಲಿ, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊಕಾಲ್ ರಡುಂಕ್ ನಾ. ರಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊವ್ರೊ. ಆಯೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ದೂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ. ಗಲಾಟೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಕಾಲ್ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಯ್. ಆತಾಂ ಹೊಕಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾಚ್ ವೆತಾ ಕಂಯ್. ತಿ ಚವ್ದಾ ದೀಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್!

Read More »

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ -  ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಗೊಳಿಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗೊಳಿಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಕರ‍್ನ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ಸದಾಂಯ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಿಬರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪೊಕಾಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಕರ‍್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ 'ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ' ಹಾಸೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.

Read More »

ಯೆಯಾ, ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ

ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಕೊರೊನಾ, ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಂಯ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಉಟ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊರೊನಾ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈರಸ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ.

Read More »

ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್

ವೊರಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಜುವಾನ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕೊರೊನಾಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತಾಕಾ 'ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಕಲ್‌ರವರ ಬಂಧನ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಸ್ಕ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಲಾ ವಯ್ರ್ ತಿಕಾ ರಾಸ್ಕಲಾ ತೆದೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಸ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಗರಿಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುರ‍್ಲಿ (ಎಡಿ) ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿಗಿ ಪಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಎಡಿ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟುನ್, ಪಾಟಿಂ ವೊಡೊನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡಿ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಮೆಜುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈರಾಸಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

Read More »

ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

"ನಾ ಫಾದರ್, ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಜರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಅಮ್ಚಿ ಪತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮರ‍್ಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾಂ." ಅತಾಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಲಯ್ಲಿ. "ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಕಾನ್ ಜಡ್ಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನವಿ ಮರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾತಲಿ." ವಿಗಾರಾನ್ ಸಂಧಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ‍್ಲೆಂ. "ನಾಂ ಫಾದರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂ ಮೊನಿಕಾಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಜಾಯಿಚ್ಚ್" "ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಅಸಾ ಖಂಡಿತ್, ಆಮಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಅವಯೊ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಯ್, ದಾಕಯಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್."

Read More »

ಎಕ್ಯೆ ದೊರಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕಾಂಕ್ ಹಿ ದೊರಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಆಜ್ ದೊರಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜ್ ದೊರಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊರಿಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಶೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್, ಕೋರ್ಟ್, ಜಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಡ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಪುಣ್ 'ಖುದ್ಧ್' ವಾ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ಆಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್‌ವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದೊರಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಉಮೆ ದಿತಾನಾ ಹಿ ದೊರಿ ಪರತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್, ಸಜೊನ್, ಧಲೊನ್ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸೊನ್ಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಮಾಶೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ 'ಅಳೆ ತಾಣೆಂ ಕಾಲ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲಿ ಖಂಯ್' ಪೂಣ್ ಹೊಚ್ಚ್ ತಮಾಸೊ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಕಾಂತಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿ ಕಾಣಿ ದೊರಿಯೆಚಿ; ಪೂಣ್ ಜಿಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ.

Read More »

ಕೆವಿನಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ‘ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್’ – 50ವಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಎಂಜೊಯ್ ಕರ‍್ತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಫರ್ಮಳ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕಾಂಚಿ ಹಾಜರಿ ಆನಿ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆವಿನ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕೆವಿನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ನಾಟೆ ಗಾವ್ಪಿ ಅನಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಕೆವಿನಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊಚ್ ರಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Read More »

ವೊಳಿ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ತೀರ್ಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಶಬರಿಮಲೆ ದಿವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಲಗ್ನಾಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ತೀರ್ಪ್ ಸ್ವಾಗತಾಚೊ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಖಂಡನೀಯ್. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಲೋಕಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ವೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

Read More »