ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ. 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ : ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ : ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ. ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ : ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961 ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

ಜಾಳ್

“ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?” ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. “ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ” ಹೆಲೆನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಎರಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಒವರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಝಿ ಜಾಲಾ. ಬೇಕರಿಚೊ ವೆಪಾರ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಾಂ” ಹೆಲೆನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ನ್ ಸಾವಿಯೊ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾ. ಹೆಲೆನಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಮಾಲ್ವಲಿ. ತಾಣೆಂ ಘುಂವೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ತಿ ವೇಂಗ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ.

Read More »

ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ

"ಸವಾಲ್ ತಾಂಕಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮಾರ್ಕಾಬಾ. ಹ್ಹೆ... ಹ್ಹೆ..." ಪಾವ್ಲುನ್ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ, "ಪುಕಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ! ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೋಂಗಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ." ಮಾರ್ಕಾಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ ನೆಣಾ. ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ. "ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ? ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ?" ಪಾವ್ಲುನ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಸಮಾ ಜಾಲಿ" ಮಾರ್ಕಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಖರ್ಶೆಲೊ, "ಹೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್." "ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಆಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಜೆ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ" ಪಾವ್ಲು ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. "ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ಚೆ? ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್, ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ತುಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಮರ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊ. ಆಮ್ಚಿ ಜಮತ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಗೆಟ್‌ಆವ್ಟ್" ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಉಬಾರುನ್ ಮಾರ್ಕಾಬಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

Read More »

ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್

ವೀನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲ್ವನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಸೊ ಪಿಕೊ ಪೊಣೊಸ್ ಸಿಲ್ವನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಲವೀನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಣೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲವೀನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಷ್ಟ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ವರ್ಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂ. ದನ್ಪರಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಣ್ ತೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಂ.

Read More »

ರಿಮೊಟ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಆವ್ಚಿತ್ ರಿಮೊಟಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಿ ಕೆದಾಳಾ ಅಪ್ಲೆ ಘೊವಾ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲಿ ದಯಾಳ್ ಜಾಲಿ? “ಹಾಂವೆ ಪೇಪರಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ಘೊವಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಟಿವಿಚೊ ರಿಮೊಟ್ ಅಪ್ಡುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ರಿಮೊಟಾಚೆರ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಂಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ.” ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ …

Read More »

ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ಸರ್ಗಾಕ್ ಯಾ ಯೊಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ’ಸರ್ಗಾಕ್’ ಮಣ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸರ್ಗಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿಂ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್! ಹಿಂ ಮಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಯ್. ಹೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್. ಮೊರಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ? ಸಮೊಡ್ತೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ …

Read More »

ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ದೇವ್ ಬೊರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಆವ್ಡೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಎಚ್ಚೆಮಾಲಾಗಿಂ ಸುಟಿ ವಿಚಾರ‍್‍ಲ್ಲಿ. ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟೈಮ್‍ಪಾಸಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಆಸಾ. ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂಕಣಾಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ತುಮ್ಕಾಂ …

Read More »

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ತಿಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್ ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೊ. ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಕಾತಾರ್ನ್ ತಾಚಿ ರೊಸಾಳ್ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. "ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು ಚೊರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವ್ರತ್ ದವರ‍್ಲಾ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಕೊಬಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಘೆವ್ಯಾಂ." ಮಣ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ.

Read More »

ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ

ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬೊಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್. ದುಬೈಂತ್ ಮಜೊ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೇರಳಾಚೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದುಬೈ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಭೆಟ್ ಜಾತಾನಾ ’ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸವಾರಿ?’ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಕ್. ’ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಷೇದಿತ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ?” ಕೇರಳಾಚಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ …

Read More »

ಆಬಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋಗಾಂಯಿ ಆಬಾಂಕ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಜೆಂ ಜನನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಬಾಂಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಶಿಕ್ಷಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ’ಅಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ – ವೀಸ್ ಎಕ್ರೆ …

Read More »