Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

mm
ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಅತ್ತಾರಾಂತ್ (ಮಿಲಾರ್) ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಚಡುಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾ. ಹೊಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಿಲಾರ್, ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ್ ದರ್ಜೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಕೊಲೆಜ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸೊಸಿಯೆಟ್ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ತಶೆಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ವಿಭಾಗ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. 1984 ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೆಕನಾಂ ಆನಿ ಕವನಾಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಸಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್. 1100 ಪಾನಾಂಚಿ 25,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ 50,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕನ್ನಡ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 'Welcome to Konkani' ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ವಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಐ ಪಿ ಎ' ವಾಪಾರ್‍ಲಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆನಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸ್ಟೀವನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ' ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರೇತನ್. ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೊ 'ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ದಾಕ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ 12ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಜನ್ನ ಕವಿಚೆಂ 'ಯಶೋಧರ ಚರಿತಾ' ಕಾವ್ಯೆಂ ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲಾ. 12 -13 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ವ್ ಶರಣಾಂಚೆಂ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ 'ಸರ್‍ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಹಿತ್' ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. 'ರಂಗಣ್ಣಾಚೆ ಸಪ್ಣಾಂತುಲೆ ದೀಸ್' ತಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಾಶಾಂತರಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್. '27 ಕವಿತಾ' ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್. ಸಾಹಿತ್ ವಿಮರ್‍ಶ್ಯಾಚೊ 'ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ' ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಮೀಮಾಂಸಾಚೆಂ 'ಬಾನ್ನೆಂ' ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾಣೆ 1996 ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಂಡಳೆನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆವ್ಪಾ ಸಮಿತಿಂನಿ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ವಿವಿಧ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸೆಮಿನಾರಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ !

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಧಾರಿ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಲುವಿಸ್ ಸೊಜಾಕ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ (15.5.1996) ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಿಮಿಯಾಂವ್ ಪ್ರವಾಧ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ನ್, 'ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಪಾಣ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಜ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆ...' ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸತ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ 05.09.1996 ವೆರ್ ತೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ವಚುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ (1996-2021) ಜಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ರೂಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆಸಾ. ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾ, ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ!

Read More »

ಕಾವ್ಯಾಕ್ ತಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕವಿ – ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಫಕತ್ ಸಂಘರ‍್ಷಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಕಾ ತಾಂಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. 'ಪ್ರಜ್ಞಾ ನವನವೋನ್ಮೇಷಾಶಾಲಿನಿ ಪ್ರತಿಭಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆನಿ ಜಾಗೃತಿ ತಾಣೆಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಉಟೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ‍್ಲಿ. ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಕೋಲಾರಾಥಾವ್ನ್ ಬೀದರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಂನಿ ಘೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿತೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಳೊ ಜಾಲಿ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಸಂವಾಧನಾತ್ಮಕ್ಪಣ್. ಸಭೆಂತ್ ಜಶೆಂ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಉಪ್ಜುನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಶೀದಾಶೀದಾ ಸಂವಹನ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿ.

Read More »

ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ

ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮಾರ‍್ಗದರ್ಶಕ್  ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ವಾದ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತರಿ ಹ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ತಾಣೆ ಚಲಯ್ತಾನಾಂ ತೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಧಯ್ರ್ ನಾಂ. ಜರ್‌ತರ್ ತೊ ಪುರ‍್ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾ, ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್  ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚೊ ಚೂಕ್ ವಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ಲೆಕಾವರ‍್ತಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತೊ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ದಬಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

Read More »

ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್

ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತ್ಯಾ ಆತಾಂಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾತ್? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಕಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ಸಮಿತ್ಯೊ, ಮಾಗಿರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವರ‍್ಸ್‌ಭರ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಂತ್ ದವರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಜುಬ್ಲೆವಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಟ್ಟ್‌ಪಾಡ್, ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಣ್ಕುಂಚೆ ಸಂದರ‍್ಭ್‌ಯೀ ನಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂಯೆ. ಘರಾಂಘರಾಂನಿ ದಾನಾಂ ಮಾಗುಂಕ್ ವೆತಾನಾಂಯ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಫಿರ‍್ಗಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರೋಮಿ ಫ್ಯೂಡಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ‍್ತನ್. ಕೋಣ್ ತರೀ, 'ಹಾಂವೆಂ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಯ್ಭಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂಡ್‌ಗೊವ್ಜೆಕ್ ನ್ಹಂಯ್' ಮ್ಹಣ್ ಚುಕುನ್ ತರೀ ಸಾಂಗಿತ್ ತರ್, 'ತೋ ನಿವ್‌ಲಾಯ್ಫ್, ತೊ ಎಂಟಿಕ್ಲೆರಿಕ್, ಕಮುನಿಸ್ತ್, ತೊ ಅನ್‌ಭಾವಾಡ್ತಿ' !

Read More »

ಕಣ್ವಳಾಯ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಕರೆಜ್ಮ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್?

ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನೊಸ್ತಾಲ್ಜಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಉಮಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್‌ಗೀ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಭೊಗ್ತಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಕ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಗೀ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ತಫಾವತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚುಕಿಂಚೊ ಭೊರೊ ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪುರ‍್ಸೊತ್ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾ’ತಾಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ‍್ಟ್ ರೆತಿರ್ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾತ್. ರೆತಿರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ರೆತಿರ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಡಿ, ಬುಕಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಜೊರಾನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಬಲಾಪ್ರಾಸ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಡಯ್ರಿಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನತ್ಲಾಂಚಿ ರಾತ್

ಫೆಸ್ತಾದೀಸ್ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಮಾಸ್ ಸಂಗಿ ರಾಂದ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನತ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಸಂಗಿಂ ಕರಂಬ್ ತಿಯೀ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಂದರ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಖಾಂವ್ಕ್. ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾಲೆನಾಂ, ತಾಚಿ ಸಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಸಾಲಿಚೊ ರೋಸ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಕೊರೋನಾ ಆಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಜಿಬೆಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ದೀನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬೊರ‍್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಪಾಳುಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್.

Read More »

ರುಜಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚೊ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಥಂಬು

ಆದಿಂ ಇಗರ‍್ಜೆಭಿತರ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್, ಮ್ಹಂತನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ನಿಕೆಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಕಾತೆಕುಂಬಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್‌ಯಿ ಸಭಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಮೊನ್ಸಿಞರಾಂಕ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಂತನಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪುರ‍್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಮೊಡೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪುರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್.  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕೆಪಿತಾತ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೊರ‍್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸರ‍್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ! ತರಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ನಿಮಾಣಿಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಮಾತಿಚ್! ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಕೊರೊನಾ – ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್

ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆಪ್ರಾಸ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಪಾಸಾರ‍್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿ. ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಆಡ್‌ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ತಿ ಪಿಡಾ ವೊಸ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ಧಖ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಚಡ್. ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಖುದ್ಕುಷಿ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಎಕ್ದಮ್ ವ್ಹಡ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾವರ‍್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ - ಪಾತ್ಯೆಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಜೆ, ಜಾಂವ್ ತೆ ಪಾದ್ರಿ ವಾ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೆ, ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್.

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಸೊಸಂತ್ರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಶಾಳಾ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾಚೊ ಘೊಂಟೆರ್. ಮಗ್ಗಿ ಟೀಚರ್, ಕಾರ‍್ಮಿಣ್ ಟೀಚರ್, ಲೂರ್ದ್ ಟೀಚರ್, ತೆಜ್ಜು ಟೀಚರ್, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ 'ಹೆಟ್ಟೀಚರ್' ಟೆರಿ ಮಿರಾಂದಾ (ಗನ್ ಬೋಟ್ ಮಿರಾಂದಾಚಿ ಭಯ್ಣ್) ಹ್ಯಾ ಟೀಚರಾಂಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಗರ‍್ಜೆಚಿಂ ಪೊದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಭಾಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಸಂಪ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸೊಂತಾ ದಿಸಾ ಸರ‍್ವಾಂನಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಟೊ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಸುಂರ‍್ಗಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಹಾ ಕಿತೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖರ‍್ಚಾಂತ್, ಖರ್ಚ್ ಬಳಾಚೊ ಮಾತ್ರ್, ತೆಣೆಂಹೆಣೆಂಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಸುಂರ‍್ಗಾರಾಕ್.

Read More »