ಸ್ಟೀಫನ್, ವಾಮಂಜೂರ್

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್, ಅಭಿನಯ್ ಅಶೆಂ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಗಾಂವಾನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ಚೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಮೊಟೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ’ಮೇಂಗಲೋರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬಾಯ್’ ಹಾಚೊ ಕ್ರಿಯಾಶೀಳ್ ಸಾಂದೊ.

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂ ಗೊ

ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧರ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಿಜನಾ.. ಮನಾಂಯ್ ಭಿಜ್ತಾತ್. ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಮಾತಿ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ಮಳನಾ.. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾತ್. ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಾಳ್ತಾತ್, ಯಾದಿ ಕಿರ್ಲತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಖುದ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ವಾಮಂಜೂರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮಸ್ತ್ಯೊ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಪೊರಾಂಬರಿ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ್ಚ್ಯೊ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಮನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಸ್ತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಕವಿ …

Read More »