Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

mm
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಾಂತು ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮಾಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಬಿ. ಕೊಮ್ ಪದ್ವೆದಾರ್. ಏಕ್ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ ತರೀ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕ್ , ಪದಾಂ ಆನಿ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್. ನೊಸ್ತಾಲ್ಜಿಯಾ - ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್‌‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕಣ್.

ನಾಝಿಯಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್

'ಖುರ್ಬಾನಿ' ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಬೊನಿ ಎಮ್-ಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ‘ರಸ್ಪುಟಿನ್’ ತಸಲೆಂ ಪದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಶನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಝಿಯಾನ್ ತೆಂ ಗಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂನಾ. ಬಿಡ್ಡು (ಪದಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್) ಆನಿ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಆಪುಣ್ ಗಾಯ್ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾ. “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಖಾನಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ಸರ್ ಯ್ಹೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಹೀ ಹೆ. ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ರಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.” ಪುಣ್ ಖಾನ್ ಒಪೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. “ಪಳೆ, ತುಮಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಂತ್ ಆಸಾತ್, ಹಾಂವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ.” ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬಿಡ್ಡು ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಖಾನಾನ್ ಒಪ್ಪಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ನಾಝಿಯಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ನಾಕಾರುನ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಜಲ್ಮನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ‍್ಣಾ ದಿಸಾ

ಆಮ್ಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ವೊರಾಂ ಆಮಿ ಬೊವ್ ಕಷ್ಟಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಪರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಗೊಸ್ತ್ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಜಹೀರ್ ಮಾಮು ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ತಶೆಂ ಈಷ್ಟ್‌ಮಂತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ ರಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್. ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶಿಟಿಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾಚ್ಯೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊಚ್ ಖಾಲಿದಾಚೊ ಮಾಮ್, ಮಿವ್ಣೊ, ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಮ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಮಿ ತಿಕಾ ಭುಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅಮ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಸಯೀದ್, ಖಾಲಿದ್ ಆನಿ ಹಮೀದಾನ್ ತಿಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಹೀದಾನ್ ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾತ್ಲಿಂ.

Read More »

ಬಾಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ಡ್ಯಾಡಿ’ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಆಜ್ಯಾ-ಆಜಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ (ಪೂಜಾ ಭಟ್) ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ (ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್) ಭೆಟ್ತಾ. ನಿಷ್ಠುರ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಬಾಪಯ್-ಧುವೆಚೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಪಯ್ಣ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಅಮಾಲ್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ವ್ಯಸನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಣಾಸವೆಂ...

Read More »

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ : ಆಡುಕ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಶೇಂಯ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಮನಾಂತ್‌ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್’ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ. 2008 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14. ಆಯ್ತಾರ್. ಖಾಡ್ ತಾಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸೆಲುನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಕನ್ನಡ 24X7 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್’ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಟಿವಿ 9 ಪಯ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೊ (1912-1955), ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬರವ್ಪಿ. ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಲುಧಿಯಾನಾಂತ್. ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಹೋರಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಖಡಕ್, ನಿಷ್ಠುರ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಕರಾಳ್, ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್‌ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಸಮಾಚಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಷ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಾಣೆ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಬೊವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ತಾಚಿ ಸರ್ವ್‌ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ `ತೋಬಾಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್’ ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ದಾಕ್ಲೊ. …

Read More »

ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್

31 ಜುಲಾಯ್ 1980. ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್‌ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಸವೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಯುಗಾಚೊ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲೊ.      Mohammed Rafi : My Abba – A Memoir ರಫಿ ಸಾಬಾಚಿ ಸುನ್ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಖಾಲಿದ್ …

Read More »

ಪತ್ತೇದಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್…

ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪತ್ತೇದಾರ್ `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಘಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜಾಂವ್, ಕರಮ್‌ಚಂದಾ ತಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಘಡೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲಿ 1985 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ. ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ನಟ್ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆ. ತಾಣೆ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಅಸೊ …

Read More »

ಕೈಫಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ

ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಮರ್ ನೆಕೆತ್ರ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತ್ವಾಚೆ ದೇಣ್ಗೆನ್ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಘಟಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆಚೊ ಕವಿ. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಅಪುಟ್ ತಾಲೆಂತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಶಬನಾ ಅಜ್ಮಿ ತಾಚಿ ಧುವ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ಸವೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಅಬ್ಬಾ’ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚಿ ದಿವ್ಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ತಿ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಧುಬಾಲಾ

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ `ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮ್’ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಅನಾರ್ಕಲಿ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ದಂತ್‌ಕತಾ ಮಧುಬಾಲಾ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಆನಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂಯೀ, ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಮೋಗ್‌ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ದಿಸಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, 1933 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆವ್ನ್, ಆಕೆರಿ ತೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಫಕತ್ 36 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ (ಫೆಬ್ರೆರ್ 23, 1969 ) ಸಂಸಾರ್ …

Read More »