ವಲ್ಲಿ, ಬೋಳ

mm
ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ, ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ತಾಲುಕೆಚ್ಯಾ ಬೋಳ ಕೆಂಲ್ಬೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಕೃಷಿ ಕುಟಮ್ ದೆ| ಎಮಿಲಿಯಾನ್ ಆನಿ ದೆ| ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಂಚ್ವೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. 1978 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃಷಿ ವಾವ್ರಾಸವೆಂ ಬೋಳ ಕೋಡಿ ತಪ್ಪಾಲ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವೃತ್ತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್. 1985 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ದುಮ್ಗಾ ಸಿಕೇರ್,ಕೆಂಲ್ಬೆಟ್’ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. 1993 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಲಾಖಾ ನವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವರ್ಗ್. ತ್ಯಾ ಲಗಾಯ್ತ್ ’ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ ’ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೆಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಲವ್ಪಾಂ. ಪರಿಸರ್, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಲೇಖನಾಂ, ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ನಾಟ್ಕುಳೆ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿಂ ಸುಮಾರ್ 600 ವಯ್ರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ. ಆಧುನಿಕ್ ಕೃಷಿವಿಶಿಂ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್, ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕೃಷೆವಿಶಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಕೃಷಿ ಜಾಗೃತಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾರಾಡೊ ತಶೆಂ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಂತಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್. 36 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪೂರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ತಪ್ಪಾಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ( Mail Overseer ) ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ತಪಾಲ್ ನವ್ಕರಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ. ತಾಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ - ಜೊವಿಟಾ ಆನಿ ಜೋವಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್. 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಂ ತುಪೆಂ ( 1500 ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ) ಜಗ್ಲಾಣೆಂ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಮೆರೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮುಖ್‌ ಪತ್ರ್ ’ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ’ ಹಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್.

ತಣಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್, ಝಡ್‌ಪಾಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ವಯ್ಜ್- ಕಾರಾಣೊ

ನುಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾಮಾತ್ಯೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಾಣೊ ಬರೊ ಪಾಕ್ಳೆತಾ. ಹರೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಕಾರಾಣೊ, ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಾಣೊ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತೊಡಾಂ ಪುರ‍್ವೊಲ್ಯಾಂತ್, ಗಾದೆ ಫಣ್ಗಿಲ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್, ತೊಟಾಂ- ಬಾಟಾಂ ಮರೊನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಆಸಾತ್. ವಾತಾವರಣ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹವೊ ಬದ್ಲಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮಾತಿ ಮಾಸಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಸಂತತ್ ನಾಸ್ ಜಾತೇ ಯೆತಾ. ದೆಕುನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಶೆಣಾ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಮಾತಿ ಕಿರೊನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಈಟ್ ಮೆಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಾಣೊ ಪಾಕ್ಳೆತಾ. ಆದಿಂ ಗಾದೆ ಕೊಸ್ತಾನಾ, ಪೊಳೆ ಮಾಡೆಯ್ತಾನಾ ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಈಟಾಳ್ ಉಬಿರ್ ಮೆರಾಂಕ್, ಕಡ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಉಚಳ್ತೆಲೆಂ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ಕಾರಾಣೊ ಪಾಕ್ಳೆತಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾರಾಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕೊಂಗ್ಯಾನಿ ತಾಂತಿಯಾಂ ಘೊಸ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

Read More »

ಉದ್ಕಾಚಿಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮೂಳಾಂ – ಪ್ರಥ್ವೆ ವಯ್ಲಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ

ನ್ಹಂಯ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಋಷಿ ಮೂಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಉತ್ರಾಂ ವೋಳ್. ಪುಣ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಗುಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಪರಿಸರ್ ವಾದಿಂಚೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಯ್ತ್! ಪರಿಸರ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಜೆ ತರ್ ಉದಕ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್, ಹರೇಕ್ ಜೀವಿಂಕ್ ಉದಕ್ ನಾಂ ತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ವಾರೆಂ, ವೋತ್, ಹಿಂವ್, ಪಾವ್ಸ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಭುಮಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾತಾ. ತರೀ ಉದಕ್ ಹಾಂತುಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ’ಲಾವ್ದಾತೋಸಿ’ ವಿಶ್ವ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಥ್ವಿ ಆಸ್ಚಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್. ಪರಿಸರ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರಥ್ವೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಚ್ನೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಾಂತ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ.

Read More »

ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮೂಳಾಂಚೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ಕೃತಕ್ ಪಾಳಾಂ

ಫಕತ್ ಅರ್ಧೆಂವರ್ ಜಡ್ ವಾರೆಂ, ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲೊ ತರ್ ಶ್ಹೆರಾನಿ, ಬಸ್ಸಾಂ ಕಾರಾಂ ಬಂದ್, ರಯ್ಲಾಂ ಬಂದ್, ವಿಮಾನಾಂ ಬಂಧ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ವಾಟೊ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಚಿ. ಉದ್ಕಾಕ್ ತಿ ಕೂಸ್, ಹಿ ಕೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ಘರಾಂ, ಮೊಲಾಂ, ದೆವಾಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೀದಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ದರ್ಯೊ ಭರ‍್ನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಶಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ನ್ಹಂಯೋ, ವಾಳಾಂ ತೊಡಾಂ, ಕಣಿ, ಕಂದಕನಿ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಣಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ವಾಳ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ತ್ಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಜೈವಿಕ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕಣ್, ಕಂದಕಾಂ ಕೊಂಡ್ಲಿಂ ತರ್, ವಾ ವೊಣೊದ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ತರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಡ್ತಾಗೀ?

Read More »