ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಮುಳಾನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಡುಮರೋಳಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ದುಬಂಯ್ತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ , ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ‘ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಘುಟ್’ (ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂ ಜಮೊ), ‘ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ’ (ಚುಟುಕಾಂ ಜಮೊ) - ತಾಚೆಂ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ‘ಪಾಮ್ ಗ್ರೊವ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್’ ದ್ವಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ತೊ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚೆ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸ್

ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆದಿರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಟನ್, ಸಂವಾದ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ವೆದಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ (ಕೊಲಾ) ಪಿಯೆವ್ನ್  ‘ವಿವಾ..ವಿವಾ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಕೊಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಮ್ ಪಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ‘ಚಿಯೆರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್, ಎಕ್ಶನ್ ರೂಪಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ನ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ, ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ... ... ಅಶೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಮನಾಂತ್ ಪಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ವೆದಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ತಾಂತಿಯಾಂ ಮಾರ್ನ್, ಗಲಾಟೊ, ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್.

Read More »

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ’ ಶೂಟ್ ’ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಕ್

ಹಾಂವ್ ಸಂತೋಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಮಿಲಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎ.ಎ. (ಅನಾಮಿಕ್ ಅಮಾಲಿ) ಹಾಂತು ಕೌಂಸಿಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ದಿತಾ. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸುಕ್ಣಿ ಸಾವ್ಜಾಂ ಆನಿ ಮೃಗಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ.     ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪಾವ್ಸ್ …

Read More »

ದೂದ್ ಸಾಗೊರ್

’ಗಾಂವಾಕ್  ಯೇಗೊ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್‌ಗೊ ದೂದಾ ಮೊವಾಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಗೊ’ ಕವಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಪೀಂತ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ. ದೂದಾ ಮೊಂವಾಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ದೂದ್ ಆನಿ ಮೊಂವ್ ವಾಳ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಯಾಂತ್ ’ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಳ್ಪಡಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ರಾಸ್ ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ – ದೀಶ್ಟ್ ಫುಲಯ್ತಾ. Pangong Tso Lake  ಲಾದಾಕಾಂತ್ …

Read More »

ತಿಸ್ರೆಂ ಬಾಳ್

ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಚೀನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ. ಪೊರ್ಚೆಂ ಪೋರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾತ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆಬಾದಿ ಲೇಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾತ್, ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಳ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಕುಳಿ ದೊನ್ ಪರ್ಸಂಟೆಚ್. ಹಾಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಡಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರ‍್ಜಾ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಚಾನಿಯೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ’ಸ್ಕೆಚ್’ …

Read More »

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ

ಮಿರ್ಣಿಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸುರು ಜಾತಾ ಸಕಾಂಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್  ಆನಿ ಅಕೇರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಮೊರಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸಿಗ್ನೆಲ್ ದೀತ್ ತರ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ನಾ ತರ್ ತೊಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ.  ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್, ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡೊ ಯಾ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಬೊವ್ಡಾಂವ್ಕ್, ‘ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆಂಟಿ ಲೆವೆನಾಂತ್ಲೆಂ, ಬಿ. ಹತೊಂಬತನೆ ಕಾಂತಾರ್ ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್, ಕೊಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್  ಸರ್ವಾಂಕ್  ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ …

Read More »

ದೋನ್ ಮುಖಾಂ

ಏಕ್ : ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿರಾಳ್ ಸಕಾಳಿಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್, ವೆತಾ ಜಶೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ  ಪಾಡ್ಯಾಬರಿಂ ದುಂವೊರ್ ವೊಂಕುನ್. ಗಾಂವಾತ್ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರೀ, ಘುಂವೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಲಿ ಭಿತರ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಸುಟಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಹೆ ಕಾಮೆಲಿ- ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆವ್ರಾಸ್ ಅಮಾಲಾರ್ ಜೆಮ್ತಾತ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಧಲ್ತಾತ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪಠಾಣ್ ವೆಳಾಕ್ ದರುಂಕ್ …

Read More »