ವಿಲ್ಮಾ,ಬಂಟ್ವಾಳ್

mm
ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, 1989 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್, ವಲೇರಿಯನ್ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಸೊಜ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲಿ. ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರೆಂಕಾಸವೆಂ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ. ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್, ಬೆಂಜನಪದವು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾನಾ ಆರ್ವಾಚ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಯಾಥೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಾವುರ್‍ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಶಿಕಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ್‍ಲಾಂ. ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ KSET ಪರಿಕ್ಷಾ ತಿಣೆಂ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಶೆತಾಂ. ICYM-ಚಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಹಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ. 'ಕಿಟಾಳ್' ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ಆಂಕ್ರಿ' ನಾಂವಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಿಚೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 'ಬಾಳೊಕ್' ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ. 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ 'ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಮುಖ್ಡಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭಲ್ಲಿ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕೊರೊನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ 'ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕೊರೊನಾ'ಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೈರಸಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್‌ಯೀ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಬರಿಚ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಕೊರೊನಾಚಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳೊ ಬೇಧ್ ಭಾವ್, ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಂಕ್‌ಯೀ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಸೊಧಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಿಪ್ತೊ ಅರ್ಥ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ, ಸುಣ್ಯಾನ್ ತಣಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ, ಭಿಗ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವಚುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಕಾಂ ಭುತಿ ಯೆತಾಲಿ. ತೀನ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಟೀಲಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಏಕ್ ಭುತಿ ಆಯ್ಲಿ. ತುಮಿ ಜೇವ್ನ್ಂಚ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಪರತ್ ಹಟ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಎಕೇಕ್ ಉಚಿಡಿ ಜೆವ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಭುತಿ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ? ಕಾಲ್ದಿ ಭುತಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್, ನಿಸ್ತೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಉಂಡ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ. 'ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂಚ್ ವಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ' ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಶಿತ್ ಜೆವಿಜಾಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಉಂಡ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಅಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಿ ಭುತಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಂಟುನ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ತೆ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಿಂ.

Read More »