ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

mm
ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ, ಪ್ರಬಂದ್, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ವಿಶಯ್. ಸಂಗೀತ್ ತಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್. ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ ಮಸ್ಕತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ತೊ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ.

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ಭುಮಿವೈಂಕುಟ್ – ಸಲಾಲ

ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಂವ್ ಆನಿ ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ ವೋತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ. ತರೀ ಒಮಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ‍ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಹೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆವ್ನ್. ತರಿಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಒಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚಾಜೆ, ತಿ ಸೊಭಾಯ್ …

Read More »