ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್

200.00

ಗರ‍್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ , ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊಂ ಜಮೊ. ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚ್ಯೊ ಎಕುಣ್ 12  ಕಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

 

ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಮದೆಂ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧಾಚೆಂ ಸುತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಾರ್ಕೆಂಚ್, ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯೊ. ಹೊ ಬಾರಾ ಕಾಣಿಯೊಯ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯ್ ಎಕೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಬರಿ. ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ತ್ಯೊ ನಿರಾಶಿ ಕರಿನಾಂತ್.
– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಮುಕ್‌ಪಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಾ. 109  ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಫಕತ್ : ರು.200/-  ಭಾರತಾ ಭಿತರ್ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ.

 

ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ : 94825 68377

 

SKU: 10 Categories: ,
Kindly Share ....Please do not COPY !