Sur Sur Kaddi

ಆಮಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

'ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾಗಿ ತುಕಾ?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಲ್ಲಿನ್. 'ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ? ಕೊಣಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್?' 'ಕೊಣಿ ಕಿತೇಂಯಿ ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. 'ಜ಼ಾಣಾಂಯ್‌ಗಿ ವಲ್ಲಿ ತುಂ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮಾಂಡೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾನದ್ರೆನ್ ದೆಕ್ತಾತ್? ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೊಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ? ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಗಡಂಗಾಗಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಏಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಗ್ಯಾರೆಜಿಗಾರ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ಪೋಟ್ ಭರಿನಾಂತ್? ಆಮಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಂಟ್ರೋಲಾರ್ ಆಸ್ತಿಂಗಿ?

Read More »

ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯ್ಕಲ್

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್. ದನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ಬೀಯರ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಗಿ ಗಲಾಟೊ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತುರಾಯೆನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್. ಭೊಟಾಚಿ ಗಾಯ್ ದೊರಿ ತುಟವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಕಾಳಿಂ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಿ ಖಂಯ್. ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ …

Read More »

ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಪೂತ್

ಹಾಂವ್ ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾಂಯ್ಚಿ, ವೊಣೊದಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತಸ್ವೀರೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ. ” ಮಾಂಯ್…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್. ” ಜಿವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, …

Read More »

ಲೊಕರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ರಾಂದಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಘುಂವ್ಲಿಂ. ತೊಂಡಾರ್ ಸ್ವಾಬಿಮಾನಿ ಹಾಸೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಗುಡ್ಮೋರ್ನಿಂಗ್‌ಮಾ ಬೆನ್ನಿ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಪೂರಾ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್. ‘ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್ಗೀ? ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾ……ಶೆಂಭರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ ಬಾಂಗ್ಡೆ’ ರಾಗ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆ ‘ವಯ್ ನಿಯೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೊಚ್ ರಾಗಾ ಕಾಡುನ್. ‘ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲಿಯ್? ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತೋಂಡಾಚೊ ಚಾರೊ ಬದ್ಲುನ್ …

Read More »

ಥು . . . ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ ?

ಥೂ…..! ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಜೀವನ್‌ಗೀ ? ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆ ವಿಚಾರುಂ? ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆಗಿ? ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ ! ಕೊಣಾಕಡೆಯೀ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಸ್ಥಾ. ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಅಸೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಕೀ …

Read More »

ಟುನ್ ಟುನ್ ಟೀನಾ. . . ಬಾಯ್

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೋಲೆಚೊ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್. ಬೋಬ್ಬಿಚೊ ಪ್ರೇಮ್‌ನಾಥ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ರಾಂಪಣ್ಣ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾ. ಎಕಾ ನ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್‌ಚ್. ಅಸೆಂ ದಿಸಾಚಾ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ – ಟೀನಾ …

Read More »

ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್

ಬೋವ್‌ಶಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತರ್. . .  ಮ್ಹಣಾಲೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಎಮ್ ಸಿ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ‘ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಆಸಾ.’ ತೊ ವಿವರುನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಗೀ , ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎಮ್ ಸಿ ಚ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ವ್ಹಡ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವ ನವೆ, ಆಮಿಂಚ್ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಅನರ್ಥಕೋಶ

ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಟ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ’ವಿಶ್’ ಕರ್ತಾಲೊ. ರೊಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ‘ಹಾಂ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾನ್ , ‘ಕಶಿ ಆಸಾಯ್?’ ‘ಬೊರಿಂ ಆಸಾಂ ಫಾದರ್. ತುಮಿ ಕಶೆ ಆಸಾತ್? ಮ್ಹಜೆಂ ಧು’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ’ಕಿಸ್ಕ್’ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಹಿಚೆಂ ಧುಯ್ಜೆ ಖಂಯ್’ ಅಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್, …

Read More »