Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SPECIAL

ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚಿ ಆಂತರಿಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಿಶೇಸ್- ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅನುಭೂತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾವಿಶಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸವಾಲ್ ವಿಸರ‍್ಲಾಂ ತರೀ ತಿಣೆಂ ಖಿಣಾನ್ ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಲ್ಮಾರಿಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

Read More »

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: ಶಹೀದ್ ಸುಖ್ ದೆವಾಕ್ ಪತ್ರ್

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣನ್ ಕಿ ಮೋಗ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಮೃಗೀಯ್ ಪಾಶಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ. ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಕಚ್ಚ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಮೋಗ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ತಾ. ತಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್-ಜಾಂಕಾ ಆಮಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂವ್-ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಮೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಣಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ನೀಜ್ ಮೊಗಾಕ್ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಫಕತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

Read More »

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಪಣಾ ಮಧೆಂಯ್ ಎಕ್ತಾರ್: ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಮಾರ್ ಫಾರ್!

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ'ಧಿಂ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನಿಂ, "ಹ್ಯಾ ಘಾಟಾಗಾರಾಂಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಖಂಯ್ ಯೆತಾ! ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಂಗಾರ್ ಭುತ್ ರಿಗಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ನಾಚ್ತಾತ್!' ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಆತಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ತರ್, ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮಾಸ್ ವ ಮಾಸ್ಳಿ ರಾಂದ್ಚಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮಧೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಗಂಭೀರ್ ಸುರೂಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಇತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಮಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ, ಮಾರಾ ಮಾರಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಹೊಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಗಲಾಟೊ ಕ್ಯಾಂಪಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೊ.

Read More »

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ : ಆಡುಕ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಶೇಂಯ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಮನಾಂತ್‌ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್’ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ. 2008 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14. ಆಯ್ತಾರ್. ಖಾಡ್ ತಾಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸೆಲುನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಕನ್ನಡ 24X7 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್’ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಟಿವಿ 9 ಪಯ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ – ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಲೋಕ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿತ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೇಸಿ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಜೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ “ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾನಿಂ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್” ಮ್ಹಣ್ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇಟ್’ಮೆಂಟ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ, ವಕ್ತಾರಾಂಚೆಂ ಮೌನ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಯಾಳಿಜೆ, ಜಾಪ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮೆಳ್ತಾ!

Read More »

ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಧಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಧರ್ನ್ ಪರತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಟಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್, ದುಕೆನ್ ವಾಳ್ವಳ್ಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪಾದ್ರಿ - ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಧೊಸ್ತಾ.

Read More »

ಖರ‍್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಮಾನ್

ಹರ್ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಹುದ್ದೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೊ. ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೊ ಸಾದೊ ಪುಣ್ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾವೊನ್, ಫಕತ್ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಪಾಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Read More »

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪಯ್ಣ್

ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ನಾಸ್ಟೊ ತಿರ್ಸುನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಾಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಥೊಡಿಂ ವ್ಹರಾಂ ವಿರಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಲ್ಬುಫ಼ೆರಾ ಸಿಟಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಲ್ಬುಫ಼್ಹೆರಾ ಬೀಚ್ ಬೊವ್ ಚ್ಚ್ ಸೊಬಿತ್. ತಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಶಹರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಠೀಣ್ ವೊತಾಕ್ ರಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದುಂವೊರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಗೊಬೊರ್ ಉಬ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ಬೀಚಾಚೆಂ ದ್ರಶ್ಶ್ ಚ್ಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ತೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸುರ್ಯೊ, ದುಂವೊರ್ ಭರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ರಂಗ್ ಕಾಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖರ್ಚುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೇಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ‘ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್’

ಸುರ್ಯಾಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಯೀ ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಶೆಂ ಮಳ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಫಾಂಟೆ ಘಶ್ಟುಂಚೆ ರಾಕ್ಸಾಕಾಸ್ತಾಚೆ ರೂಕ್! ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಭೊಕೊರ್ಚೊ ಚಿತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆವಾಜ್. ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥೊರೊನ್ ಗೆಲೊ ಮಿಂಗೆಲ್! ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಚೊಯ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ- ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಬರೇಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮೂರ್ಖ್ ಪಣ್. ಮ್ಹೊಂವಾಚಿ ರೂಚ್ …

Read More »